Danmarks Breve

BREV TIL: Otto B. Wroblewsky FRA: Meïr Aron Goldschmidt (1868-09-02)

Herpaa fik jeg jeg følgende Svar:
43. Vesterbrogade. Sept. 2. 1868.

S. T. Hr. Boghandler Wroblewsky!

1) Taler nogensomhelst Ret eller Billighed for, at jeg, hvis „Rabbien og Ridderen" ikke bliver opført, skal betale Dem ca. 90 Rdl. for Restoplaget af „R. E.?"

2) Jeg veed ikke, n a ar „Rabbien og Ridderen" bliver opført; jeg veed ikke engang om Stykket bliver opført. Det Eneste, jeg veed, er, at der for Tiden ingen Rollebesætning er.

(jvfr. mit sidste Brev: der er Intet skeet siden sidst.)

3) Taler da, vil De spørge, nogensomhelst Ret eller Billighed for, at de ikke skal kunne sælge „Rabbi Eliezer" til hvilkensomhelst Person og til hvad s. 29 somhelst Pris De har Lyst? Unægtelig maa De, naar jeg ikke inden Udgangen af dette Aar — den af Dem selv maaskee vilkaarlig, men atter og atter satte Frist — har bragt Omarbeidelsen paa Scenen, have Ret til at sælge „R. E." efter Behag, ligesom jeg da har Ret til at gjøre Publicum en Meddelelse.

4) Dersom det var sandt, hvad De fremfører, at Løftet om ikke at avertere eller sælge „Rabbi Eliezer" kun blev givet under Forudsætning af, at De sik Forlaget paa Omarbeidelsen, saa havde De jo forlænge siden været friet fra Løftet. Deres egne Breve, efter at De ikke havde villet modtage Forlaget (for mindre Honorar, end Steen bød mig) gjendrive Dem. Da der var Tale om Forlaget af Omarbeidelsen, tilbød De at give Kjøberen af samme et Expl. af „Rabbi Eliezer" gratis saalænge Oplaget slog til.

5) Saalangt er jeg fra at ville sætte Dem under en „hemmelig Rets" Tilsyn og Dom, at mit sidste Brev udtrykkelig fremhæver, at jeg er beredt til at lade den hele Sag bedømme af kyndige og upartiske Mænd. — Det, som saadanne Mænd skulde afgjøre, er: Hvad skylder jeg Dem for at have givet mig hint Løfte og holdt det? Jeg troede, at det var i Deres egen Interesse, at Stykket blev omarbeidet; De selv meente, at der kunde „komme Liv i den døde Ting", naar Omarbeidelsen kom paa Scenen. De har forandret Deres Mening. Velan, hvis kyndige Folk mene, at jeg bør betale Dem 90 Rdl. for Restoplaget, saa s. 30 skal De faae 90 Rdlr. Men hverken De eller jeg faaer fornuftige Folk til at afhandle den Sag, saalænge der blot er Mulighed for Omarbeidelsens Brug. Ingen vil tildømme Dem 90 Rdl., naar jeg ikke engang faaer Stykket opført. Jeg kan derfor kun slutte denne Correspondance med at gjentage, at jeg for Tiden ikke har noget Svar, ligefrem finder det umuligt at svare.

Ærbødigst
M. Goldschmidt.

Dette Brev lod jeg ubesvaret; jeg indsaa tydeligt, at en fortsat Discussion vilde være ørkesløs; men jeg besluttede, at Hrr G. fremdeles ikke skulde saae Anledning til at kunne bebreide mig Nogetsomhelst, og jeg har opfyldt hans Ønsker med Hensyn til Salget af „R. E." til det yderste, ja! yderligere end han kunde vente det; dog mere herom i Slutningen. Jeg lod altsaa 1868 løbe ud, uden at foretage mig noget yderligere, og selvfølgelig uden at Hrr. G. lod høre det mindste Ord fra sig — og først da jeg af Morgenaviser d. 27de Marts 1869 saa, at „Rabbien og Ridderen" var ansat til Opførelse den 31te Marts, tilskrev jeg Hrr G. samme Dag (den 27de Marts) saalunde:

Da „Rabbien og Ridderen", Omarbejdelsen af „Rabbi Eliezer", nu er ansat til Opførelse paa det Kgl. Theater førstkommende Onsdag d. 31 te ds., maa jeg ansee mig fra den nævnte Dag fuldstændig løst fra det Dem i sin Tid givne Løvte m. H. t. Salget af det paa mit Forlag trykte Drama „Rabbi Eliezer", hvorom jeg ikke undlader herved at give Meddelelse, med Tilføjende om, at mit tidligere Tilbud, at ville sælge Restoplaget (c. 730 Expl. à 12 ß pr. Expl.) fremdeles staaer Dem s. 31 aabent indtil imorgen, Søndag Aften d. 28de ds., inden hvilken Tidsfrist jeg imødeseer Deres behgl. Svar, om Ds. Vlbhd. maatte ville beære mig med et saadant.

For at undgaae enhver Misforstaaelse, vil jeg formulere dette Tilbud saaledes: Jeg, Wroblewsky, overdrager Dem Restoplaget af ,,Rabbi Eliezer" med fuldstændig Raadighed til med samme at foretage hvad De maatte finde for godt, for 85 Rd., under Forudsætning af, at dette Restoplag mindst tæller 680 Expl, indbundne, heftede eller i raa Materie. Er Restoplaget større, er jeg, Wroblewsky, forpligtet til uden noget Vederlag at levere Hr. Goldschmidt det overskydende Antal Expl., paa 3 Expl. nær, som jeg, Wr, dog er uberettiget til nogensinde at sælge.

Beløbet, 85 Rd. R M, erlægges ved Modtagelsen af Restoplaget inden 1 April d. A.

Min Adresse er o. s. v.

ærb.

O. B. W.