Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Walter Bruun FRA: Michael Birkeland (1871-10-04)

TIL OVERBIBLIOTHEKAR CHR. BRUUN.
Chr.a 4de October 1871.

Kjære Ven! Jeg er meget taknemmelig for den Velvillie, hvormed De har sendt mig de to Bøger fra det st kongl. Bibl., for hvilke indlagt følger skyldig Erkjendelse. Ligeledes takker jeg for de meddelte Oplysninger. De Titler, jeg opgav, havde jeg hentet fra v. Ompteda Litteratur des Völkerrechts eller muligens — jeg husker det nu ikke rigtig — fra hans Fortsætter Kamptz. Paafaldende er det, at Scheids Dissertats staaer opført der.

Fremdeles maa jeg takke for anden Del af Rostgaard. Denne Samling af Actstykker har særdeles Betydning ogsaa for Norge, og jeg agter at blive en af de omhyggeligste Læsere af denne Bog.

De er saa god at spørge efter min i saa lang Tid opsatte Kjøbenhavns-Reise. Ja, det er min Hensigt nu at reise derned ved Juletider; men det forekommer endog mig selv tvivlsomt, om det kommer istand. Der er mangeslags Hindringer at overvinde. Jeg lever ogsaa under Tryk af forskjellig Art, som gjør mig meget ubestemt med Hensyn til mine Fremtids-Planer. Nogle af mine Venner have for nogle Uger siden meget ivrig bearbeidet mig for at bevæge mig til at melde mig som Ansøger til — Stiftamtmandsembedet i Christianssand, en Post, som de følte sig forvissede om, at jeg vilde faae. Jeg var af en ganske anden Mening og havde heller ikke i mine Tanker andre gyldige Grunde til at gjøre det. Imidlertid er der for mig, skjønt jeg helst vilde være i min nuværende Stilling, naar den gav tilstrækkelig økonomisk Betryggelse, stærke Grunde til engang at tage et Lod i det kongl. norske Embeds-Lotteri, hvilket egentlig vilde være første Gang, da jeg endnu aldrig har uleiliget Hs. Maj. med nogen Ansøgning i eget Navn. (Derimod to Gange til Fordel for Andre: første Gang om Digtergage for Henr. Ibsen, anden Gang om Pension for Botten-Hansens Enke, begge Gange i Forening med Andre s. 193 og heldigere). Dette beder jeg Dem imidlertid beholde for Dem selv. Jeg vilde, saa meget er sikkert, være meget lykkelig ved at kunne leve 1/2 Aars Tid i Kjøbenhavn, udelukkende beskjæftiget med historiske Studier og med Udarbeidelsen eller Paabegyndelsen af et større historisk Verk, som længe har været i mine Tanker, og hvortil jeg har mange Materialier.

Dersom De ved en eller anden Anledning skriver mig til, vilde jeg være Dem meget taknemmelig for Oplysning om, hvorvidt følgende Bog er udkommet paa Hakluyt-Societys Forlag: A collection of early documents on Spitzbergen and Greenland, edited by Adam White, Esq., of British Museum.

Med gjentagne Taksigelser

Deres heng. og forbundne

M. Birkeland.