Danmarks Breve

BREV TIL: Otto B. Wroblewsky FRA: Meïr Aron Goldschmidt (1867-11-07)

43. Vesterbrogade. Novbr. 7. 1867.

S. T. Hr. Boghandler Wroblemsky!

Tak for Deres Brev, og

Med Hensyn til „Rabbi Eliezer", da kan jeg ikke nægte, at jeg har maattet henvende mig til en Skuespiller *) og spørge, om han var villig til at spille en vis Rolle, og da jeg ikke har kunnet paalægge ham ubetinget Discretion, forklarer jeg heraf det unge Menneskes Yttringer til Dem.

Men nu kommer Noget, som Ingen veed. Stykket er færdigt i fuldstændig Omarbeidelse og bliver om et Par Dage indleveret til Theatret. Saa maa der — I Henhold til hvad vi sidst aftalte — ikke sælges flere Exemplarer af den første Udgave.

Jeg er beredt til, som jeg sagde Dem, at lade Dem faae Erstatning herfor. De bedes at have den Godhed, selv at beregne det ved at opgive mig, hvilket Honorar De troer at kunne betale for 1000 (eller 1500) Expl. Steen betaler mig fortiden 30 Rdl. pr.

s. 8 Ark for 1250 Expl., men det er en Selvfølge, at denne Maalestok ikke skal anvendes paa Dem for „Rabbi Eliezer", forudsat, at De fra nu af betragter det gamle Oplag som ikke existerende.

Ærb. og venskabeligst
M. Goldschmidt.

D. 9. Novbr. 1867 tilmeldte jeg Herr M. Goldschmidt, at „Rabbi Eliezer" har paaført mig et Tab af 225 Rdl.; Oplaget var 1000 Expl., Honoraret — for 8 Ark — 200 Rdl., Beholdning nu: 725 Expl.; af de solgte er selvfølgelig en stor Deel solgt til den (da gjældende) nedsatte Priis: 24 Sk. pr Expl. Dette Brev slutter saaledes:

. . . „at en Omarbejdelse af dette Drama, som i Forvejen har saa store Skjønheder, og som opføres paa vort kgl. Theater, har gode Chancer for sig, navnlig naar Bogen ikke kommer til at hedde „Rabbi Eliezer", — thi det maa den rigtignok ikke — skal jeg villig indrømme, men holde mig skadesløs for 225 Rdl. og saaledes dække Tabet paa 1ste Oplag, kan den dog neppe, naar jeg skal give et Honorar, der om end kun tilnærmelsesvis ligner hint for 1ste Oplag eller Herr Steens (30 Rdl. for 1250 Expl.)

For en Omarbejdelse af Rabbi Eliezer — som dog ikke gjerne maa hedde R. E. — antaget til Opførelse paa det kgl. Theater hersteds, af Størrelse ikke under 7 Ark, trykt som „En Skavank", i et Oplag af 1000 Expl. — vil jeg give 10 Rdl. (Ti Rdl.) pr. Ark. Dog ønsker jeg ikke at binde mig, førend efter at Stykket — i den Form det skal trykkes, — eengang er opført paa det kgl. Theater.

Troer De at kunne gaae ind paa disse Betingelser, tør jeg forhaabentlig lejlighedsvis vente behagelig Meddelelse derom."