Danmarks Breve

BREV TIL: Otto B. Wroblewsky FRA: Meïr Aron Goldschmidt (1868-03-28)

Herpaa modtog jeg den 29de Marts følgende characteristiske Skrivelse, hvormed denne Correspondance ender:
43. Vesterbrogade, Marts 28. 1868.

Hr. Boghandler Wroblewsky!

Eftersom De fastholder Deres eget Forslag uden at tage Hensyn til det Tilbud, jeg gjentagende har gjort, og eftersom Hr. Steen ikke har Noget imod, at De sælger „Rabbi Eliezer" paa den Maade, De anseer for bedst *) , saa maa jeg s. 32 finde mig deri. Jeg har nu, efter Løfte, i Efterskriften til „Rabbien og Ridderen" henvist til „Rabbi Eliezer". Min Mening er, at De endnu vil kunne sælge 200 Expl. til ordenlig Pris, men jeg kan naturligviis ikke forlange, at De skal tage Hensyn dertil. Skulde den være rigtig, saa vilde det vise sig, at jeg havde gavnet Dem ved Omarbeidelsen og Opførelsen — ved „igjen at bringe Liv i Sagen" — medens jeg indrømmer og erkjender at være Dem Tak skyldig, fordi De har gjemt Bogen indtil nu.

Ærbødigst
M. Goldschmidt.

Hermed ender Historien om „Rabbi Eliezer", jeg solgte den ikke til nogen Antiquar; Forestillingsdagene d. 31. Marts og d. 2. April — de 2 første Gange Stykket „Rabbien og Ridderen" gik over Scenen — udbødes „Rabbi Eliezer" paa Theaterplacaten for 12 Sk. pr. Exemplar; den 3. April sendte Hr. Bogtrykker Volkersen mig Underretning om, at Theaterbestyrelsen havde forbudt, at denne Annonce maatte sindes paa Placaten.

At jeg, efterat „Rabbien og Ridderen" er udkommet i Trykken paa D'Herrer C. Steen & Søns Forlag og jeg derved har faaet Lejlighed til at see, at dette Drama kun er et Optryk af „Rabbi Eliezer" med uvæsentlige Forandringer, har anlagt Søgsmaal mod Forfatteren for formentligt Indgreb i min Ejendomsret, er forøvrigt en Selvfølge.

Udgiveren.