Danmarks Breve

BREV TIL: Daniel Smith Thrap FRA: Michael Birkeland (1870-11-28)

TIL DANIEL THRAP.
Chr.a, 28de Novbr. 1870.

Kjære Ven! — — — Som et Bidrag til Dine rationalistiske Studier sender jeg Dig vedlagte Notitser, som jeg s. 180 har taget ud af mine Samlinger. Mig forekommer denne Historie ganske mærkelig. Det er vistnok første Gang, at en norsk Bonde kom under Tiltale for Trykkefrihedsbrud. Endnu besynderligere er det, at han blev straffet efter Trykkefrihedsforordningen af 1799, fordi han angreb Øvrigheden som den, der havde givet altfor stor Frihed for Folk til at skrive som de fandt for godt. Og medens Forordningens Hensigt jo var at værge Religionen og Vorherre mod Angreb, blev den stakkels Akersbonde dømt, fordi han i sin Iver mod disse samme forargelige Angreb gik saa vidt, at han dadlede Øvrigheden, fordi slige Angreb overhovedet kunde fremkomme paa Prent. — Med denne Historie haaber jeg at skaffe Dig en lille Fornøielse som Vederlag for alle de Bryderier, jeg har skaffet Dig. Forleden Dag sendte jeg Dig gjennem Malling et Par Sep.-Aftryk (nemlig Sibberns Dagbog og Forhandl. om en Bank i Norge); men det varer vel en Stund, inden de komme frem ad Boghandlerveien. Undskyld dette usømmelige Hastverk, som viser sig i hver Linje.

Skoleinspektør og Storthingsmand
Ole Irgens.

Stang er vel paa Grund af de politiske Forhold reist til Stockholm; han var kaldt pr. Telegraf Dagen forud. Michelets Historie gaaer stille af (hidtil); igaar var der c. 150 Mand oppe hos ham for at complimentere ham; de gik i Følge med Genl. Wergeland og Prof. Brandt i Spidsen; den Førstnævnte holdt Talen, som nok fornemmelig dvælede ved M.s Fortjenester af Politiet. Jeg er bange for, at Stadsphysikus Bidenkap, der er M.s gode Ven, brygger paa en lignende Historie. Formandsk. har indstillet til Repr. (hvor Sagen paa Onsdag skal afgjøres) at bevilge Bidenkap et Gagetillæg paa 300 Spd. (han har 700 Spd. før foruden s. 181 150 Spd. for Opsaml. og Distribution af Vaccinematerie) under Betingelse bl. A. af, at han ikke overtager anden offentlig Ansættelse uden Tilladelse af Jndre-Dept., efterat Magistr. og Form. er hørt. (Det er forudsat, at han fremdeles kan have saa megen privat Praxis, han vil). Bidenkap har skriftlig protesteret mod en saadan Betingelse, som han ikke vil underkaste sig. Qui vivra, verra!

Hils Holfeldt, Irgens og andre Venner. Lev vel! Du maa endelig begynde, saafremt det ikke allerede er skeet, at incassere det subscriberede Beløb; det hjælper paa Sagens Fremgang, bl. A. ogsaa ved Renterne.

Din heng.

M. Birkeland.