Danmarks Breve

BREV TIL: Otto B. Wroblewsky FRA: Meïr Aron Goldschmidt (1867-11-12)

Vesterbrogade 43. Novbr. 12. 1867.

Hr. Boghandler Wroblewsky!

Tak for Deres Brev og for Deres gjentagne Løfte om, at De indtil videre ikke vil sælge noget Expl. af „R. E.". Paa en eller anden Maade komme vi s. 12 vel til definitiv Enighed, da jo ingen af os vil gjøre den anden Fortræd. Jeg skal nu vente til Stykket er antaget eller forkastet, men maa dog sige, at jeg ikke forstaaer, hvorledes De vil kunne sælge den gamle Digtning, naar det nye Drama er antaget; thi Enhver vil jo kun ønske at faae det nye og vil blive underlig skuffet ved at faae det gamle Stykke. Ogsaa kunde jeg gjøre en hastig Ende paa vore Forhandlinger og give det nye Stykke et andet Navn *) . Hvo vilde saa spørge om „R. E." ?

(Resten af Brevet berører et andet Anliggende, som ikke vedkommer „R. E.")