Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Theobald Stein FRA: Johan Carl Hendrik Theobald Stein (1897-08-03)

Vallerød, den 3. August 97.

». . . Skade at vi maatte nøjes med dit Telegram den 29de og ikke fik dig selv at se i Familiekredsen. Der blev naturligvis talt nogle passende Ord af Onkel Harald ved Bordet om Dagens Anledning, »Erindring og Haab«, men ellers blev der gaaet let hen over Dagens Betydning. Vor Familie er for lidet sammenarbejdet og sammenlevet til at en dybere Stemning kunde paaregnes.

Man maa misunde de Familier, hvor ved lignende Lejligheder en smuk, varm Familiefølelse gennemstrømmer alle lige fra de Gamle til Børnene, og alle ved Besked om den henfarne Slægt, ligesom de selv ogsaa ønske at erindres af deres Efterkommere. Et saadant Familiesammenhold er Slægtens Styrke udadtil. Gid I Børn maa udvikle bedre Gaver i den Henseende, end det er lykkedes os — og ikke alene vise det i venlige Ord men i Gerning.«

DEN 29de Juli 1897 vajede Flaget over den lille Villa i Vallerød ved Rungsted, hvor vi den Sommer laa paa Landet. Anledningen var min Farfaders Etatsraad S. A. V. STEINS 100aarige Fødselsdag, og Dagen, der havde samlet hans tre Sønner med Børn og Slægt, fik forøget Betydning ved, at en lille Dreng, Bedstefaders ældste Sønnesøns Søn, samme Dag blev døbt med hans Navn, SOFUS AUGUST Vilhelm STEIN, og Dagen saaledes syntes at knytte Haab for Fremtiden til Erindringen om de svundne 100 Aar. Jeg, der skriver dette, var forhindret i at være tilstede, men i det Brev fra min Fader, hvoraf et Brudstykke indleder disse Linjer, fik jeg Meddelelse om Festen. Der blev under denne talt om »Haab og Erindring«. Haabet svandt, for saa vidt det var knyttet til den lille Drengs Navn, thi det var bestemt, at han aldrig skulde naa den voksne Alder, og faa Aar efter havde Døden bortkaldt alle de tre Brødre, min Fader Billedhuggeren, Kemikeren Valdemar STEIN og Biskoppen Harald STEIN, der hele Livet var saa nær og inderligt knyttede til hinanden, men Erindringen lever stadig usvækket, og i Erindringen om den ældste af de tre Brødre, Billedhuggeren THEOBALD STEIN, hans Liv og Gerning er da denne Bog skrevet.

s. 12