Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Walter Bruun FRA: Michael Birkeland (1870-04-13)

TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN.
Chr.a 13 April 1870.

Kjære Hr. Bruun! Min oprigtigste Tak for Deres venlige Løfte med Hensyn til Bogen om Rostgaard. Jeg kan altsaa overlade det Exemplar, jeg modtager som Medlem af Litteratursamfundet, til en Ven, og dersom jeg subscriberer paa Fortsættelsen, bliver det da for hans Skyld.

Det er kun 1ste Hefte af Deres Bog, jeg hidindtil har seet, og det var først mod Slutningen af Marts, at jeg fik den. Saa bedrøvelig er vor litterære Forbindelse med Udenverdenen i Vintertiden! Endnu har Ingen her seet Odhners nordiske Historie; ingen Boghandler har faaet den; jeg for min Part har sat mig i Hovedet, at jeg ikke vil bestille den; hvad skal vi med Boghandlere, naar de ikke engang skaffe os saadanne Bøger at see, med mindre vi paa Forhaand forpligte os til at kjøbe dem? — Jeg har stumpevis, under jævnlige Afbrydelser, gjennemlæst Deres Hefte; men jeg opsætter at yttre mig til jeg har seet det Hele. En liden Bemærkning maa De dog tillade mig paa Forhaand at gjøre, skjønt jeg er bange for, at den kommer for sent. Jeg kan ikke rigtig forsone mig med, at De vil kalde Deres Bog „et Bidrag til dansk Personalhistorie“ eller noget Sligt (jeg har ikke Bogen i Øieblikket ved Haanden). Man kan levere — saaledes opfatter jeg Sagen, maaskee noget spidsfindigen —, Bidrag til dansk Litteraturhistorie, Krigshistorie o. s. v., thi saadanne Historier kan og bør skrives; men bør og kan man skrive en dansk Personalhistorie? Mig forekommer den baade begrebsmæssig og practisk at være en Uting. Men jeg erkjender, at Bemærkningen er snusfornuftig-pedantisk. For maaskee i nogen Mon at formilde Deres billige Harme, vil jeg skynde mig, foreløbig, at takke Dem for denne udførlige og værdifulde Behandling af et interessant Emne; jeg længes efter Fortsættelsen, som jo vil blive af Vigtighed ogsaa for os som norske Historikere.

At jeg allerede nu besvarer et Brev, som jeg har faaet idag, kommer deraf, at jeg gjerne vilde gjøre Dem op- s. 169 mærksom paa nogle Særtryk af Illustr. Nyhedsbl. og desl., som nu kunne erholdes for en passende Pris efter Botten-Hansen, men som snart ville forsvinde, da de aldrig have været og neppe komme i Boghandelen. De kjender vist Piecerne om en norsk Ridderorden (af Werlauff) og Brevene fra Holberg; forøvrigt henviser jeg til vedlagte Lap; hver Piece antager jeg i Regelen kan faaes til en Pris af 6–12 Skl. Stykket. Der gives vistnok adskilligt Andet, som Deres Opmærksomhed burde henledes paa; men jeg har det ikke ved Haanden, og Hukommelsen strækker ikke til. Maaskee findes der Expl. af den latinske Gratulationsskrivelse, som L. Daae lod trykke, da Botten-Hansen blev Univ.-Bibl. En Piece, som jeg særdeles vilde anbefale til Deres Opmærksomhed, er: „Paul Bottens St. Hansnats Eventyr. En Nytaarsgave for Forfatteren“ (Chr.a 1862. VII og 12 S. 12me). Det er P. Chr. Asbjørnsen, som her udgiver og commenterer et phantastisk Eventyr, som Botten-Hansen, en Husmandssøn fra Gudbrandsdalen, i sit syvende Aar har digtet sammen paa Basis af Folketroen og en forvirret Læsning, og som hans Lærer, en gammel Omgangs-Skoleholder, samtidig har sendt til Asbjørnsen, den velbekjendte Samler af Folke-Eventyrene. Jeg har aldrig nærmere sat mig ind i det Hele; men jeg troer, at her forefindes Motiver, som siden ere gaaede over i Botten-Hansens Digtning „Huldrebryllupet“ og fra ham til Henrik Ibsen („Peer Gynt“). Men denne Piece existerer kun i 22 Expl., og jeg veed ikke, om der nu bliver noget Exemplar disponibelt. — Dersom der forresten er Noget, De ønsker for Dem eller for Bibl., skal jeg gjerne varetage Deres Interesse.

Jeg kommer til at tænke paa Et og Andet, som jeg selv savner. F. Ex. Forchhammers Afhandl. om Chr. August (i Steenstrups Maanedsskrift); kan De sige mig nogen Maade, hvorpaa man skulde kunne overkomme noget Sep.-Aftr.? Ligeledes E. Holms Afhandl. om Sverige og Danmark i 1789 (i Videnskabs-Selsk.s Skrifter)? Den af P. Hjort besørgede Udgave af Prinds Carl af Hessens Me- s. 170 moirer angrer jeg paa, at jeg ikke i sin Tid har kjøbt; nu siges den at være udsolgt. Men jeg kommer vel senere, maaskee i Septbr. eller October, ned til Kjøbenhavn for i nogle Maaneder at anstille historiske Undersøgelser i Arkiver og Bibliotheker.

L. Daae reiser imorgen til Bonn for at modtage en Bogdonation af vor berømte Landsmand Orientalisten Lassen. Maatte der bare ikke være Ugler i Mosen — en Beretning i Kølln. Zeit, antydede, at der allerede havde fundet en Aflevering Sted til Univ.-Bibl. i Bonn.

1ste Hefte af Histor. Tidsskr. er nu færdigt fra Trykken.

Yngv. Nielsen kan jeg ikke hilse nu; han er idag reist i Feriebesøg. De veed vel, han er forlovet med en Datter af Grev Wedel-Jarlsberg.

Bjørnson raser og gaaer nedover. Det islandske Project kjender De. Den 2den April holdt han i Studentersamf. en Mindetale, hvori han vindicerede Nordmændene den egentlige Ære for Forsvaret paa Kjøbenhavns Red 1801, foruden andet historisk Vrøvl; siden har han tilbagekaldt Paastanden, men neppe paa nogen for Danmark og de Danske særdeles tilfredsstillende Maade.

Endelig var det om Cort Adeler, der skulde tales. Her hos os har vi egentlig Intet, som angaaer Marinen, det er Altsammen tilbageholdt i Danmark; De maa derfor ikke gjøre Regning paa Noget herfra, skjønt vi naturligvis skulle søge nærmere efter. Det maatte vel næsten udelukkende være om hans Salthandel og hans Privilegier for sine Eiendomme, vi (Resten af Brevet mangler).

Her følger Indholdet af den i Brevet nævnte „Lap“:

P. Botten-Hansen: Magnus Berg, en berømt norsk Kunstner i forrige Aarh.s Begynd. Chr.a 1862.
— Statsraad J. H. Vogt. Chr.a 1862.
(—) Theater-Anligg. Stridsskrift. Chr.a 1858 (Polemik til Fordel for Henrik Ibsen).
— Oscarshall. Chr.a 1853.

To Breve om Begivenhederne i Norge 1814.

s. 171 Faye, A. Statholder Severin Løvenskiold. Chr.a 1857.

Blytt, A. En Bestigning af Galdhøpiggen i 1864. Chr.a 1866.

Schübeier, F. C. Nordmændenes Havedyrkning i Oldtiden. Chr.a 1862.

Daae, L. Efterretn. om Chr.a Cathedr. Skole 1706–37.

Munch, P. A. Karl Johans Forbundet. Chr.a 1857.

(Daae, L., Storth.mand) Om R. Keysers efterladte Skrifter. Chr.a 1866.

Særskilte Aftryk af La Norvège littéraire, de Afsnit som indeholde den indledende Litteraturhist. og Udsigten over Journalistiken.