Danmarks Breve

Breve fra og til en Skuespillerinde

Brevudgiver:
Anna Maria Meyer, 1835-1874
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-09-03)
Anna Holte til Fru Emma Strøm i Veile . Kjøbenhavn , den 3die September 185* . Endeitg har jeg vundet Seier. Men hvilken Seier! Balpladsen ligger fuld af Døde og Saarede, og man vader i Blod. Du kan nok tænke Dig, at Blodet er her synonymt med Taarer, og de

BREV TIL: Holte, Anna ; FRA: Strøm, Emma; (185u-09-15)
Emma Strøm til Anna . Veile , den 15tende September 185* . Du er og bliver Dig altid selv lig kjære Anna, Du er consequent i din Inconsequents. Først beder Du mig sige Dig min Mening om din Livsplan, og umiddelbart derefter lader Du mig vide, at min Mening er

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-09-24)
Anna til Emma . Kjøbenhavn d. 24de September 185* . Gaae ikke til Theatret, men gjør en Mand lykkelig, saaledes ender du dit Brev, dit Anathema over Theaterlivet, nei, Emma, nei, jeg gaaer til Theatret, jeg vil ikke gjøre nogen Mand lykkelig eller ulykkelig,

BREV TIL: Holte, Anna ; FRA: Strøm, Emma; (185u-10-01)
Emma til Anna . Veile , den 1ste October 185* . Det gjør mig ondt kjære Anna, af dit sidste Brev at see de høist feilagtige Anskuelser, som Du værer om Ægteskabet, og da jeg hører til en af de lykkelige qvindelige Repræsentanter for denne Stilling, saa kan jeg

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-12-17)
Anna til Emma . Kjøbenhavn , den 17tende December 185* . Først, kjære Emma, maa jeg takke Dig for dit sidste, særdeles opbyggelige, særdeles lærerige Brev, som værdigt kan sættes ved Siden af Knigges berømte Bog, „Omgang med Mennesker", og som jeg vil opbevare

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-02-04)
Anna til Emma . Kjøbenhavn den 4de Februar 185* Denne Dag har været en mærkelig Dag i mit Liv. Jeg har aflagt Sceneprøve for Theaterdirecteuren. Skjøndt Du boer i det sydlige Thule, veed Du vel, at der er den Sjeldenhed ved vor nu

BREV TIL: Holte, Anna ; FRA: Strøm, Emma; (185u-02-09)
Emma til Anna . Veile den 9de Februar 185* . Dit sidste Brev endte saauhyggeligt, at jeg allerede idag griber Pennen for at gjøre Dig et Samvittighedsspørgsmaal. Jeg er nu engang udvalgt af Dig til Skriftefader, og Du veed, at Du trygt kan betroe mig Alt.

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-04-02)
Anna til Emma . Kjøbenhavn den 2den April 185* . Min Debut er overstaaet, heldigt overstaaet kjære Emma, og den Taknemmelighed og Lykke, der fylde mit Bryst, kan jeg ikke udtrykke i Ord. Jeg føler mig saa let, jeg kunde flyve, og jeg kan udbryd

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-06-03)
Anna til Emma . Kjøbenhavn d. 3die Juni 185* . Nu er Saisonen forbi, og jeg iler med at skrive Dig til, og takke Dig for dine kjære, velsignede Breve, som jeg ikke før har besvaret, fordi jeg ikke havde Ro og Tid dertil. Indstuderingen af mine

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-07-15)
Anna til Emma . Dresden den 15tende Juli 185* . Jeg har seet og hørt Devrient! Jeg har seet og hørt Davison! Med andre Ord, jeg har seet og hørt de to største dramatiske Kunstnere, som Europa for Øieblikket besidder. Davison saae jeg som Othell

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-07-22)
Anna til Emma . Wien den 22de Juli 185* . Wien, Wien! Du schöne Kaiserstadt! synger jeg med Østerrigeren. Her er prægtigt i Wien, her er en Forsmag paa Livet i Syden, saaledes som jeg har tænkt mig Dette. Alt aander Liv. Gaderne vrimle af smaae

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-07-29)
Anna til Emma . Berlin , den 29de Juli 185* . Kjære Emma! Begrundet paa Tantes svagelige Helbred have vi maattet gjøre et lille Ophold her i Berlin, hvilket er imod Onkels første Plan, som var at reise directe hjem. Tantes Bryst er angreben, og Onkel

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-09-30)
Anna til Emma Kjøbenhavn , den 30te September 185* . Saisonen er nu begyndt, men Heden er saa stærk, at Theatret kun har været daarligt besøgt, og det er forunderligt, hvor et tomt Huus virker nedslaaende paa Spillet. Det er ligesom der ingen

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-11-25)
Anna til Emma . Kjøbnhavn , d. 25de November 185* . Jeg har faaet en ny Rolle, der interesserer mig i høi Grad, som jeg indstuderer i denne Tid. Prøverne ere ansatte til først i næste Uge. Det er Dandserindens Rolle i „Qvækeren og Dandserinden". Det er en af d

BREV TIL: Holte, Anna ; FRA: Strøm, Emma; (185u-11-30)
Emma til Anna . Veile , den 30te November 185* . Du skriver ont Moor, at Han er sjelden begavet, og hvad Verden kalder et lyst Hoved, men Verdens Dom er i saa Henseende meget ofte falsk. Verden seer kun Skallen, men ikke Kjernen, og er Skallen glimrende, da be

BREV TIL: ukendt FRA: Holte, Anna ; (185u-12-12)
Anna til Emma . Kjøbenhavn , den 12te December 185* . Ja Du har Ret; Troen er en Følelsessag, ingen Forstandssag, thi destomere jeg arbeider med min Forstand, desto mere fjerner min Barnetro sig, og min Forstand fremsætter tusinde spidsfindige Spørgsmaal, som

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-02-01)
Anna til Emma . Kjøbenhavn , den 1ste Februar 185* . Der er hengaaet en lang Tid, siden jeg skrev Dig til, jeg har ikke engang takket Dig for dit hjertelige Lykønskningsbrev til min nittenaarige Fødselsdag i Januar. Naar Du imidlertid har læst dette Brev og se

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-02-24)
Anna til Emma . Den 24de Februar 185* . Den gardiske Knude er hugget over, jeg er atter fri, og mit Hjerte jubler og føler sig saa let. Dit kjære Brev, som jeg modtog i forrige Uge, styrkede mig ogsaa i min Beslutniug. Du raadede mig til saasnart som muligt at

BREV TIL: ukendt FRA: ukendt (185u-06-uu)
Anna til Emma . Kjøbenhavn i Juni 185* . Det var en mærkelig Aften igaar, Theatersaisonen endte, og Theaterdirecteuren tog efter Stykkets Slutning Afsked med hele Personalet nede paa Scenen. Den hele Scene forekom mig som en Maskerade, hvor en

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-07-03)
Anna til Emma . Søllerød , den 3die Juli 185* . Man skulde troe, man paa Landet havde fuldt op af Tid, og at man hele Dage kunde sidde med Pennen i Haanden og nedskrive skjønne, idylliske Tanker, Tanker, fremkaldte ved Synet af de bølgende Kornmarker, af de du

BREV TIL: Strøm, Emma; FRA: Holte, Anna ; (185u-07-14)
Anna tit Emma . Søllerød , den 14de Juli 185* . Dette Brev er intet Brev, idetmindste intet almindeligt Brev, men et fortryllet Brev, egentligt en lille Roman og for mig mit Livs bedste Roman, aldrig vil nogen nok saa interessant, nok saa aandrig skrevet Roman