Danmarks Breve

BREV TIL: Otto B. Wroblewsky FRA: Meïr Aron Goldschmidt (1868-02-11)

Men samme Dag, ikke Ugedagen efter at Hr. G. har skevet mig til: „Forresten er endnu Intet afgjort", paa et Tidspunkt altsaa, paa hvilket jeg er fuldt berettiget til at betragte Forhandlingerne som svævende, forinden den Samtale, Hr. G. ønsker med mig, har fundet Sted, tilbyder han — og Herr Boghandler Steen modtager Tilbudet om — Forlaget af Omarbejdelsen, hvorom jeg underrettedes i følgende Skrivelse:
43. Vesterbrogade, Febr. 11. 1868.

S. T. Hr. Boghandler Wroblewsky!

Iforgaars fik jeg fra Trykkeriet 3die Correctur paa sidste Ark (9de) af Dramaet, og da der skulde Papir til Trykningen, skrev jeg igaar til Steen og modtog hans Tilbud som Forlægger. Jeg tør ingenlunde sige, at De har ladet mig vente for længe paa deres Svar; thi jeg havde ikke bedet Dem skynde Dem. Derfor er jeg ogsaa beredt til at gaae til Steen, forelægge ham Omstændighederne og bede ham lade Handelen gaae tilbage — hvis De beslutter Dem. Steen vil paa ingen Maade trykke færre end 1250 Expl. Selv om han ikke kan saae dem solgte, behøver han dog et stort Oplag for at skaffe 5 à 800 Expl. afsatte. Jeg maa antage, at dette er rigtigt, og at jeg vil saae flere Læsere ved et stort Oplag, hvorfor jeg tilbyder Dem de 1250 Expl. for 18 à 20 Rdl. pr. Ark., imod Forpligtelse til, aldrig at nedsætte Prisen. Og ligeledes vil jeg haabe, at det er en Aftale, at hvis Foretagendet mislykkes i pecuniair Henseende, bliver det aldrig omtalt.

Tilbudet om at uddele „Rabbi Eliezer" gratis til Kjøberne af det nye Drama kan jeg, som sagt, ikke modtage, hvorimod jeg, hvis De nu ikke kjøber det nye Drama, stadig anseer mig forpligtet til at erstatte Dem den Skade, som De kan lide, i Henhold til og som Følge af Deres Løfte: ikke at ville fælge „R. E.", før det nye Stykke er udkommet.

Jeg ønsker, at disse Linier paany maa vise Dem mit Ønske om at staae aldeles klar i denne s. 18 Sag *) ; men jeg ma a dog endnu tilføie, at en Grund til den hurtige Expedition **) i Trykkeriet var et Brev fra den, der skal componere en Sang (indlagt i Dramaet) og som paa Grund af Omstændighederne ønskede sig snarest mulig tilsendt et Expl. Men der existerer intet læseligt Expl. uden det, som Theatret eier, og vedkommende Musiker kunde ikke saae dette, da han ikke er her i Byen.

2

Med venlig Hilsen
Deres ærbødigste
M. Goldschmidt.

Den 13de Febr. besvarede jeg dette Brev saaledes:

„Idet jeg meget man beklage, at jeg ikke kan overskride de af mig i sidste Skrivelse til Dem gjorte Tilbud m. H, t. Forlaget af oftomtalte Drama, undlader jeg ikke tillige at tilføie, at jeg, da det selvfølgeligt ikke kan være mig behageligt, at en af mine Forlags-Artikler udkommer paa en Andens Forlag i en forandret Skikkelse, agter snarest at afhænde Restoplaget af Rabbi Eliezer til en af vore Antiqvarer, selvfølgelig med den Forpligtelse, at han ikke maa sælge Bogen, før det ny Stykke er opført, men forøvrigt med Ret til at bestemme Prisen."