Danmarks Breve

paa en Tid, da Digteren Bjørnstjern...

s. 3 paa en Tid, da Digteren Bjørnstjerne Bjørnsons Konflikt med den tidligere Forlægger af hans Arbejder netop har henledet Opmærksomheden paa Forholdet mellem Forfattere og Forlæggere, er det let forklarligt, at den ved Udgivelsen af „Rabbien og Ridderen" foranledigede usædvanlige Prisnedsættelse paa „Rabbi Eliezer" har kunnet gjøre større Opsigt, end et sligt Arrangement plejer, og da Motiverne til denne Nedsættelse ere nbekjendte for Publicum, er det ikke saa forunderligt, at flere Uindviede deri have troet at see Chikane mod Forfatteren. Da jeg imidlertid nødig vil være Gjenstand for en saa uberettiget Mistanke, og da Hr. Goldschmidt selv har ønsket at hans Forhold i denne Sag maatte komme til at „staae klart", tillader jeg mig hermed at forelægge Publicum den Correspondance, jeg som Forlægger af den dramatiske Digtning „Rabbi Eliezer" har havt den Ære at føre med Forfatteren af Dramaet „Rabbien og Ridderen" eller rettere sagt med Omarbejderen af førstnævnte s. 4 Digt. Den vil godtgjøre det vistnok for de fleste overraskende Faktum, at Hr. Goldschmidt, der i 1861 havde solgt mig Forlagsretten til „Rabbi Eliezer", nu, efter at have foretaget nogle Forandringer i dette Digt, har anset sig for berettiget til paany at sælge det —- dennegang til en anden Forlægger — og det uagtet det var ham bekjendt, at der kun er solgt en ringe Deel af det første Oplag, og uagtet han i 1½ Aar har afholdt mig fra at sælge Exemplarer af denne min Forlagsartikel!

1*

Som Indledning til denne vistnok i sit Slags hertillands enestaaende Correspondance der forhaabenlig vil levere et interessant Bidrag til Forfatterens Karakteristik tjener Følgende.

I en Samtale jeg havde med Herr M. Goldschmidt i Slutningen af October 1867 i hans Hjem, spurgte han mig bl. A. hvorledes jeg vilde stille mig til en for Scenen bestemt Omarbejdelse af „Rabbi Eliezer", en dramatisk Digtning, forfattet af Hr. G., og udkommet paa mit Forlag i 1861, hvorfor jeg i Honorar havde betalt 200 Rdl. — eller 25 Rdl. pr. Ark. Da dette Forlagsforetagende forholdsmæssigt havde voldet mig et stort Tab, yttrede jeg efter lidt Betænkning, at det forekom mig nemmest, at jeg blev Forlægger ogsaa for Omarbejdelsen, saafremt denne blev antagen til Opførelse paa det Kgl. Theater, mod Erlæggelse af et s. 5 billigt Honorar — med særligt Hensyn til det Tab jeg havde lidt paa „Rabbi Eliezer", saa kunde Restoplaget af dette sidstnævnte, hvis Oplag oprindelig var 1000 Expl., og hvoraf der da endnu var tilbage c. 720 Expl. — blive gjort til Maculatur.

Dette Forslag fandt Herr G. rimeligt, og det blev da vedtaget, at jeg lejlighedsvis skulde gjøre Forslag om hvad jeg vilde give i Honorar for Omarbejdelsen. I Samtalens Løb yttrede Hr. Goldschmidt endvidere Ønsket om at jeg vilde standse Salget af „Rabbi Eliezer" indtil det ny Stykke var opført paa det Kgl. Theater, da det ikke vilde to være heldigt for Omarbejdelsen, om det originale Stykke blev yderligere bekjendt i Publicum. Da dette Ønske — skjøndt stridende mod min pecuniaire Interesse — forekom mig naturligt, og kunde have Betydning for mig, som eventuel Forlægger af Omarbejdelsen, gav jeg villig Hr. G. dette Løfte, under Forudsætning, at Stykket kom til Opførelse i Saisonen 1867—68 og selvfølgelig under den Forudsætning, at Resultatet af vore Forhandlinger førte til, at jeg blev det nye Stykkes Forlægger. Slutteligt bad Hr. G. mig bevare den gjorte Meddelelse om hans Hensigt, at ville omarbejde „Rabbi Eliezer" til Brug for Scenen, som en dyb Hemmelighed. Da jeg imidlertid faa Dage efter i min egen Stue blev spurgt af en Fremmed, om det var sandt at „R. E." skulde opføres, s. 6 hvorpaa jeg i Henhold til mit Løfte gav et undvigende Svar — fandt jeg mig dog foranlediget til skriftligt at gjøre Hr. G. opmærksom paa at Hemmeligheden ikke syntes at være hans og min alene, men at jeg ingen Skyld havde i at den var røbet.

Kjøbenhavn, den 12te April 1869

Udgiveren.