Danmarks Breve

BREV TIL: Birgitte Marie Birkeland FRA: Michael Birkeland (1873-05-06)

TIL HANS HUSTRU.
Kjøbenhavn 6 Mai 1873.

Dette er det første Moment af virkelig Hygge, jeg har havt her i Kbh. endnu. Jeg har idag forladt Jernbanehotellet, hvor jeg boede paa et eller rettere to Tag-kammere, i Virkeligheden i 6te Etage, 81 Trin op i Veiret og accurat ligesaa mange ned igjen. Du kan troe, det var hyggeligt, naar man var kommen ned ad de 81 Trin, da at huske paa, at man netop havde glemt det Vigtigste, det, for hvis Skyld man skulde ud, eller naar man netop var s. 206 stegen op samtlige 81 Trin, da at opdage, at man havde glemt at tage Nøglen til Værelset med sig. Eller tænk Dig, hvilken Situation, naar man forlader sit Værelse med den Tro, at en Vinterfrakke er nødvendig for at trodse Veirets Ublidhed, og ved sin Udgang af Porten og sin Indtrædelse i den frie Luft opdager, at en Vaarfrak var det ene Rette! Alligevel begyndte jeg i det sidste Øieblik at forsones noget med Stedet, da jeg — efter tidligere at have holdt mig saa meget som muligt ude — opdagede, at Folk vare meget snilde, og at der boede syv Rigsdagsmænd i Hotellet, deriblandt den berømte Lærer Berg, som jeg desværre ikke fik gjort Bekjendtskab med, skjønt jeg troer, jeg saa ham. Nu nyder jeg Tilværelsen i Pensionen, — se her Adressen: Nyhavn, Byens Side, No. 45, 2den Sal.

Værelset er ikke lidet, ganske hyggeligt, vel møbleret, bare Gulvet saa bedre ud; Udsigten er til Gaden, en bred Canal, fuld af Smaafartøier, foran Vinduet, øverst oppe i Gaden paa den anden Side Charlottenburg Slot, bygget af U. Fr. Gyldenløve (Norges Statholder 1664–99) og siden kjøbt af Charlotte Amalie, Chr. V.s Dronning. Bachke skjønner Beliggenheden, naar Du fortæller ham, at det er lige nedenfor Kongens Nytorv. Nu har jeg pakket ud mine Sager og anbragt dem efter min indskrænkede Begribelse af de mange Møblers Bestemmelse og Brug. Jeg sidder i min Contorfrak og med Tøfler — Tak for dem — - og med Piben i Munden. Jeg føler mig ganske vel, og imorgen begynder mit Arbeidsliv. Kammerherre Oberst Brandt, der boer ved Siden af mig, stiftede jeg for et Øieblik siden Bekjendtskab med, idet vi mødtes paa Gangen; han boer i samme Pension og roser den særdeles; han kunde ikke forstaae, hvorledes Vedk. kunde komme ud med den Betaling, og han havde været mangesteds. Kl. 4 skal jeg spise; man nyder her en Mellemfrokost Kl. 12. Mere om en eller to Dage om Levemaaden her. — Igaar skrev jeg et Brev, som jeg overlod Hotellet til Befordring, og som jeg haaber er kommet frem.