Danmarks Breve

Billedhuggeren Theobald Stein

Brevudgiver:
Johannes Theobald Stein, 1870-1944
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Stein, Johannes Theobald; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1897-08-03)
Vallerød , den 3. August 97 . ». . . Skade at vi maatte nøjes med dit Telegram den 29de og ikke fik dig selv at se i Familiekredsen. Der blev naturligvis talt nogle passende Ord af Onkel Harald ved Bordet om Dagens Anledning, »Erindring og Haab«, men ellers blev der gaaet let he

BREV TIL: Stein, Karen Sophie; FRA: Borch, Sophie Hedvig; (1829-02-18)
I. TH. STEIN er født den 7. Februar 1829 som Søn af den ansete Læge Professor ved Universitetet S. A. V. STEIN og Hustru KAREN SOPHIE, født BORCH, Datter af Klokker ved Holmens Kirke MATHIAS JOHANNES BORCH. Ægteskabet havde været barnløst i 7 Aar og Drengens Fødsel hilstes derfor

BREV TIL: Stein, Karen Sophie; Stein, Sophus August Wilhelm; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1856-10-27)
Florentz , d. 27. Oktober 1856 . »Naar I, mine kære Forældre , har dette Brev i Haanden, staar jeg i Rom, i den By, hvortil mine bedste Forhaabninger knytter sig. Saa er det, at det gælder at præstere noget godt, men jeg haaber det ogsaa . . .« REJSENS Maal var Italie

BREV TIL: Stein, Sophus August Wilhelm; Stein, Karen Sophie; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1857-02-07)
Rom , d. 7de Februar 1857 . »Kære Forældre . . . Kl. 12 gik jeg op til Bravo (Konsulen) tor at høre, om der var Brev. Til min store Glæde laa der et Brev til hver af Geburtsdagsbørnene (Chr. Freund havde Fødselsdag samme Dag). Jeg greb mit, og da jeg nu var i alt for godt Humø

BREV TIL: Stein, Sophus August Wilhelm; Stein, Karen Sophie; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1858-03-16)
Rom , d. 16de Marts 1858 . »Kære Fader og Moder. Gid jeg kunde være tilstede, naar I læse dette Brev, for at se Eders Glæde ved Efterretningen om, at jeg har faaet min sidste Figur, »Pigen med Blomsterne«, bestilt i Marmor for 700 Scudi. Er det ikke en s

BREV TIL: Stein, Siegfred Frederik Edvard Valdemar; Stein, Harald August Edvard; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1858-04-03)
Rom , d. 3. April 1858 . »Kære Broder. Jeg haaber, Du modtager dette Brev paa din Fødselsdag, og det skal derfor bringe Dig, min kære Broder, de kærligste Lykønskninger. Sundhed, et glad Sind og Lykke, i hvad Du foretager Dig, er det, som jeg af inderste Hjærte ønsker Dig. De

BREV TIL: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; FRA: Stein, Sophus August Wilhelm; (1858-04-26)
København , d. 26. April 1858 . »Kære Theobald . Hvad den vigtige Sag angaar, nemlig Dit Ønske og Beslutning at holde Bryllup under Opholdet i Bom, da kender Du vist baade Moders og min Kærlighed til Dig og vort inderlige Ønske om at se Dig lykkelig og tilfreds, saa a

BREV TIL: Stein, Sophus August Wilhelm; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1858-05-18)
Rom , den 18de Maj 1858 . »Kære Fader . Tak for Dit sidste kærlige Brev. Det indeholdt Svaret paa det for mig saa vigtige Spørgsmaal og var saa fuldt af Din og min kære Moders Godhed og Omsorg for min Lykke, at det var mig en stor Glæde at gennemlæse det. At jeg længe

BREV TIL: Stein, Karen Sophie; FRA: Stein, Emmy Laura Suzette; (1858-07-17)
Neapel , den 17. Juli 1858 . »Min kære, kære Svigermoder . . . . Altsaa Tirsdagen d. 6. Juli om Morgenen Kl. 10 kom Theobald med vore to Forlovere, Hertzog til mig og Freund til ham, og derpaa kørte vi, og lidt over 10 holdt vor Vogn udenfor Kirken, hvor vi bleve modt

BREV TIL: Stein, Siegfred Frederik Edvard Valdemar; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1858-07-26)
Napoli , den 26. Juli 1858 . »Kjære, gode Valdemar . Tak for Dit kjærlige Brev i Anledning af mit Bryllup. Ja, min kjære Broder, jeg har det saare godt og lever et kærligt, roligt Liv med min søde lille Kone. Jeg glæder mig dog til at komme til Rom, til vor Lejlighed

BREV TIL: Stein, Karen Sophie; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1858-08-10)
Sorrent , 10. August 1858 . Kjære, gode Moder . . . . Sorrent ligger paa en høj Skrænt tæt ved Havet, og vort Hotel, »Cucumella«, ligger lidt udenfor Byen omgivet overalt af Haver og Orangelunde. Fra vor store Loggia have vi en vid Udsigt over Middelhavet; i Baggrunde

BREV TIL: Stein, Sophus August Wilhelm; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1858-09-12)
Rom , d. 12. Sept. 1858 . »Kjære Fader . Den 17de og 18de vare vi paa Capri. Vi toge en Baad og 4 Matroser og roede afsted. Fru Drewsen laa paa den ene Tofte og Laura paa den anden arbejdende paa at bekæmpe Søsygen, medens jeg nynnede »Ensom er jeg dog ej ene«. Efter

BREV TIL: Stein, Harald August Edvard; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1858-12-26)
Rom , d. 26. December 1858 . »Kære Harald . Nu er da Julen forbi, og jeg vil benytte denne 2den Juledags Aften til at fortælle Dig lidt om vor Helligholdelse af samme. Gildet stod i Trattoriet »Belle arte«, det gamle Sted. Lokalet var smukt dekoreret med Blomsterguirl

BREV TIL: Stein, Harald August Edvard; Stein, Siegfred Frederik Edvard Valdemar; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1859-02-27)
Rom , 27. Februar 1859 . »Kjære Broder . Rom er den forunderligste Blanding af Modernt og Antikt. Ved Forum og Colosseum, som er den mindst sunde Del af Staden, hvor de simple Folk bor, føler man, at man er i Rom, og kan i Tankerne danne sig en Forestilling om den gam

BREV TIL: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; FRA: Meldahl, Ferdinand; (1871-12-10)
d. 10. December 1871 . »Kære Stein . For mig staar det, som om det bestandig at maale Kræfter med det bedste den øvrige Verden kan frembringe, vil være den virksomste Maade at holde vor lille Nationalitet oppe, og det at kunne gøre dette paa fremragende Maade, som De i

BREV TIL: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; FRA: Meldahl, Ferdinand; (1871-12-10)
d. 10. December 1871 . »Kære Stein . For mig staar det, som om det bestandig at maale Kræfter med det bedste den øvrige Verden kan frembringe, vil være den virksomste Maade at holde vor lille Nationalitet oppe, og det at kunne gøre dette paa fremragende Maade, som De i

BREV TIL: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; FRA: Meldahl, Ferdinand; (1875-11-12)
d. 11te November 1875 . »Kære Ven. Bryd Dem ikke om den Ondskab, som Blade hjemme spy ud. Det maa De nu være kommen ud over. I vore smaa Forhold vokser al Art Gift frodigt op. Sørg blot for, at De ikke læser slige Smørerier. Paa den Maade bærer jeg mig ad, og saa gaar m

BREV TIL: ukendt FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1864-02-17)
Rom , den 17de Februar 1864 . ». . . I Villa Wolkonskys Have er der Ruiner af de gamle Vandledninger, høje Buer, som nu ere bevoksede med et tæt Tæppe af Vedbend, der var mageløst deiligt. Tænk dig den 14de Februar i stille, varmt Vejr at sidde i en Have mellem blomstrende Roser

BREV TIL: ukendt FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1864-04-01)
Rom , den 1ste April 64 . »Vi var i Quirinalets Haver. Der var dejligt. Haverne er anlagt i gammeldags Stil med lange stive Alleer og kunstigklippede Træer; i en mindre aflukket Del var der mange overordentlig smukke, sjældne Træer og Planter. Der var som overalt i Rom en Masse

BREV TIL: ukendt FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1887-05-12)
Firenze , den 12. Maj 1887 . »Klokken 9 i straalende Vejr fyldtes Pladsen foran Kirkens Forside med Masser af Mennesker, hvoriblandt store Afdelinger Militær, der dannede Espalier. Lige for Kirken og støttet til Baptisteriet var den kongelige Loge eller Tribune rejst, dekoreret

BREV TIL: ukendt FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1887-05-17)
Carrara , 17. Maj 87 . »Nu er jeg da ude af den Tummel i Florentz og sidder her, hvor jeg med Kys og Omfavnelser modtoges af Lazzerini. I Morgen begynder jeg paa en Buste af Datteren Marietta, som er køn og elskværdig. I Gaar kørte jeg med Lazzerini til »la marina«, Udskibningss

BREV TIL: ukendt FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1889-09-28)
Rom , 28. September 89 . »Jeg var i Forgaars Aftes paa den protestantiske Kirkegaard i Anledning af Monumentet for HauchDet er en dejlig stemningsfuld Plet. Bag Muren med en smuk Gitterport rager op mod den rene blaa Himmel en Skov af mægtige Cypresser med deres mørke Kroner. In

BREV TIL: Stein, Johannes Theobald; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1892-07-13)
Bobakken , d. 13. Juli 1892 . »Uden Æventyr, der kan gøre den fjerneste Fordring paa Omtale naaede vi Helsingør. Jeg noterer kun en agtværdig Bøf paa Skibet. Sammen med Assessor Lautrup og hans Kone tog vi en dejlig Tur til Nakkehoved. Da Kongefamilien var ved Nakkehoved, indskr

BREV TIL: Stein, Johannes Theobald; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1897-06-04)
Vallerød d, 4. Juni 97 . »Vi er nu installerede i vor Sommerresidens. Mit Værelse har to Vinduer, ved det ene et Bord med Skrivematerialer for »Forfatteren«, og som han nu indvier med disse Linjer. Det andet er helliget Skulpturen, hvis nogle Ideer skulde flagre ind til mig ad de

BREV TIL: Stein, Johannes Theobald; FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1898-03-31)
31. Marts 98 . »Aabningsfesten fandt Sted i Dag. Talen var et i højeste Grad vellykket Testimonium paupertatis. Af friske Lig var der intet disponibelt, hvorfor Höyens og Bissens Mumier afvikledes og fremvistes som 100aarige Veteraner. Kongen lod sig Udstillingen forevise af mig

BREV TIL: ukendt FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1898-04-15)
15. April 98 . »Den lange Ordensliste er kommen. »Das war eine grausame Salbe«. Grausam for Moder, der er stødt over, at jeg ikke er bleven Kommandør, naturligvis uden videre Ret til at kommandere mere end nu, men dertil kan jeg endnu ikke være gammel nok. Tænk, Freund blev først

BREV TIL: ukendt FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1898-09-09)
9. September 98 . »Hvilket herligt Vejr og Haven er straalende ved mine Gartnerbestræbelser, som jeg saa udmærket nu taaler. I det hele er jeg meget rask og tillige rask paa det. Lysthuset er bleven forsynet med et anseeligt Bord, dækket med en stor Skifertavle, som har tilhørt T

BREV TIL: ukendt FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1898-09-15)
15. Septbr. 98 . »Jeg hører, at Du læser Tacitus. Det var ret! Med Forlov at spørge: læser Herren den paa Latin? Eller gaar det Dig som da Apostlen Philip mødte den fornemme Gilding, der sad og kørte i sin Vogn, læsende i en Bog. Da saa Apostlen spurgte ham: »Forstaar du og, hvad

BREV TIL: ukendt FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1898-11-23)
23. November 98 . »Blot Tiden tillod Dig at se Udstillingen af Fontæneprojekterne. Der er intet at klage over Opstillingen af min Skitse, og jeg synes, jeg kan være den bekendt. Aviserne, hvis Reportere vimsede om mellem Bordene den første Aften, har alt i Dag serveret Anretning

BREV TIL: ukendt FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1898-12-11)
11te December 98 . »I Aften meddelte Nationaltidende Præmieuddelingen ved Springvandskonkurrencen. Alligevel ærgrer jeg mig aldeles ikke over min Deltagelse. Det har moret mig at være med mellem »de Unge«. De Gamle er jeg saa ked af at konkurrere med nu i 50 Aar. Da jeg hørte, at

BREV TIL: ukendt FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1899-01-06)
6. Januar 99 . »Det gaar ret rask med »Liden Gunver«, der daglig bliver mere og mere tankefuld. Jeg er ganske tilfreds med hende, og hun bør ogsaa være tilfreds med mig, da hun hyppigt faar en ny Kjole. Jeg er rask og munter, vandrende mine 70 Aar imøde. Det er jo ellers noget, m

BREV TIL: ukendt FRA: Stein, Johan Carl Hendrik Theobald; (1900-07-10)
Silkeborg d. 10. Juli 1900 . »Her er vidunderlig dejligt med det bakkede Terræn, hvorfra man ser ud over Trætoppene, og de blanke Søer, som kranses af herlige Skove. Kulden har bevirket, at Bøgetræerne halvvejs var afbladede. Nu give de nye friske Skud et Indtryk af Løvspring i J

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene