Danmarks Breve

BREV TIL: Siegfred Frederik Edvard Valdemar Stein FRA: Johan Carl Hendrik Theobald Stein (1858-04-03)

Bogens indhold
Afsender:
Johan Carl Hendrik Theobald Stein
Modtager:
Siegfred Frederik Edvard Valdemar Stein and Harald August Edvard Stein
Afsendelsessted:
Rom
Brevudgiver:
Johannes Theobald Stein, 1870-1944
Dato:
1858-04-03
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Rom, d. 3. April 1858.

»Kære Broder. Jeg haaber, Du modtager dette Brev paa din Fødselsdag, og det skal derfor bringe Dig, min kære Broder, de kærligste Lykønskninger. Sundhed, et glad Sind og Lykke, i hvad Du foretager Dig, er det, som jeg af inderste Hjærte ønsker Dig. De to første Gaver har Du og den tredie følger dem gerne. Af mit Brev til vore Forældre har Du vel set det store Held, jeg har haft med at faa min Figur bestilt i Marmor, og jeg ved, at Du har glædet Dig lige saa meget som jeg. Jeg er derved bleven meget opmuntret og har ligesom faaet nye Kræfter. Min Plan, som jeg vist omtalte for Dig, at holde Bryllup hernede er betydelig befæstet, og jeg vil betro Dig, at det vel næppe varer saa længe inden det sker. Du kan nok tænke, at jeg er bedrøvet over, at I ikke alle ere tilstede derved ved denne for mig saa vigtige Ceremoni, men paa den anden Side bør man, naar man forlover sig, ikke udstrække Brylluppet længere end højst nødvendigt. Mine Indtægter ville altid være usikre, og nu har jeg jo ikke saa lidt at begynde med. Jeg har tænkt at holde Bryllup sidst i Maj eller først i Juni og tilbringe Sommermaanederne i Bjergene eller maaske i Neapel med min unge Kone. Den stille Uge er nu forbi, den er navnlig for de fremmede en meget urolig Uge paa Grund af alle de gejstlige Ceremonier, og i Morgen uddeler Paven Velsignelsen fra Peterskirkens Balkon »orbe et urbe«. Naar Du kommer igen, har jeg maaske et større Atelier og mange flere Arbejder end det Par Du har set. Paullis udbasune min Berømmelse til alle de kende, og der gaar sjælden en Dag hen, uden at en eller to s. 34 elegante Ekvipager med »Ingleser« holde for Døren for at se mine Sager. Min sidste Figur synes alle om. Saabye skal lave en stor Gruppe, Pan og Psycke. Exner maler en Scene i et romersk Osteri. Hammer lever for det meste i Bjergene. Hertzog er endnu ikke færdig med sit 1½ Aar gamle Basrelief.«

5

S. A. V. STEIN.