Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Carl Hendrik Theobald Stein FRA: Ferdinand Meldahl (1871-12-10)

d. 10. December 1871.

»Kære Stein.

For mig staar det, som om det bestandig at maale Kræfter med det bedste den øvrige Verden kan frembringe, vil være den virksomste Maade at holde vor lille Nationalitet oppe, og det at kunne gøre dette paa fremragende Maade, som De i Deres Arbejder, det er for mig et Tegn paa, at vi have et Liv for os, der ikke vil blive til Sorg for os og vore Børn. Jeg ved ikke, hvorledes det er kommet, men det forekommer mig, at jeg i de senere Aar paa langt inderligere Maade er vokset sammen med Troen paa, at kun inderlig Kærlighed til Fædrelandet kan adle os her i Hjemmet, saa at vi faa et længere og bedre Liv end mange af de Nationer, der nu sidde i Højsædet, men samtidig er rigtignok ogsaa Fordringen til hvert Individ steget. Jeg vil have marvfuld, højhjærtet Handling og Tankegang ind i os alle — og Flid. Dygtigheden og Produktet af vore Evner maalt med den skarpeste Prøve, og det bliver jo som Forholdene ere nu det den øvrige Verden kan yde. Anstille vi ikke denne Maalestok, saa vil den udviklede Mand, naar han titter udenfor vor Kreds, finde noget, der er bedre, og saa vil Troen paa det, Hjemmet har, svækkes, og i Stedet for at se op til det, man selv har, vil man komme til at se ned, og saa adles man ikke«.

8