Danmarks Breve

BREV TIL: Otto B. Wroblewsky FRA: Meïr Aron Goldschmidt (1868-02-14)

43 Vesterbrogade, Febr. 14. 68.

S. T. Hr. Boghandler Wrodlewsky!

Jeg maa ligesom De, Høistærede, begynde mit Brev med en Beklagelse, nemlig over, at vi ikke have s. 19 kunnet komme overens, uagtet jeg vilde bringe et pecuniairt Offer.

Naar De nu truer mig med — jeg siger det ikke i Vrede, men for at nænne Barnet ved sit rette Navn — en lille Tort ved at sælge „R. E." maaskee for faa Skilling, saa er jeg forhindret fra at sige Andet end ønske, at De maa finde Tilfredsstillelse derved.

For Øieblikket er det kun min Pligt at melde, at Trykningen — paa Grund af, at jeg har kunnet bruge Correcturarkene — er udsat, og at selve Stykket jo ikke vil komme til Opførelse i dette Aar.

Med Agtelse ærbødigst
M. Goldschmidt.

Dette Brev besvarede jeg Dagen ester saaledes:

„Da jeg efter Læsningen af Deres ærede Skrivelse af G. D. har faaet Fornemmelsen af, at De troer, at jeg vil fælge Restoplaget af „R. E." for at tilføie Dem „en lille Tort" — med andre Ord, at jeg har villet hævne mig, fordi jeg ikke faaer Deres nye Arbeide paa Forlag, skylder jeg mig selv at gjøre mit til, at denne Tro ikke fæster Rod hos Dem. Jeg har — som alt tidligere meldt — isinde at sælge Restoplaget af „R. E.":

fordi det er mig som Forlægger ubehageligt, at et af mig forlagt Arbeide udkommer i forandret Skikkelse andetsteds, uden at være udsolgt hos mig, og

fordi jeg troer, at jeg i pecuniair Henseende vil kunne staae mig bedre ved at fælge Restoplaget til en Antiqvar, der selv kan bestemme Prisen og ofte har andre Afsætningsmaader end Ikke- Antiqvaren — end ved selv at sælge det enkeltvis; i det størst mulige Udbytte, — det mindst mulige Tab — paa „R. E." søger jeg at finde Tilfredsstillelsen og ikke i nogen personlig Hævn.

Forøvrigt skal jeg ikke udtale mig yderligere om denne Sag, der jo hermed formentlig er endt mellem os, hvormegen Fristelse s. 20 Der end kunde nære for mig dertil i en enkelt Retning, og ikkun yttre min Beklagelse over, at Stykket ikke kan ventes opført i Aar (1868); efter vore Samtaler troede jeg, at det vel ikke kunde ventes i indeværende Saison, men dog paa denne Side Nytaar, og i denne Forudsætning har jeg ogsaa givet mit Løfte om ikke at ville fælge Expl. af „R. E."

2*

med Høiagtelse ærb.

O. B. W.