Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Walter Bruun FRA: Michael Birkeland (1870-11-10)

TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN.
10de Novbr. 1870.

Kjære Bruun! Vil De ikke være saa god at sende til Vedkommende indlagte Bøger? Jeg indbilder mig, at en Del af Vedkommende saa godt som hver Dag ere at see paa det kongl. Bibliothek, saa at det ikke vil volde Dem saa meget Bryderi.

Foruden det særskilte Aftryk af Sibberns Dagbog — som jeg haaber i nogen Grad vil tilfredsstille Deres kyndige Strenghed — sender jeg Dem et Par Blade, som jeg oprindelig ikke tænkte mig skulde komme udenfor en snæver Kreds, og som ialfald kun i dette ene Exemplar skulle (ved mig) komme udenfor Landet. Det er en kuriøs Ting, som nok kan have lidt Interesse for en Bibliophil. Desuden saa forekommer det mig, at en norsk Navnebroder — han skriver nok ogsaa sit Navn Bruun, saa der er en Feil i min Gjengivelse —, hvor lidet De end maatte sympathisere med hans Tendenser, kan have Krav paa nogen Opmærksomhed fra Deres Side. Det er en meget brav Mand, ja en i mange Henseender høist fortræffelig Mand, som man maa haabe og ønske snart maa komme til aandelig Ro og Modenhed; i Danmark er han vist kjendt som varm Ven af Danmarks Sag og som Frivillig fra sidste Krig.

Deres

M. Birkeland.