Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Walter Bruun FRA: Michael Birkeland (1870-11-25)

TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN.
Chr.a 25 Novbr. 1870.

Kjære Hr, Bruun! Her i Rigsarkivet findes saa godt som Intet, der vedkommer Marinen i ældre Tider, og temmelig Lidet om Armeen i Tiden fra 1660–1700. Hvad i Særdeleshed Marinen angaaer, da har Sagen ligefrem sin Grund deri, at Intet eller saa godt som Intet *) er afleveret fra Danmark; vi ere selv henviste til de danske Arkiver. De maa derfor ikke finde det forunderligt, at vi ingen Oplysninger kunne give om de norske Marinesoldater. Man skulde vente Efterretninger om dem i (J. Chr. Bergs) „Historiske Efterretninger om Landværnet“ (Chr.a 1830), en Bog, som omhandler mange forskjellige Ting, og hvor visselig ogsaa Marinesoldaterne — de hørte vel ikke egentlig med til Emnet, men Berg kunde aldrig begrændse sig — vilde have faaet Plads, om den grundlærde Forfatter havde vidst Noget derom. I mine „Meddelelser“ S. 406 f. og 410 omhandles de dog. Hvad Y. Nielsen har kunnet finde ved Eftersøgning, seer De af indlagte Lap, som jeg kun sender, fordi den er et Vidnesbyrd om, at vi have ledt. O. G. Lundhs Optegnelse af Mil.-Caienderne, som jeg ligeledes vedlægger, vil heller ikke nytte Dem stort, da det er for en senere Tid.

Hvad Toldregnskaberne angaaer, da ere disse med deres Bilag, forsaavidt den ældre Tid angaaer, blevne tilintetgjorte (sandsynligvis længe) før Afleveringen fra Danmark; man har kun bevaret de sidste Blade af hver Protocol, som indeholdt en Extract af Indholdet. Dette gjælder helt ned til Aaret 1750, med Undtagelse af Aarene 1731 og 1733. Man har altsaa for den tidligere Tid, af de i Generaltoldkammeret opbevarede Regnskaber, som have gaaet tilbage til omkr. 1600, kun bevaret disse Extracter, der kun vise Ind- og Udførsel og andre lignende Data. (For Tidsrummet før 1600 maa Toldregnskaberne søges blandt Lensregnskaberne og ville da findes, s. 179 formoder jeg, i Regelen bevarede med dem). De vil efter dette finde det ganske rimeligt, at vi heller ikke paa dette Punct kunne give nogen Oplysning. Hvad O. G. Lundh har fundet ved sin Eftersøgning, Adeler vedkommende, vil De finde noteret paa Indlagte.

Min paatænkte Reise til Kjøbenhavn har jeg maattet indstille for Vinteren; overhovedet optages jeg altfor meget af Ting, som fjerne mig fra kjære Studier; jeg veed ikke, hvad jeg skal gjøre for at komme i en gunstigere Stilling.

Conf.Raad Madvig har gjort en ganske overordentlig Lykke her, om jeg tør bruge et saadant Udtryk. Jeg har neppe før hørt saa udelt Ros og Beundring udtale som for ham. Han henrev Alle ikke blot som Videnskabsmand og Forelæser, men ogsaa ved sit Væsen og i privat Omgang.

Cand. mag. A. E. Eriksen, som De maaskee kjender fra Kbh. — han har forresten nylig udgivet et Skrift om Halv. Gunnarius, „Præstepinens“ Oversætter —, har tænkt at behandle Peder Dass, hvis Verker og Levnetsbeskrivelse den hist. Forening har ønsket at faae udgivet. Det gjælder nu først og fremst at samle Alt, hvad der haves om og af den længe lidet paaagtede „Digter fra Alstahaug“. Der findes ikke Lidet i Norge, men maaskee endnu Mere i Danmark. Har De stødt paa Noget i Deres store Bibliothek og Manuskriptsamling, som kunde være af Interesse i denne Henseende? Dersom De ved Leilighed vilde meddele mig, hvad De i den Anledning maatte have at bemærke, vilde De glæde baade Hr. Eriksen og mig.

Lev vel!

Venskabeligst
Deres

M. Birkeland.