Danmarks Breve

BREV TIL: Daniel Smith Thrap FRA: Michael Birkeland (1870-10-12)

TIL DANIEL THRAP.
12 Oct. 1870.

Kjære Ven! Allerede i August Maaned skrev jeg et Brev til Dig for at udtrykke mine Ængstelser og Bekymringer i Anledning af den lange Tid, som forløb, uden at jeg hørte Noget om, hvorledes det gik med Kjøbet af Botten-Hansens Bibliothek. Jeg skjønner nu, at dette Brev ligesom et andet samtidigt skrevet aldrig er kommet frem. Saameget uroligere er jeg; jeg føler, at en stor Del af s. 176 Ansvaret falder paa mig. Kjære Ven! Vær snild og send mig snarest muligt en, om end kort, Underretning om Sagens Stilling. — —

Jeg har ogsaa Ængstelser for den histor. Forening, meget Arbeide i Formandskabet, og ved Siden deraf skulde jeg gjøre Noget for at tjene mig nogle Penge og forhindre Underbalance. Saa min Stilling er ikke saa misundelsesværdig.

Jeg er heller ikke i Humør til at skrive noget langt Brev. Til Middag idag skal jeg spise hos Løkke, hvor Madvig skal være, saa mit Humør vel bliver bedre i Dagens Løb. Storthingsvalget her er Du vel tilfreds med? Michelet, der fra at være Schweigaards Candidat er sunket ned til at være Bjørnsons, har lidt et eclatant, men ikke ufortjent Nederlag. Han er at beklage; thi han har mange gode Sider, om han end mangler Characterens og Kundskabens Dybde. Hans Stilling er for Øieblikket meget precær. Han vilde sagsøge Morgenbl. for dets dadlende Yttringer, men fik en Irettesættelse af sin Overordnede, Stiftamtmanden. *) Han har siden skrevet til Justitsdept. og forlangt Opreisning eller Afsked. Dept. skal engang have skrevet ham til, at det ikke vilde foredrage Afskedsansøgningen, med mindre han gjentagende forlangte det, og M. skal da have fastholdt sin Fordring paa Satisfaction eller Afsked. Hvorledes Sagen nu staaer, kan man ikke faae vide. — Det er ganske morsomt at see, hvorledes den arrige og ungdommelige Rus i Dagbl. raser i Anledning af Storthingsvalget.

Maalstrævet har kun lidet godt i Vente af Madvigs Forelæsninger; han skal komme ind paa Sagen og bliver vist ikke naadig. Maatte det frugte noget paa disse Fanatikere; Vorherre bevare Ross’s Forstand, han seer bøs ud.

Jeg hører, at der skal have været saadanne Cabaler og s. 177 Intriguer i Anledning af Eders Storthingsvalg, at der endog har resulteret Forhør deraf. Men Mere har jeg heller ikke hørt.

Daae holder paa med at skrive en Fremstilling af Enno Brandrøks Historie — en Episode af Syvaarskrigen — for Hist. Tidsskr. Men han er forbandet uefterrettelig. Paa Cappelens Forlag skal han udgive en Samling af Folkesagn, som han har forsømt at tilbyde den historiske Forening. Lev vel og skriv snart til

Din heng.

M. Birkeland.