Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Carl Hendrik Theobald Stein FRA: Sophus August Wilhelm Stein (1858-04-26)

København, d. 26. April 1858.

»Kære Theobald.

Hvad den vigtige Sag angaar, nemlig Dit Ønske og Beslutning at holde Bryllup under Opholdet i Bom, da kender Du vist baade Moders og min Kærlighed til Dig og vort inderlige Ønske om at se Dig lykkelig og tilfreds, saa at Du allerede forud kan vide, at Du har vort Samtykke og Velsignelse. Dog kan jeg ikke undlade, kære Theobald, skønt jeg er overbevist om, at Du selv nøje har overvejet Forholdene, at henlede Din Opmærksomhed ogsaa paa Ægtestandens alvorlige Sider. Om endog gensidig Agtelse og en inderlig Kærlighed har knyttet to unge s. 35 Mennesker saaledes til hinanden, at Ønsket om at henleve det hele øvrige Liv i et inderligt Familieforhold baade er naturligt og berettiget, saa er derfor endnu ikke alle Betingelserne for et lykkeligt Samliv tilstede; disse kræve, at Manden i Virkeligheden kan siges at være sin Families Overhoved og Forsørger, og jeg vilde derfor ønske, min gode Theobald, at ogsaa Du, idet Du ved Ægteskabet stifter en Familie, kunde have sikker Udsigt til at indtage denne for Manden saa nødvendige Stilling. Imidlertid betvivler jeg ikke, at Din smukke Kunst og Din Duelighed og Talent snart vilde berede Dig det Holdepunkt, som Du maaske endnu ikke til fulde kan indtage. Hils Din Laura og sig hende, at jeg har Tillid til hendes Hjærte og Forstand, og at baade Moder og jeg nærer den Overbevisning, at hun rigtig vil fatte og forstaa sin nye Stilling, og at hun, idet hun knytter sin Skæbne til en uformuende Kunstner forud maa indse, at Nøjsomhed og Tilfredshed ret vel kunne bo under samme Tag, og at Vejen gennem Livet ikke blot har Roser men ogsaa Torne.«

TH. STEIN.
Fotografi. Rom 1858.