Danmarks Breve

Udvalg af Laurids Engelstofts Skrifter (3. bind)

Brevudgiver:
Carl Ferdinand Allen, 1811-1871 H. C. P. Seidelin
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: ukendt FRA: Engelstoft, Laurits; (1797-11-24)
Kiel , den 24. Nov. 1797 . Jeg lovede Dig, kiære N. ! i sidste Brev Fortsættelse af mine Bemærkninger over vort tydske Universitets litterære Væsen. Her er den. Reinhold spiller en altfor betydelig Rolle i den lærde Verden, til at han ikke skulde have Fordring paa sæ

BREV TIL: ukendt FRA: Engelstoft, Laurits; (17uu-12-04)
Hamborg , den 4 Dec . Jeg har seet Voss, Luises Fader,, og ham som skrev de kraftige Jamber. Stakkels Voss! jeg frygter, at hans Helbred er for stedse borte. Nys er han kommen op af en svær Sygdom, og i Fior Sommer maatte han udholde en lige saadan, som han ved utilgiv

BREV TIL: ukendt FRA: Engelstoft, Laurits; (17uu-12-19)
Göttingen , den 19 Dec . Vover Du at giøre Vandringen med mig over de lüneborgske Heder? Traurig er Veien og styg; vi ville stynde os. Fra Hamborg til Brunsvig gaae to agende Poster: den ene over Haarburg og Celle, og den gaaer snarest: den anden over Lüneborg, med den

BREV TIL: ukendt FRA: Engelstoft, Laurits; (1798-03-14)
Jena , den 14 Martii: 1798 . I Aftes kom jeg hertil med min Ven Dr. Th. Det er tre Dage siden vi forlode Göttingen. Vor Reise er gaaet over Mühlhausen, Erfurt og Weimar. Et Stykke fra Göttingen begynber Veien at blive meget interessant. Her slynger den sig ved Randen af en Dal o

BREV TIL: ukendt FRA: Engelstoft, Laurits; (1798-03-21)
Leipzig , den 21 Martii 1798 . Mit korte Ophold i Jena har, som Du vil kunne formode, været mig meget interessant. Det maae være enhver Elsker af Videnskaberne behageligt, at lære nærmere at kiende en Bye og et Academie, som alt fra gammel Tid af berømt, i det mindste navnkundig

BREV TIL: ukendt FRA: Engelstoft, Laurits; (1798-03-21)
Halle , den 21 Martii 1798 . Jeg har, som Du vil kunne vide af nærværende Brevs Overskrift, giort en Excursion fra Leipzig til Halle, en Bye, hvis Academie allerede fra sin første Begyndelse af var mærkværdigt, og endnu har Mænd at fremvise, hvis Navne ere deres Tidsalders og Vi

BREV TIL: ukendt FRA: Engelstoft, Laurits; (179u-10-13)
Cassel , den 13 October . Som Du seer, er da nu den Reise begyndt, som saa længe og saa levende har sysselsat min Indbildningskraft. For faa Dage siden sagde jeg G$$@ttingen mit sidste Farvel. Med saa megen Længsel jeg end havde seet denne Tidspunkt imøde, syntes dog Afskedens Ø

BREV TIL: ukendt FRA: Engelstoft, Laurits; (179u-10-24)
Amsterdam , den 24 October . Det Stykke af Hessen, man reiser igiennem fra Cassel til de Vestphalske Grændser, er ret smukt. Landsbyerne have et temmelig godt Udseende, og Folkene selv saavel i Legemsbygning, som Raskhed og Munterhed meget forud for den pflegmatiske Hannoveraner

BREV TIL: ukendt FRA: Engelstoft, Laurits; (179u-10-20)
Amsterdam , den 29 October . Hvad skal jeg fortælle Dig om Bataviens første Stad? Vilde Du gierne høre om Actier, Vexelcours, Expeditioner, Leveranær, Negotiationer, Banknoter, Kongers og Fyrsters Obligationer, Monarchers og Republikers Credit, tvungne og utvungne Laan, Compagni

BREV TIL: ukendt FRA: Engelstoft, Laurits; (179u-11-01)
Leyden , den 1 November . Fra Amsterdam til Haerlem gaaer man med Schuhten i et Par Timers Tid. Man seer paa dette Stykke næsten ligesaameget Vand som Land; thi man passerer imellem her ye paa den ene og het Haerlemmer Meer paa den anden Side. Det mærkværdigste, der er at se

BREV TIL: ukendt FRA: Engelstoft, Laurits; (1798-11-14)
Paris , den 24 Brumaire 7. den 14 November 1798 . Som Du seer af nærværende Brevs Overskrift, ere vi for denne Gang komne til vor Reises Maal. Siden vi forlode Leyden, have vi ikke giort andet end reist. Denne Gang maa Du derfor ikke vente andet end en simpel Reisehistorie, som

BREV TIL: Rosencrone, Marcus Gerhard; FRA: Engelstoft, Laurits; (1798-02-01)
Til Geheimeraad Roskncrone . Göttingen d. 1 Febr. 1798 . Deres Høi-Grevelige Excellence, Gunstige Belynder! Deres Excellences Bevaagenhed mod mig, stedse sig selv sig, har behaget at overraske mig paa saa hædrende en Maade, at jeg for

BREV TIL: Rosencrone, Marcus Gerhard; FRA: Engelstoft, Laurits; (1798-04-26)
Til Geheimeraad Rosencrone . Göttingen , den 26 April 1798 . Deres Høigrevelige Excellence, Gunstige Velynder! Den Tilladelse, Deres Excellence har behaget at give mig, af og til at maatte meddele Dem Efterretninger fra mig, er mig alt for smigrende,

BREV TIL: Kall, Abraham; FRA: Engelstoft, Laurits; (1798-07-16)
Til professor Abraham Kall . Göttingen d. 16 Juli 1798 . Høiædle Hr. Professor, Høistærede Velynder! At jeg i saa lang Tid ei har givet mig den Frihed at skrive Dem til, ville De ikke tillægge nogen Ligegyldighed eller Skiødesløshed;

BREV TIL: Rosencrone, Marcus Gerhard; FRA: Engelstoft, Laurits; (1798-08-23)
Til Geheimeraad Kosencrone . Göttingen d. 23 August 1798 . Deres Høigrevelige Excellence, Gunstigste Velynder! Hvis jeg saa ofte vilde uleilige Deres Excellence med mine Breve, som jeg føler Trang til at tolke Dem mit Hiertes taknemme

BREV TIL: Rosencrone, Marcus Gerhard; FRA: Engelstoft, Laurits; (1798-10-04)
Til Geheimeraad Rosencrone . Göttingen d. 4 October 1798 . Deres Høigrevelige Excellence, Gunstige Velgiører! Rødmende tager jeg Pennen i Haanden. Jeg vilde takke Deres Excellence, men — Deres Godhed ophæver Mueligheden af at takke De

BREV TIL: Rosencrone, Marcus Gerhard; FRA: Engelstoft, Laurits; (1798-12-13)
Til Gehtimkraad Kostncrone . Paris d. 23 Frimaire 7. (d. 13 December 1798) . Deres Høigrevelige Excellence, Gunstigste Velgiører! Kort før min Afreise fra Göttingen havde jeg den Lykke at erholde de gientagne Beviser paa Deres Excell

BREV TIL: Rosencrone, Marcus Gerhard; FRA: Engelstoft, Laurits; (1799-03-25)
Til Geheimeraad Kosencrone . Paris 5 Germinal 7 . ( d. 25 Marts 1799) . Deres Høigrevelige Excellence, Gunstige Velgiører! Jeg havde just begyndt paa at meddele Deres Excellence nogle Efterretninger fra det interessante Sted, hvor jeg nu har opholdt

BREV TIL: Rosencrone, Marcus Gerhard; FRA: Engelstoft, Laurits; (1799-05-06)
Til Geheimeraad Rosencrone . Bordeaux, 17 Floreal an 7 . den 6 Mai 1799 . Deres Høigrevelige Excellence, Gunstige Velgiører! Efterat have for lidet over en Maaned siden taget mig den Frihed at tilskrive Deres Excellence et langt og ma

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1799-05-26)
Til Dr. Thorlacius . Toulouse, 7. Prairial an 7 . ( 26. Mai 1799.) Min kiære Thorlac! Siden jeg endnu hverken har seet Færd til noget fra Dig, hverken Recommendations-Brevene, eller Brev fra Dig, eller Brev fra Müller, saa formoder jeg,

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1799-06-01)
Til Dr. Thorlacius . Tarbes, 13. Prairial an 7 . ( 1. Juni 1799 .) Kiæreste Thorlac! .... Müller er nu formodentlig reist. Du kan altsaa ikke bringe ham min Tak for hans Brev. Jeg kan ikke vide, hvad der kan have været i mit første Brev i Neumanns Jou

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1799-06-21)
Til Dr. Thorlacius . Toulouse, 3. Messidor 7 . ( 21. Juni 1799 .) Kiæreste Thorlac! .... Du skiænder lidt paa mig i dit Brev af 15. Prai-rial, fordi jeg ikke har sagt Dig, at vi vare blevne corresponderende Medlemmer af Société des sciences, des arts

BREV TIL: Rosencrone, Marcus Gerhard; FRA: Engelstoft, Laurits; (1799-07-11)
Til Geheimeraad Rosencrone . Paris, 23. Messidor an 7 . ( 11. Juli 1799 .) Deres Høigrevelige Excellence, Gunstige Velgiører! Efterat have tilendebragt min saa saare interessante tre Maaneders Reise i det sydvestlige Frankrig, kan ingen Følelse ligge

BREV TIL: Rosencrone, Marcus Gerhard; FRA: Engelstoft, Laurits; (1799-09-14)
Til Geheimeraad Rosencrone . Paris, 28. Fructidor an 7 . ( 14. September 1799 .) Deres Høigrevelige Excellence, Gunstigste Velgiører! Ved at ville besvare Deres Excellences Ærede af 29. Juli seer jeg mig forlegen, hvorledes jeg skal noksom kunne udtr

BREV TIL: Thomsen, Jacob; FRA: Engelstoft, Laurits; (1799-10-17)
Til Jacob Thomsen , Lærer ved Christianis Institut. Paris, 25. Vendémiaire an 8 . ( 17. Octob. 1799 .) Kiæreste Ven! Hvis ikke vort gamle Venskab var nok for at giøre mig enhver Anledning og. om Du vil, ethvert Paaskud til at underholde mig med Dig yd

BREV TIL: Nyerup, Rasmus; FRA: Engelstoft, Laurits; (1799-10-21)
Til professor Nyerup . Paris, 29. Vendémiaire an 8 . ( 21. Octbr. 1799 .) Høistærede Hr. Professor! De immer tiltagende Forbindelser, jeg kommer i med franske Lærde, give Anledning til, at jeg ofte vorder anmodet om alle Arter af Oplysninger vort Nord

BREV TIL: Rosencrone, Marcus Gerhard; FRA: Engelstoft, Laurits; (1799-11-08)
Til Geheimeraad Rosencrone . Paris, 17. Brumaire an 8 . ( 8. November 1799 .) Deres Høigrevelige Excellence, Gunstige Velgiører! Jeg skulde frygte for at kunne vorde regnet blandt de facheux, Mænd af Deres Excellences Stand saa ofte maae plages med,

BREV TIL: Nyerup, Rasmus; FRA: Engelstoft, Laurits; (1800-03-16)
Til professor Nyerup . Paris, 25. Ventose an 8 . ( 16. Marts 1800 .) Høistærede Ven! Et Brev, som Deres Ærede, der foruden de Efterretninger, jeg havde taget mig den Frihed at forlange, indeholder saa mange Udtryk af Venskab, havde nok fortient et has

BREV TIL: Nyerup, Rasmus; FRA: Engelstoft, Laurits; (1804-05-30)
Til professor Nyernp . Wien , den 30. Mai 1804 . Kiære Nyerup! Som Hiorten tørster efter Vandkilden, saa tørstede min Siel efter Breve fra Kiøbenhavn. Tak Alle og Enhver, som hialp til at slukke den, og det ikke med gemeen Lædskelse, men ret med en am

BREV TIL: Nyerup, Rasmus; FRA: Engelstoft, Laurits; (1804-07-21)
Til professor Nyerup . Livorno , den 21. Juli 1804 . Kiære Nyerup! Jeg kan hverken rose Dem eller mine andre høiærværdige, velbyrdige og høilærde Correspondentere, som lade mig være 14 Dage i Rom uden enten at forefinde eller faae Brev fra Nogen af dem. Nogle

BREV TIL: Nyrup, Martin; FRA: Engelstoft, Laurits; (1804-08-12)
Til professor Nyerup . Geneve , den 12. Aug. 1804 . kiære Nyerup! Jeg haaber, De har faaet mit lange Brev fra Livorno. Deres af 23. Juni fik jeg først i Turin, da det med de andre Herrers først kom til Rom to Dage efterat jeg var reist derfra. De seer

BREV TIL: Nyrup, Martin; FRA: Engelstoft, Laurits; (1804-08-31)
Til professor Nyerup . Paris , den 31. Aug. 1804 . Kiære Nyerup! I dette Øieblik modtager jeg Deres og Strøms og Müllers hierteqvægende Breve, og da det just er Postdag, skynder jeg mig med at opofre mine Venner de 4 Timer, jeg har, inden Posten lukke

BREV TIL: Nyrup, Martin; FRA: Engelstoft, Laurits; (1804-10-06)
Til professor Nyerup . Amsterdam , den 6. Octbr. 1804 . Kiære Nyerup! Mueligt at jeg, inden jeg slutter dette, faaer Anledning til at takke Dem for et Brev; thi jeg har endnu ikke været paa Posthuset; men saa meget er vist, at jeg i Paris ikke har see

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-03-31)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 31. Marts 1813 . Min Thorlacius! I Aaret 1809 havde vi begyndt en stadig Brevvexel, som skulde være et Vehikel for alle Slags Meddelelser. Jeg giemmer endnu som en Helligdom de Breve, jeg da fik fra Dig. Oms

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-03-31)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 31. Marts 1813 . Kiære Broder! Politiken sysselsætter i disse Dage min Opmærksomhed saaledes, at alle andre Gienstande forekomme mig af ringere Betydning. Og hvad Under, naar der paa en vis Maade er Spørgsma

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-04-04)
Til professor Thorlacius . Søndag den 4. April 1813 . Omendskiønt Du endnu ikke har giort mig Giengield for mit sidste Brev, saa faaer Du dog allerede nu en Continuation af samme, men som idag dog ei skal blive lang. Det er vist, at Grev Joach. Bernsto

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-04-05)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 5. April 1813 . Qvem ego — det er nu mit tredie Brev, og end savner jeg dit første. Idag er Grev Joach. Bernstorff afreist til Engelland, directe over Hamborg. Han har faaet et Creditiv med paa 24,000 Pd. St

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-04-09)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 9. April 1813 . Tak for Dit Brev af 6. d. M. med Bilage. Disse følge herved tilbage. Gregoires Brev er heel og holden et Udtryk af hans følsomme Hierte. Jeg længes ordentlig efter at skrive ham til, hvilket jeg en Tid

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-04-16)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 16. April 1813 . Kiære Thorlacius! Jeg seer med Længsel imøde din Fortale til Sverres Saga. I din Dom om Snorro er jeg fuldkommen enig; han er et Vidunder i Middelalderens Historiographie og en Kierne i Nord

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-04-21)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 21. April 1813 . Kiære Broder! Med Fornøielse modtager jeg din Indbydelse til at spise min Middagsmad hos Dig idag i Selskab med Rector Bloch fra Nyekiøbing, og det saa meget hellere, som jeg da i den mundtl

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-04-30)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 30. April 1813 . Kiære Thorlacius! Jeg hører aldeles intet fra Dig. Skulle vore Breve, hvad jeg pusker, blive etslags testis temporum, i det de tillige overlevere Fremtiden et Minde om vort Venskab, saa maa

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-05-05)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 5. Mai 1813 . Kiære Thorlacius! Da Du saa redelig afbetaler den Gield, som Du har giort, ved dine tvende Breve af 2. og 3. d. M., hvilke jeg paa eengang modtog, saa har jeg intet at klage. Du er et bonum nom

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-05-24)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 24. Mai 1813 . Kiære Thorlacius! Tak for dine tvende Breve af 19. og 22, d. M. Af Statstidenden igaar vil Du have seet, hvad Regieringen selv har meddeelt Publicum om den Bernstorfske Mission til London. Syn

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-05-24)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 24. Mai 1813 . Du faaer en lille Fortsættelse af mit forrige Brev af Dags Dato. Som jeg hører, har Bernstorf havt et egenhændigt Brev med fra vor Konge til Prinds- Regenten i Engelland, men ei engang dette kunde han f

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-05-26)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 26. Mai 1813 . Kiære Thorlacius! Jeg finder hver Dag fornyet Trang til at meddele mig Dig, uden at oppebie de vices fra din Side, som jeg ønsker, maatte være saa hyppige som mueligt. Hvad de engels

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-06-06)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 6. Juni, som er første Pindsedag . Kiære Thorlacius! Denne Uge har været meget travl for mig. Derfor har jeg været noget uflittigere i min Correspondenz end jeg pleier. Ei lidet overraskede mig ig

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-06-07)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 7. Juni 1813 . Kiære Thorlacius! Du seer, at jeg søger at oprette det Forsømte. — Som jeg erfarer, har Prindsen af Eckmühl faaet det blaae Baand herfra tilsendt og General van Damme det hvide. Eckmühl skal

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-06-13)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 13. Juni 1813 . Kiære Thorlacius! Den sidste Grund til Jødernes Jødiskhed (si placet) ligger vist nok i den Particularismus, hvortil Mosis Lovgivning selv dannede dem, og den illiberale Tænkemaade mod alle I

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-06-24)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 24. Juni 1813 . Kiære Thorlacius! Omendskiønt Du endnu er i Gield til mig for Svar paa mit sidste Brev, saa dog, da jeg agter paa nogle Dage at rusticere, maa jeg forinden have en lille skriftlig Conversati

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-07-01)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 1. Juli 1813 . Kiære Thorlacius! Kaas er kommen. Udfaldet af hans Mission er allerede bekiendt af Moniteuren, der har giort vor Statstidende den Tieneste at skrive for den. Dette Stykke om Danmark er et sand

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-07-08)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 8. Juli 1813 . Kiære Thorlacius! For begge dine Breve min Tak, og da tilligemed isæt: for det smukke Exemplar af Sverres Saga etc. Du og Werlauff have ved Udgivelsen deraf erhvervet Eder en sand Fortieneste.

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-07-29)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 29. Juli 1813 . Kiære Thorlacius! Jeg har liggende for mig dit Brev af 8. d. M. Siden har Du ikke skrevet mig til. Non sic pollicitus. Jeg troer dog ikke, at Restancen hviler paa mig. Et Par Dage h

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-08-11)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 11. August 1813 . Kiære Thorlacius! Jeg bilder mig stedse ind, at vi vexle Breve, og fortsætter mine Skriverier til Dig; thi uagtet Tiden ei kan være Dig eller nogen knappere, end den er mig, saa ere disse S

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-08-23)
Til professor Thorlaeius . Kiøbenhavn , den 23. August 1813 . Kiære Thorlacius! Igaar Middags Kl. 12 afseilede herfra med en Kanonbaad til Malmøe den russiske Minister Lisakewi$$* og hans Gesandtskabs Personale. Banden kom igien inat. Om nogle Dage re

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-08-29)
Til professor Thorkacius . Kiøbenhavu , den 29. August 1813 . Kiære Thorlacius! Tak for dit Brev og din Lucretius, quem apud nos redivivum fecisti; thi han — som flere Classiker — var nær ved at døe ud hos os af Mangel paa eius habendi facultas. Din G

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-09-01)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 1 Septbr. 1813 . Kiære Thorlacius! Du faaer Brev paa Brev. Aanden driver mig, jeg mener den historiske. Du seer, at jeg ei er Profess, histor. forgieves. En igaar til den franske Minister, Alquier,

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-09-09)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 9. Seplbr. 1813 . Kiære Thorlacius! Tak for Dit Brev af ... d. M. Aarsagen, hvorfor Hertugen ei havde faaet Sverres Saga, var, at han ei havde svaret mig paa mit Spørgsmaal, om jeg skulde sende ham Exemplare

BREV TIL: Thorlacius, Børge Riisbrigh; FRA: Engelstoft, Laurits; (1813-10-28)
Til professor Thorlacius . Kiøbenhavn , den 28. Octbr. 1813 . Kiære Thorlacius! Medens hele Huset — jeg mener det, hvori jeg boer — er rykket ud for at see en Illumination eller et Fyrværkerie i Frederiksberg Have i Anledning af Dronningens Fødselsdag

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelstoft, Laurits; (1821-08-10)
Til Dr. Mynster . Thisted , den 10. Aug. 1821 . Høistærede Hr. Ven! Endnu er jeg i de Thyboers Land, hvor Familie og Venner stedse holde paa mig, vg hvor jeg finder meget, som er skikket til at interessere mig. Imidlertid vil om faa Dage Reisen gaae f

BREV TIL: Bang, Niels Hofman; FRA: Engelstoft, Laurits; (1804-02-04)
Tillæg. De følgende Breve ere først modtagne til Benyttelse, efterat det Øvrige var trykt. Til Stamherre Hoffmann-Lang . Kiøbenhavn , den 4. Febr. 1804 . Kiære Hoffmann! Tak for dit Brev, som jeg forlængst har modtaget, saavelsom bes

BREV TIL: Bang, Niels Hofman; FRA: Engelstoft, Laurits;
Til Stamherre Hoffmann-Lang . Fredag Morgen. Det giør mig overmaade ondt, at jeg ikke skal faae Dig mere i Tale denne Gang. Ikke engang ved din Bortreise i Aften kan jeg sige Dig et Farvel, da jeg skal møde i Videnskabernes Selskab, hvor Prinds Christian kommer. Der var saa meg

BREV TIL: Estrup, Hector Frederik Janson; FRA: Engelstoft, Laurits; (1839-12-03)
Til Etatsraad Estrup . Kiøbenhavn , den 3. Decbr. 1839 . Kiære Svoger! Jeg kiender dit Hiertelag imod mig. Derfor desto oprigtigere Tak for dine gode Ønsker. De komme mig tilgode, saalænge Gud vil. Engelstofts Fødselsdag var den 2den December. Nogle

BREV TIL: Bang, Niels Hofman; FRA: Engelstoft, Laurits; (1859-08)
Til Stamherre Hoffmann-Bang . Kongsdal , August 1850 . Kiære gamle Ven! Efter nu at være kommen hertil — min anden beregnede Hvile- og Reconvalescents-Station, føler jeg en Trang til at vende mit Blik tilbage paa det venlige Hoffmannsgave og den elskv

BREV TIL: Bang, Niels Hofman; FRA: Engelstoft, Laurits; (1850-11-11)
Til Stamherre Hoffmann-Bang . Kiøbenhavn , den 11. Novbr. 1850 . Kiære gamle Ven! Frøken Rosenberg bragte mig dit Brev af 20. Sept., som jeg endnu skylder Dig min Tak for. Med hende sender jeg nu ogsaa disse Linier, som jeg ønsker maae forefinde Dig o