Danmarks Breve

Nærværende Bind indeholder ei Udval...

s. III Nærværende Bind indeholder ei Udvalg af L. Engelstofts Breve. Heraf har den første Afdeling, fra S. 1 til S. 104, tidligere været trykt i Danskes Reiseiagttagelser, udgivne af Neumann, 1 — 2 Bd., Kbhvn. 1798—99, de øvrige hidtil utrykte. Den anden Afdeling omfatter Breve skrevne 1798— 1800 under Opholdet i Tydfkland og især i Frankrig. Tredie Afdelings Breve høre til Aaret 1804 og ere skrevne paa en Reise i det sydlige Europa. Brevene i fjerde Afdeling ere forfattede i Kjøbenhavn 1813 og vedrøre danske Forhold. Enkelte Gjentagelser have ikke kunnet undgaaes, naar ikke Brevene altfor meget skulde lemlæstes. At disse Breve udgives, dertil har man, foruden Samtykke af vedkommende Besiddere af Brevene, en Beføielse i Yttringer af L. Engelstoft selv, som forekomme i dette Bind S. 324—25 og siden oftere gjentages. Man seer nemlig heraf, at det har været hans Mening, at ei Udvalg af Brevene fra 1813 i en ikke fjærn Fremtid skulde offentliggjøres „som ei nyttigt Bidrag for Efterverdenen til Kundskab om den Tidsalder, hvori han levede, og især om Begivenheder, Personer, Ting og herskende Ideer i Fædrelandet". Naar dette var hans Tanke med Hensyn til Brevene fra 1813, der dreie sig om s. IV danske Forhold, kunde der saa meget mindre være Tvivl om Beføielse til at udgive de ældre Breve, der ere skrevne i Udlandet og handle om udenlandske Ting, saafremt de ellers havde saa megen Interesse, at de fortjente at trykkes, hvilket jeg ikke troer, man vil nægte. Imidlertid har jeg dog fundet det rigtigt, baade for mit eget Vedkommende og i Overeensstemmelse med Engelstofts øvrige Yttringer paa det anførte Sted, at udelade enkelte Steder, som kunde saare nulevende Personer eller nys Bortgangnes Efterladte. I tredie Afdeling er dog, saavidt jeg mindes, af denne Grund kun ei enkelt Sted udgaaet, men i fjerde nogle flere. Naar der i anden Afdeling findes nogle Udeladelser, saa er det kun, fordi Stederne indeholdt en næsten ordret Gjentagelse, af hvad der før var sagt, eller dreiede sig om heelt ligegyldige Ting. Brevene i første Afdeling ere selvfølgelig meddeelte saaledes, som de tidligere forelaae trykte. Enhver Udeladelse er altid betegnet ved ........, og ved ingen af dem lides der noget særdeles Tab for Historien; Brevenes Haandskrift vil desuden blive bevaret for Eftertiden. Af det ovenanførte Hensyn har jeg i enkelte Tilfælde istedenfor det fulde Navn blot sat ei Bogstav; hvorhos det dog maa erindres, at Engelstoft selv jævnlig angiver ei Navn ved Begyndelses- og Slutnings-Bogstavet, ikke for at skjule det, men for Hurtigheds Skyld: det vil være let for Enhver, der kjender lidt til Tidens Personer, at see, hvem der menes. Der findes en stor Mængde Breve af Engelstoft ogsaa for den følgende Tid; men jeg er, med en enkelt Undtagelse af ei Brev fra 1821, bleven staaende ved Aaret 1813, deels fordi Vanskeligheden med Hensyn til endnu levende Personer voxede, eftersom Aarene skred frem, deels s. V og fornemmelig fordi disse Breve fra en senere Tid, der i det Hele var fattig paa vigtige offentlige Begivenheder, om de end inbeholde ikke saa interessante Bemærkninger, dog meest handle om private Sager og Familie-Anliggender. Skulde de trykkes, vilde det kun kunne blive en broget Blanding af udrevne Brubstykker. Fra Engelstofts Haand findes ligeledes en Mængde andre Optegnelser af forskjellig Art og Indhold, som ofte ere af megen Interesse, men for det Meste saa skjødesløst henkastede, at de i den Skikkelse, de have, ikke egne sig til Udgivelse. Dette er blanbt Andet Grunden til, at ikke, som paatænkt, nogle af hans Reiseoptegnelser ere medtagne i dette Bind.

Den 26 Marts 1862.

C. F. Allen. s. VI