Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Michael Birkeland (1879-11-12)

TIL A. F. KRIEGER.
Chr.a 12 Novbr. 1879.

Høistærede Hr. Assessor!

Det er mig en Fornøielse at kunne meddele, at den Sag, som De omhandler i Deres ærede Brev af 9de d. M., er i bedste Gang. Den norske Regjering er færdig med sin Indstilling, og den er afsendt til Stockholm. Conclusionen lyder, som sædvanligt i saadanne Tilfælde, paa, at Gjenpart af Indstillingen befales tilstillet Udenrigsministeren. s. 235 Det Skridt, som nu forestaaer, og som maaskee allerede er gjort, er formodentlig Afslutning af en Overenskomst med Danmark eller Udveksling af Erklæringer eller noget Sligt. — Disse Oplysninger fik jeg igaar nede i det Contor i Kirke-Departementet, hvor Sagen hører hjemme, efter at jeg forgjæves havde søgt min Svoger Bachke. Det er dog, efter hvad jeg hørte, ham, der egentlig har behandlet Sagen. Ogsaa hvad jeg hørte i vedkommende Contor gik ud paa, at Regjeringens Indstilling anbefalede Overenskomst og Gjensidighed. Jeg haaber, at De føler Dem tilfredsstillet ved disse Oplysninger; det er og skal bestandig være mig en Glæde, om jeg kan være Dem til nogen Tjeneste.

Hvad min forestaaende politiske Virksomhed angaaer, da modtager jeg baade Gratulationer og Condolancer, som stundom vanke. Jeg overlader det til Dem med Deres rige politiske Erfaring at afgjøre, om det er en Fordel eller Skade at have mistet alle Illusioner. Men kanskee sidder der endnu nogle igjen?

Med Høiagtelse
Deres ærbødige og forbundne

M. Birkeland.