Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Joachim Løvenskiold FRA: Michael Birkeland (1879-01-13)

TIL HØJESTERETSASSESSOR OTTO LØVENSKIOLD.
Chr.a., 13 Januar 1879.

Høitærede Hr. Assessor!

Efter Deres Ønske har jeg strax skrevet til „Aftenbladet“s Redaction og tilbagekaldt den Opsats, som jeg igaar efter Deres Anmodning indsendte.

Under vor Samtale igaar sagde jeg, at jeg af hvad jeg havde hørt af Forskjellige efter Valget, havde dannet mig den Forestilling, at den virkelige Grund til Bestræbelserne for at udelukke Dem fra Repræsentantskabet var Frygten for, at med Dem i Repræsentantskabet og med Schweigaard som Formandskabets Ordfører vilde der ikke være Mulighed for Modstand eller for Hævdelse af modsatte Meninger. Denne Forklaring har jeg ikke af Friele, den er kun min egen Slutning; det er den Maade, hvorpaa jeg forklarer mig et Factum, som har overrasket mig. Jeg har kjendt Friele i et Snes Aar, og Forholdet har i tidligere Dage været forskjelligt, idet jeg snart har følt mig tiltrukket,, snart frastødt. Men i de sidste 10 Aar har der hos mig udviklet sig en fast Overbevisning om hans Character, som er meget forskjellig fra den, man ofte har Anledning til at høre. Jeg har spurgt mig selv, hvorledes Friele kunde bringes ind paa den Tanke at arbeide for Deres Udelukkelse, og jeg har ikke kunnet finde nogen anden Forklaring end den, jeg nævnte. Den er maaskee feilagtig* jeg har ikke kunnet finde nogen bedre, og jeg troer at have god Grund til at holde paa den.

I Ærbødighed og Hengivenhed

M. Birkeland.