Danmarks Breve

BREV TIL: Daniel Smith Thrap FRA: Michael Birkeland (1870-12-27)

TIL DANIEL THRAP.
3 die Juledag 1870.

Kjære Ven!

— — — Vogts Optegnelser ville vel hos Eder, som her, blive modtaget med Taknemmelighed og forbedre den hist. Forenings Actier. Vi haabe at fiske nye Abonnenter paa den Krog.

L. Daae har faaet sig en Søn. At der er foregaaet nogen Forandring i hans Stilling i Morgenbladet, veed jeg Intet om. At der ikke kommer Noget af hans personlige Pikanterier frem nu for Tiden, er vel tilstrækkelig forklaret som en Følge af, at den modsatte Presse forholder sig temmelig stille og spagfærdig; i det Hele ere Angrebene paa Friele mærkelig stilnede af, efterat han har holdt et saa syndigt Hus med sine Modstandere.

Dagens Nyhed er Bjørnsons Optræden i Politimestersagen, navnlig til Fordel for Chr. Lasson som Candidat til Posten. Folk har gjennemskuet det Hele og endog paa Forhaand ventet sig og spaaet det nu Indtrufne. Chr. Lasson har vakt Opmærksomhed ved den Cour, som han har gjort Bjørnson og Frue. Man gjættede strax, at det stod i Forbindelse med hans Ønske om at blive Politimester. s. 182 Sandsynligvis tænkte han ikke paa Mere end at forhindre ufordelagtige Udtalelser af den oppositionelle Presse, om han fik Posten; men at han nu faaer en positiv Anbefaling og en Erklæring om, at Frygten for Angreb paa „Familien“ ikke bør være til Hinder for hans Ansættelse, er en Tilgift, som maaskee mere skader end gavner ham. Forøvrigt nævnes Assessorerne Erichsen og Arneberg, Bodsfængsels-directør Rich. Petersen m. Fl. som Concurrenter.

Det „Stangske“ System, som har staaet i Dagbladet og nu er særskilt udgivet med et til det Indre svarende Ydre, antages at være fremkommet paa Basis af Optegnelser af Ketil Motzfeldt, som ere gjennemgaaede og bearbeidede af Bjørnson og Berner. En Gjætning, som var op-staaet hos L. Daae og mig, at det skulde være Holth, er nok ugrundet.

Michelet har gjort Fiasco; det lader til, at han trækker sig tilbage fra de Offerter, som gjøres ham (f. Ex. Formandskabsmedlem), hvilket er fornuftigt. Man paastaaer, at der i Højesteret forberedes en Modstand mod Fr. Brandt, som maaskee vil være mortificerende. Naar man sidder i et Glashus, bør man ikke kaste med Sten. Ingen har saa mange compromitterende Historier som Brandt, og det er da uklogt bestandig at give sine Angreb en biographisk eller personalhistorisk Form. Chr. Hansteen (Assessoren) har ham, efter hvad der paastaaes, i Kikkerten.

Lev vel! Tak!

Din hengivne

M. Birkeland.

Glædelig Jul og Nytaar!