Danmarks Breve

BREV TIL: Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden FRA: Michael Birkeland (1870-02-15)

TIL RECTOR I. GEELMUYDEN, BERGEN.
Chr.a 15 Febr. 1870.

Herr Rector Geelmuyden,

Endelig er jeg, som De vil see af indlagte Brev til den Committee, hvis Formand De er, færdig med et Arbeide, som har kostet mig mere Arbeide, end man lettelig gjør sig Forestilling om, og som jeg dog selv maa erklære for ikke ganske tilfredsstillende. Ulykken er den, at ikke Alle, som have arbeidet paa Catalogen over P. Botten-Hansens s. 166 Bibliothek, have været lige nøiagtige og kyndige. Under den Gjennemgaaelse og Ordning, som er falden paa mig, har jeg ikke havt Tid til at rette eller fuldstændiggjøre alle de utilfredsstillende Catalogsedler, som stødte mig, og der kan være flere saadanne, end jeg har kunnet opdage. Det faaer være min Trøst, at Catalogen dog vil befindes tilstrækkelig til Bedømmelse af Bibliothekets Værd og til dets Benyttelse som offentlig Samling, om den end tiltrænger en critisk Gjennemgaaelse, førend den kan trykkes.

Ved de forskjellige Supplementer ere flere Lacuner i Bibliotheket udfyldte, og Bibliothekets Værd vil nu vise sig saa meget klarere. Det har tildels været med ikke ringe Opoffrelse, at Boet har bevaret vigtige Verker for Samlingen.

Bibliotheket har været Gjenstand for Opmærksomhed udenfor Landet. Boghandler Lynge, der ikke blot er den første Antikvar i Kjøbenhavn, men ogsaa ansees for en i litterærhistoriske Materier meget lærd Mand, skal have udtalt sig derhen, at han vilde have begjæret sig Catalogen tilstillet for at kunne gjøre et Bud paa Bibliotheket samlet, hvis han ikke havde hørt, at der var Spørgsmaal om at erhverve det for en Commune til offentligt Brug; under saadanne Omstændigheder vilde han ikke concurrere. Amanuensis ved Universitetsbibliotheket Tellefsen har successive havt den hele Catalog udlaant for at gjøre Uddrag af den, som han har havt i Commission at sende til Paris. Fra hvem denne Commission, som endog indløb pr. Telegraf, egentlig hidrører, har han ikke fortalt mig; men han har ladet sig forlyde med, at man ikke burde oversee denne Efterspørgsel, hvoraf der nok kunde resultere Tilbud.

Botten-Hansens Bo er ikke rart. Gjælden, deri indbefattet Enkekassen, udgjør, saavidt jeg erindrer, 2880 Spd. Activa ville foruden Bibliotheket og Indboet, som neppe var meget værdt, ikke synderlig overstige 300 Spd. Dersom der ikke fandtes saa megen Godhed og Hjælpsomhed i Verden, vilde det have seet meget daarligt ud.

s. 167 Naar Bibliotheket, som jeg haaber og ønsker, erhverves for Bergen, vil jeg med Hensyn til Vilkaarene give et Raad, der vistnok ikke er i Boets Interesse, men som jeg dog efter min Stilling til Sagen ikke kan tilbageholde. Man bør forlange, at Bogsamlingen ordnes og nedlægges efter Catalogen, forinden den afsendes. Man vil spare sig meget Arbeide og stor Uleilighed, naar man faaer sig tilstillet Bøgerne med indlagte Nummere, liggende i samme Rækkefølge som de skulle opstilles. Den Bekostning, som derved forvoldes Boet, kan neppe blive saa stor, at den kan komme i synderlig Betragtning.

Jeg ønsker inderlig, at det maatte lykkes Committeen at faae ordnet denne Sag paa en tilfredsstillende Maade. Nytten deraf vil strække sig ud over det hele Land. Gaaer Sagen i Bergen, saa gaaer den ogsaa andensteds; falder den der, saa falder den for lange Tider baade der og andetsteds. I Drammen antager jeg, at Provst A. Fayes Bibliothek — som jeg kjender, og som jeg kan forsikre staaer meget langt under Botten-Hansens — bliver indkjøbt, naar Bergen giver et godt Exempel. Da faaer jeg ogsaa Mod til at reise Spørgsmaalet om det forsømte Deichmanske Bibliothek her i Byen; som Formandskabsmedlem har jeg stærk Opfordring, men Sagen maa faae et saadant ydre Stød for at gaae. Man fører adskillig løs Tale om Genier, som gaae tilspilde; jeg troer ikke, der gives noget Bedre og Sikrere og Ubetænkeligere til Fremhjælp for de Begavede, som høre til Samfundets lavere liggende Lag, end et godt offentligt Bibliothek. I Sandhed en democratisk Institution — derfor ogsaa saadan Betydning i England og Nordamerika! Jeg stoler paa, at Bergenserne ikke give sig, naar de have faaet Sagen saavidt frem. Gid De, Hr. Rector, maa faae Anledning til at føie den Fortjeneste at have skaffet Bergens By et offentligt Bibliothek til Deres øvrige Fortjenester — det ønsker
Deres høiagtelsesfuldt ærbødige

M. Birkeland.