Danmarks Breve

BREV TIL: Otto B. Wroblewsky FRA: Meïr Aron Goldschmidt (1868-01-18)

43. Vesterbrogade. Jan. 18. 68.

S. T. Hr. Boghandler Wroblewsky!

De vilde gjøre mig en Tjeneste ved at besøge mig en af de første Dage. Jeg er bedst hjemme imorgen, Søndag, Kl. 12—1 og 4½—5½ eller Mandag Kl. 5.

Deres ærb. og hengivne
M. Goldschmidt.

En Samtale fandt da Sted i en af de nærmest paafølgende Dage i Hr. Goldschmidts Hjem imellem ham og mig, hvorefter jeg d. 2. Februar afsendte følgende Brev til Hr. G.:

„I Continuation as vor sidste Samtale angaaende Forlaget af en til Opførelse antaget Omarbejdelse af „Rabbi Eliezer" skal s. 13 feg, næstefter at forudskikke den almindelige Bemærkning, at det i Grunden vilde have været naturligst, om De — sans comparaison — som Kjøbmanden opstillede Deres Betingelser, istedetfor at jeg nu skal gjøre Tilbud, — fremkomme med mit Forslag, som da gaaer ud paa, at jeg for et Oplag af højst 1000 Expl., hvoraf de 50 regnes at fragaa til Forf. og Anmeldere i Bl. — vil give et Honorar af 12 Rdl. pr. Ark; det er det samme, som jeg gav for „Blandede Skrifter" og paa en Ubetydelighed nær, Halvdelen af hvad jeg gav for „R. E."; begge sidstnævnte Skrifter bleve ligeledes trykte i 1000 Expl.; Udstyrelsen bliver som „en Skavanks."

Jeg har ved at gjøre dette Forslag taget i Betragtning de Tab, jeg har lidt ved at forlægge Deres Arbeider i sin Tid og tillige Deres egen venlige Yttring under vor forrige Samtale, at De nærede Ønsket om at bidrage til at holde mig skadesløs for disse Tab; idet feg beder Dem under Overvejelsen af det Svar, De agter at give mig — ogsaa at tage dette Hensyn, beder jeg tillige bemærket, at jeg frafalder Betingelsen, at Stykket skal have været opført, forinden jeg bestemmer mig og er villig til, om De ønsker det, at give enhver Kjøber af det nye Stykke gratis et Expl. af R. E., saalangt Oplaget strækker til. De vil da saameget friere kunne henvise hertil i Efterskrift til det nye Stykke.

Jeg beder Dem venligst tage disse Tilbud under Overvejelse, og naar De faaer Tid, lade mig høre Deres Mening, idet jeg herved skriftlig gjentager mit Tilsagn om fremdeles at holde „R. E." ude af Handelen indtil det nye Stykke udkommer."