Danmarks Breve

BREV TIL: Sophus August Wilhelm Stein FRA: Johan Carl Hendrik Theobald Stein (1858-09-12)

Rom, d. 12. Sept. 1858.

»Kjære Fader.

Den 17de og 18de vare vi paa Capri. Vi toge en Baad og 4 Matroser og roede afsted. Fru Drewsen laa paa den ene Tofte og Laura paa den anden arbejdende paa at bekæmpe Søsygen, medens jeg nynnede »Ensom er jeg dog ej ene«. Efter tre Timers Roen paa det blikstille Hav naaede vi Capri. Indsejlingen til den meget omtalte blaa Grotte er saa eng, at man maa lægge sig ned paa Bunden af Jollen, medens Matroserne skyder den ind. Det er en stor hvælvet Grotte, man sejler ind i, der modtager alt sit Lys gjennem det lille Indgangslul. Havet herinde er af en mærkelig Klarhed °g Blaahed, især naar man fra den mørke Baggrund ser imod Lyset, men Vægge og Loft ere mere graa end blaa. For en Bagatel klædte en af Matroserne sig af og sprang i Vandet, og det var ret couriøst at se hele hans Legeme skinne som Sølv under Vandet, medens hans Hoved ved Contrasten næsten syntes af Bronce. Fra Amalfi toge vi til Neapel, og da jeg bestemt vilde til Rom 1. Sept., fandt vi strax en Vetturin, og i Selskab med Docent Hagberg fristede vi i 3 Dage Livet delt mellem Vognen og de allersletteste Herberger. I mit Atelier er alt gaaet sin Gang. Fru Paullis Figur er meget avanceret og nu begyndes paa Kongens. Nu er jeg begyndt at modellere en Dreng, der bærer en Vandkrukke paa Skuldren, som man altid ser i Neapel. Jeg bed Mærke i en saadan Dreng, skaffede mig en Smule Ler og med en Fyrrepind lavede jeg Skitsen. Jeg anbragte den i en af de smaa Tasker i Rejsevognen, da vi forlod Neapel. Stillingen er smuk, men Interessen maa ligge i den gode Udførelse alene. Evens er kommen og har taget fat paa en Gruppe af en Mand, der lærer en lille Dreng at spille Flojte. Han har Saabyes Atelier. Denne holder Bryllup den 26. Oktober. Han skal bo i via Sistina. I via Condotti kom jeg tilfældig ind til en Antikvitetshandler, han havde nylig faaet tilsendt en smuk græsk Vase, der i noget beskadiget Tilstand var gravet op i Palæstrina i Sabinerbjergene. Den indeholdt nogle græske Mønter og et Par skaarne Sten. Af disse syntes jeg godt om et lille quindeligt Hoved med en Straalekrone paa, der syntes at være et Portræt. Han overlod mig den for 4 Scudi. Paa Piazza Navona, hvor der hver Onsdag er Marked med alt Slags Skrammel, fandt jeg og købte for faa Bajok 2 interessante Haandtegninger af Thorvaldsen; nu roder jeg der regelmæssigen om Onsdagen. En interessant Samling af Afstøbninger efter antikke Gemmer (1200 Stk.) har jeg lidt efter lidt samlet mig.

6