Danmarks Breve

BREV TIL: Otto B. Wroblewsky FRA: Meïr Aron Goldschmidt (1868-02-16)

43 Vesterbrogade, Febr. 16. 1868.

S. T. Hr. Boghandler Wroblewsky!

Denne Correspondance skulde unægtelig have en Ende; men det er vanskeligt, naar der fremkommer noget Nyt.

De indrømmer selv, at jeg har sagt Dem, at Stykket ikke skulde opføres i denne Saison. Ikke desto mindre skriver De nu, at De kun har givet mig hint meromtalte Løfte under Forudsætning af, at Stykket kom til Opførelse i 1868 (inden Midten af næste Saison).

Dette er nyt, og jeg tilstaaer, jeg havde ikke ventet en saadan Nyhed af Dem.

Det vilde ogsaa være baade nyt og cariøst, om De vel ansaae Dem bunden til, ikke at fælge et Expl, men vel alle paa engang. Er Salget først skeet, vil De neppe anlægge Proces mod Vedkommende, fordi han ikke venter med Detail-Salget!

Det er dog vigtigt, at De husker, hvorledes denne Sag er opkommen. Jeg kunde jo have tiet stille 8—10 s. 21 Maaneder endnu *) . Men i Tillid til Deres Retskaffenhed betroede jeg Dem, hvad jeg ansaae for en Hemmelighed, og som væsenlig er det endnu **) . Jaltfald, De modtog den som betroet. Da De tilmed erkjendte, at „R. E." hviler haabløs, kunde De med Lethed give mig det Løfte, nu ikke at sælge Expl., før det ny Stykke paa ny bragte Liv i Sagen.

Aldeles adskilt herfra, uden Tale om, hvad Erstatning jeg mulig kunde skylde Dem, bragte De selve Forlaget af det nye Stykke paa Bane. Uagtet jeg har en Forlægger, der er beredt til at paatage sig alle mine Skrifter og uden Undersøgelse eller Discussion betaler alle efter en vis Norm, var jeg dog villig til at modtage Deres Tilbud ***) ; men De vil selv behagelig huske, hvorledes det gik hermed: at De først forlangte af mig til ingen Nytte et pecuniairt Offer paa c. 100 Rd., og at De dernæst, da De havde spurgt om mine Fordringer og seet, at jeg vilde bringe et mindre Offer, dreiede rundt og svarede, at De holdt paa Deres 1ste �) . [her en overstreget Linie] Underhandlingerne om Forlaget staae altsaa ikke i nøie Sammenhæng med det Forangaaende, med det, jeg betroede s. 22 Dem, og Løftet, De gav mig. Og skjøndt De kan yttre Dem lidt mismodig, anseer jeg Dem oprigtig for at være en altfor honnet Mand til at bryde Deres Ord directe eller indirecte. Jeg kunde tilføie, at det vil vise sig at oœre ogsaa Deres Fordel at blive ved Aftalen; men dels er den hele Fordel, den ganske Sag kan give, altfor ubetydelig, dels troer jeg, at De under ingen Omstændigheder vilde være — ucorrect.

Ærbødigst
M. Goldschmidt.

E. Sk.

Jeg beder Dem undskylde, at der findes en overstreget Linie i det Foregaaende. Den indeholdt en Tanke, som blev altfor utydelig udtrykt.

Fordi jeg sætter Pris paa, ikke ved denne Sag at efterlade nogen Braad hos Dem, gjør jeg Dem det Forslag, at vi enten i Overværelse af to gode Mænd, af hvilke hver vælger en (som ikke kjender Sagen i Forveien) discuterer vor gjensidige Stilling — eller at De giver mig Forkjøbsret til de Expl., De har villet uddele gratis til Kjøberne af det nye Stykke *) , men nu agter at sælge til en Antiquar. Husk, at jeg fra først af har bragt den Tanke frem, og at jeg udtrykkelig har spurgt Dem, men ikke faaet besvaret: hvor meget De vilde sælge det ubrugelige Restoplag for. Spørgsmaalet blev gjort Dem skriftlig.

s. 23 Husk endvidere, beder jeg, at hvis De beholder Oplaget og lader mig henvise til det gamle Stykke, saa kan det efter Opførelsen af det nye faae nogen Værdi; men skal uden min Villie en Antiquar have det, saa maa det ogsaa samtidig aabent siges Publicum, at Stykket helt omarbeidet og under et andet Navn vil blive opført, og derom maa da Antiquaren være vidende *) .

M. G.

Herpaa svarede jeg d. 20 Febr. næstefter :

„Ved nærværende har jeg den Ære at tilmelde Dem, at jeg vil sælge Restoplaget af Rabbi Eliezer — c. 730 Expl. i den Stand som de forefindes, ɔ: i raa Materie, — heftede — indbundne for 12 ß pr. Expl. Bogladeprisen var 1 Rd., den nedsatte Priis **) 24 ß.“

Efter det Foregaaende var jeg jo nu berettiget til at vente, at Hr. G. vilde beære mig med et Svar paa dette sidste Tilbud; men Sommeren gik uden at et saadant indløb, og Hr. G. kunde jo ogsaa godt lade del bero med Svaret, da han jo vidste, at jeg ialtfald efter hans Opfattelse var forhindret i at sælge Bogen. Da jeg derfor den 18de August endnu ikke havde faaet Svar paa mit Tilbud af 20 Febr. — paa 2 Dage nær ½ Aar, skrev jeg til Hr. G. samme Dag (18. Aug.):

s. 24 „Af Bladene seer jeg, at Rollerne i „Rabbien og Ridderen", Drama af Hr. M Goldschmidt, antaget til Opførelse i den kommende Saison, ere omdelte.

Idet jeg forudsætter, at „Rabbien og Ridderen" er den mellem DVbhd og mig ofte omtalte Omarbejdelse af det paa mit Forlag udkomne Drama „Rabbi Eliezer" af Dem, er jeg saa fri at bringe i bhgl. Erindring mit ifølge Deres Opfordring d. 20 Febr. d. A. afgivne Tilbud, ifølge hvilket jeg vilde sælge Dem Restoplaget (c. 730 Expl,) for 12 ß pr. Expl.

Deres ærede Svar tør jeg maaskee nu udbede mig bhgl. meddelt inden 1 Septbr. d. A."

ærb.

O. B. W.