Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Walter Bruun FRA: Michael Birkeland (1870-12-28)

TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN.
Chr.a 28 Decbr. 1870.

Kjære Hr. Bruun! Hjertelig Taksigelse ikke blot fra mig, men ogsaa fra A. E. Eriksen for den tilsendte interessante Oplysning angaaende Peder Dass’s Digtervirksomhed, s. 183 som hermed følger tilbage. Den Velvillie, som Hr. E. har mødt fra Deres ligesom fra Andres Side, har oplivet hans Iver og Interesse for Emnet, og jeg haaber, at han deraf udbringer Noget til varigt Gavn for Litteraturen. Han har blandt Andre sat sig i Forbindelse med Prof. Martin Hammerich, der havde leveret Prof. Welhaven Materialier til hans Biographi af Peder Dass. Dels gjennem ham, dels af Catalogen over Thotts Bibl. er Hr. E. bleven opmærksom paa følgende Manuskripter i det st. kgl. Bibl.: Thottske Saml. 4to. 1523 (deri adskillige Digte af P. Dass); Ny kgl. Saml. fol. 489 (Digte af Kingo, Dass o. fl.); Thottske Saml. fol. 946 (P. Dass: Nordlands Trompet). Disse Nummere vilde jeg paa hans Vegne gjerne bede Dem om velvilligen at kaste et Øie paa for at afgjøre, om Noget deraf kunde ventes udlaant til Afbenyttelse her paa Arkivet. Jeg formoder, at De ialfald ikke finder nogen Betænkelighed ved Udlaan af saadanne Sager, som allerede haves trykte — —. Imidlertid er jeg fra tidligere Erfaringer forvisset om, at hvorledes end Afgjørelsen falder ud, vil Begjæringen blive optaget med Velvillie.

Vedlagte har Y. Nielsen skrevet af, og jeg sender Dem det uden at kunne skjønne nogen Nytte deraf, kun for at vise Dem vor Beredvillighed til at være Dem til Tjeneste.

Et Angreb paa Cort Adeler fra dansk Side vilde maaskee tidligere være bleven opfattet som en national Fornærmelse mod Norge og indregistreret blandt „Danmarks politiske (og historiske) Forbrydelser mod Norge“. Men Tiderne have, haaber jeg, forandret sig en Smule paa det Sidste.

— — —

L. Daae har udgivet en Samling af Norske Bygdesagn, som, dersom Findestedet skulde være det Afgjørende, snarere burde kaldes „Bibliothekssagn“. Samlingen indeholder Adskilligt, som ikke med Grund kan benævnes „Sagn“; men den er ganske interessant og har gjort Lykke.

Til vor Julelitteratur hører ogsaa Statsraad Vogts Optegnelser, som den historiske Forening udgiver. Den Af- s. 184 dødes Søn, i Character lig sin Fader, har skjænket Honoraret til et fast Fond for Foreningen.

Deres nu som altid saa kjærkomne Brev gjør en Reservation fra min Side nødvendig. Bevare mig Gud for at paavælte Dem den Forpligtelse at læse Sibberns Dagbog paa Eidsvold! Dersom det var Følgen af at sende Dem et Exemplar, vilde det være en yderst compromitterende Letsindighed fra min Side at sende Dem Noget. Jeg behøver vistnok heller ikke at sige, at alle mine Ønsker ere opfyldte, naar De kaster et venligt Blik paa saadanne Sager, giver dem en velvillig Plads i Deres Bogsamling og tager dem frem, naar De skulde have Brug for dem.

Tak for al Deres Velvillie og alle Deres gode Ønsker for mig. Lad mig til Gjengjæld ønske Dem et glædeligt Nytaar med Evne og Anledning til i det kommende, ligesom i det tilbagelagte, Aar at virke for Litteratur og Videnskab.

Venligst Deres

M. Birkeland.