Danmarks Breve

BREV TIL: Sophus August Wilhelm Stein FRA: Johan Carl Hendrik Theobald Stein (1858-05-18)

Rom, den 18de Maj 1858.

»Kære Fader.

Tak for Dit sidste kærlige Brev. Det indeholdt Svaret paa det for mig saa vigtige Spørgsmaal og var saa fuldt af Din og min kære Moders Godhed og Omsorg for min Lykke, at det var mig en stor Glæde at gennemlæse det. At jeg længe før jeg til nogen udtalte et Ord derom nøje har overvejet alt, hvad der talte for og imod nu at gifte mig, ved jeg, at Du tiltror mig, kære Fader, og Dine saa mildt fremsatte Ønsker om Betingelserne for et Ægteskab foruden den gensidige Tilbøjelighed have altid foresvævet mig for at fuldstændiggøre Idealet. Men, hvor mange ere saa heldige straks ved Ægteskabets Indgaaelse at se det realiseret, og hvor mange have dog ikke længere hen opnaaet det ved Kærlighed og Flid. Jeg har spurgt mig selv, om hvornaar jeg da kunde vente at komme i en Fremtiden betryggende Stilling, og maa da destoværre sige mig selv, at min Kunst og Flid lade alle Veje aabne for Haabet, men ingen for Visheden, selvom man kunde sætte, at jeg blev Professor med 400 Rbd. fast Indtægt. Naar jeg derfor i en ikke alt for fjern Fremtid kunne øjne et Tidspunkt, der vilde se mig i en aldeles uafhængig Stilling lige over for den tilfældige Lykke, skulde jeg med Glæde slaa mig til Ro saalænge, men da sligt ikke er muligt, og da jeg har været saa lykkelig at faa saa mange Indtægter, at de sikre mig denne Uafhængighed i et Par Aar, maa jeg anse Tiden kommen til at indfri det Løfte, som jeg har givet. Laura er husholderisk og nøjsom og med Guds Hjælp skal Tilfredshed bo under vort Tag. Vi modtage derfor med Glæde Dit Samtykke og Din Velsignelse, uden hvilken vi ikke kunne begynde vort Samliv.«