Danmarks Breve

BREVE FRA RIKSARKIVAR BIRKELAND BR...

BREVE FRA RIKSARKIVAR BIRKELAND

s. 2 s. 3 BREVE FRA
Riksarkivar Birkeland
(1848–1879)

utgit av
FR. ORDING

2. OPLAG

KRISTIANIA OG KØBENHAVN

STEENSKE FORLAG

s. 4 COPYRIGHT 1920
BY STEENSKE FORLAG
KRISTIANIA OG KØBENHAVN

s. 5 FORORD.

UNDER min syslen med riksarkivar Birkelands liv og virksomhet har jeg samlet et betydelig antal breve fra hans haand. I mange av disse breve gjemmes oplysninger som maa antages at ha interesse for en større læsekreds, og jeg fremlægger hermed for offentligheten et utvalg av brevene fra tiden før 1880. Desværre er flere brevgrupper gaat tapt, saaledes brevene til Jakob Løkke fra slutningen av 1850aarene og et større antal breve til C. P. Riis fra 1860aarene.

Naar i enkelte breve teksten er blit beskaaret, har dette oftest sin grund i ønsket om at undgaa gjentagelser. Og dog vil saadanne forekomme, navnlig i brevene om Borten-Hansens bibliotek, idet jeg mindst mulig har villet forstyrre den naturlige brevform. Av denne grund har jeg heller ikke villet fjerne alt uvæsentlig indhold; ja, ogsaa inkonsekvenser i retskrivningen kan være beholdt.

At publicere privatbreve kan være betænkelig, og i alle fald vil brevmateriale være en kilde som kræver en meget skjønsom benyttelse. Jeg har — av let forstaaelige grunde — været nødt til helt at utelate adskillige breve fra Birkeland til hans forlovede, fra 1859–60, hvori findes ikke bare gode bidrag til brevskriverens karakteristik, men ogsaa interessante oplysninger om de betydelige mænd som han i denne tid færdedes sammen med i „det lærde Holland“.

Brevene til Hakon og Thv. Christensen, skrevet da Birkeland var i 17-18aars alderen, fik jeg mig tilsendt fra Thv. Christensen nogen aar før dennes død. Han hadde truffet den bestemmelse, at hans papirer skulde brændes efter hans død; imidlertid ønsket s. 6 han disse breve fra Birkeland bevaret, og han gav mig adgang til ved leilighet at offentliggjøre dem.

Til brevene er føiet nogen faa oplysninger og et personregister. Jeg har ikke villet øke bokens omfang ved at gi oplysninger — om forhold og personer — som læseren med lethet kan skaffe sig ad anden vei. I de ældste breve findes imidlertid hentydninger som ikke med sikkerhet har kunnet opklares. Brevene er ordnet efter tidsfølgen, naar undtages nr. 98, som paa grund av sin eiendommelige art har faat plads sidst i samlingen.

Av brevene er nr. 4 5, 61, 64, 70, 71, 74, 7 5 og 90 beroende i det norske riksarkiv; nr. 50, 52, 54, 58, 59, 62, 66, 68, 69, 72, 73, 76, 78–81 og 96 er i det kgl. bibliotek i Kjøbenhavn; nr. 53, 65 og 97 er i det danske riksarkiv og nr. 60, 63, og 67 i Bergens offentlige bibliotek; de øvrige er i privat eie. Jeg takker de nævnte institutioner for den imøtekommenhet de har vist ved at stille brevene til min disposition. Likeledes retter jeg en tak til alle som ellers har ydet mig hjælp; jeg nævner specielt d’hrr. overbibliotekar Drolsum, arkivar Brinchmann og lektor Tank.

Februar 1920.
Fr. Ording.

s. 7 1859

s. 8