Danmarks Breve

Frederik den Sjettes fortrolige Brevvexling med Norge i Aaret 1809

Brevudgiver:
Carl Theodor Sørensen, 1824-1914
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-02-13)
Fra Kongen til Christian August . Kjøbenhavn , den 13de Februar 1809 . Saa snart Frostvejret indtraf ved Nytaarstiden, besluttede jeg ved Hjælp af denne at angribe Skaane; 25 000 Mand har jeg samlet for i deres Spidse at gjøre Angrebet. Alt 2 Gange har Tøvejr

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Krogh, Georg Frederik von; (1809-01-07)
Fra den kommanderende General i Trondhjems Stift til Kongen . Trondhjem , den 7de Januar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Deres Kongelige Majestæt meldes allerunderdanigst, at jeg dén 2den dennes modtog fra Oberst von Skøldebrand, der nu kommanderer

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-01-13)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 13de Januar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. For nogle Dage siden modtog jeg Deres Majestæts Originalbefalinger af 17de og 19de f. M. og flere Dage senere Duplikaterne af Deres Majestæts Befalinge

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-01-20)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 20de Januar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste allerunderdanigste Rapport ere ingen videre Befalinger af Deres Majestæt indløben og intet forefalden, som fortjener til Deres Majestæt at indmeldes

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-01-27)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 27de Januar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. En Del sig modsigende og temmelig utilforladelige Efterretninger vover jeg vedlagt desuagtet at oversende Deres Majestæt , da de sammenholdt med andre muligen kunde g

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Krogh, Georg Frederik von; (1809-01-28)
Fra den kommanderende General i Trondbjems Stift til Kongen . Trondhjem , den 28de Januar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Trondhjems Stift var i afvigte Aar saa heldigt at erholde saa betydelige Tilførsler af Rug fra Archangel, at Mangelen i Nordla

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-03)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 3dje Februar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Deres Majestæts den søudenfjældske Generalkommando tilsendte Kjendingssignaler for Krigsskibe og Batterier, samt Deres Majestæts allernaadigste Resolu

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-10)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 10de Februar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er intet forefaldet, som fortjente at indmeldes til Deres Majestæt. Et for nylig fra Sverig kommet Rygte siger, at Allian

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-17)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 17de Februar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste Rapport have vi ej erholdt nogen dansk Post og altsaa ingen Befalinger fra Deres Majestæt , som jeg paa de flere Grunde maa imødesé med Længsel. Jeg

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-16)
Fra den interimistiske Regeringskommission for Norge til Kongen . Christiania , den 16de Februar 1809 . Til Kongen. En tung, men hellig Pligt nøder os til atter i dybeste Underdanighed at nedlægge for Deres Kongelige Majestæts Trone en sørgelig, men

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-17)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 17de Februar 1809 . Allerunderdanigst Forestilling. I de af den kongelige Regeringskommission og Undertegnede til Deres Kongelige Majestæt indsendte Rapporter er det allerunderdanigst bleven indmel

BREV TIL: Christian August; Jarlsberg, Johan Caspar Herman Wedel; Rosenkrantz, Marcus Gjøe; Kaas, Frederik Julius; Regeringskommissionen , ; FRA: Frederik 6; (1809-03-01)
Fra Kongen til Regeringskommissionen i Norge . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 1ste Marts 1809 . Jeg haver med sand Bedrøvelse modtaget Regeringskommissionens Skrivelse in originali af 16de Februar; ingen kan dele mere mine kjække Nordmænds Lidelser end jeg,

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-03-02)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 2den Marts 1809 . Til Gjensvar paa Deres Breve af 18de November og 31te December 1808 samt 13de, 20de og 27de Januar, 2den, 3dje og 17de Februar 1809 tjener følgende: Jeg kan ingenlun

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Krogh, Georg Frederik von; (1809-02-18)
Fra General Krogh i Trondhjems Stift til Kongen . Trondhjem , den 18de Februar 1809 . Allerunderdanigst Forestilling. Vel har jeg under 28de Januar dette Aar allerunderdanigst andraget for Deres Kongelige Majestæt Nødvendigheden, at den muligste Mæn

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-24)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 24de Februar 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt. Saa ubegribeligt det end er ved den i

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-02-03)
Fra Samme til Sammme. Christiania , den Sdje Marts 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I en vedlagt allerunderdanigst Melding Denne Melding findes ikke bilagt Rapporten. ) ere de med sidste Poster til mig indløbne Deres Majestæts Befalinger anførte, og

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-03-03)
Fra den søndenfjæld ske Generalkommando i Norge til Kongen . Christiania , den 3dje Marts 1809 . Den udi Deres Majestæts Befaling af 21de December forrige Aar Se „Meddelelser fra Krigsarkiverne“ IV, S. 20, Noten. allernaadigst forlangte Opgave skulde Generalko

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-03-11)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 11te Marts 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Jeg har allerunderdanigst at indmelde til Deres Majestæt Imodtagelsen af Allerhøjstsammes Befaling af 2den d. M. ved Søpremierlieutenant Seidelin. Det e

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-03-21)
Fra Kongen til Christian August . Kiel , den 21de Marts 1809 . Jeg haver rigtig modtaget Deres Durchlauchts Rapporter af 3dje, 10de og 24de Februar samt af 3dje og 11te d. M. Jeg beklager meget, at ej alt det, som var bestemt for Norge, er ankommet,

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-03-24)
Fra Samme til Samme. Kiel , den 24de Marts 1809 . Feltmarskalk Klingspor haver tilskrevet den højstkommanderende General for den danske Armé og berettet, at Hertugen af Sødermanland havde ad interim overtaget Regeringen i Sverig, og at dette var sket efter enste

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-03-17)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 17de Marts 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er General Staffeldt bleven meddelt en Afskrift af en Proklamation Adlersparres Proklamation, dat. Carlstad

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-03-18)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 18de Marts 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I dette Øjeblik modtog jeg de i Afskrift vedlagte Bilager fra General Staffeldt, som jeg iler med at afsende til Deres Majestæt De fremsendte Bilag va

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-03-24)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 24de Marts 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Den i Afskrift vedlagte Relation om Revolutionen i Sverig En Beretning om Begivenhederne i Stockholm den 13de, skreven Dagen efter, men i øvrigt udateret. Den indehold

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-04-05)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 5te April 1809 . Jeg haver med al den Opmærksomhed igjennemgaaet Deres Rapporter af 17de I Kongens originale Sifferdepeche staar „11te“; men der kan ikke være Tvivl om, at det skal være „17de“,

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-03-31)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 31te Marts 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Jeg er pligtig at indmelde Imodtagelsen af Deres Majestæts allernaadigste Befalinger af 21de d. M., og jeg tør haabe, at Deres Majestæt nu vil have modt

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-04-12)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 12te April 1809 . Deres Rapport af 31te Marts har jeg rigtig imodtaget, og næppe kunde nogen Efterretning have været mig glædeligere end at erfare, at Korn- og Proviantskibe ankomme til Norge.

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-04-07)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 7de April 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Jeg er pligtig at indmelde Erholdelsen af Deres Majestæts Befaling af 25de f. M. med Lieutenant Krogh af 1ste aggershusiske Infanteriregiment.

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-04-09)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 9de April 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I Følge min i Gaar og for 8 Dage siden indsendte allerunderdanigste Rapport, hvoraf Duplikatet af den først bemeldte vedlægges, overrækkes Deres Majestæt denne allerunde

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-04-10)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 10de April 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I det Major von Darre var færdig til at afgaa, imodtog jeg Deres Majestæts Befaling af 5te d. M. ved Divisionsadjudant Brock. Jeg opholder ham for at tilføje det af sam

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-04-18)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 18de April 1809 . Deres Durchlauchtigheds Rapporter af 7de, 9de og 10de d. M. modtog jeg den 16de hujus med Overkvartermester Darre. Jeg takker Dem meget for Deres Iver, De viser for

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-04-12)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 12te April 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Nærmere Overvejelse af Deres Majestæts Befaling af 5te d. M. haver foranlediget følgende Bemærkninger: Ej tilstrækkelig orienteret, har det væ

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-04-25)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 25de April 1809 Afsendt s. D. med Stiftamtmand Thygeson. . Da Stiftamtmand Thygeson rejser til Norge, saa benytter jeg denne Lejlighed for at tilskrive Dem. Overkvartermester D

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-04-22)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 22de April 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Ved svensk Oberst Platen, som overleverede de i svensk Krigsfangenskab værende Nordmænd, som bestod af 1 Kjøbmand, 10 Skippere, 12 Styrmænd, 124 Matrose

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-04-25)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 25de April 1809 Allerunderdanigst Rapport. Jeg er pligtig at anmelde Modtagelsen af Deres Majestæts allernaadigste Befalinger af 12te og 16de d. M. Jeg tilskriver Major Darre med denne Kurér, som jeg

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-04-04)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 4de Maj 1809 Afsendt s. D. med Maanedslieutenant Knap. . Deres Durchl.s Depecher af 22de og 25de April haver jeg rigtig imodtaget ved Kjøbmand Neuman og Kurér Røsler. De ytrede

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-05-01)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 1ste Maj 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Kancellipræsident Kaas vil under ét indmelde til Deres Majestæt hans Ankomst Kaases første Brev til Kongen er af samme Dag som denne Rapport, den 1ste Maj

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-05-12)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 12te Maj 1809 Afsendt s. D. med Overkvartermester Darre. ). Deres Durchlauchtigheds Depeche af 1ste Maj haver jeg rigtig imodtaget. Det glæder mig, at De er overbevist om min T

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-05-07)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 7de Maj 1809 . Allerunderdanigst Rapport! En svensk Parlementær overbragte mig i Gaar den i Afskrift vedlagte Skrivelse fra Oberstlieutenant Adlersparre med det tillige i samme ommeldte og i Gjenpa

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-05-15)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 15de Maj 1809 Afsendt s. D. med Underlieutenant P. Torstenson. . Deres Durchlauchtigheds Depeche af 7de Maj haver jeg rigtig imodtaget, men det, som angaar den i Forslag bragte

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-05-07)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 7de Maj 1809 . Allernaadigste Konge! Jeg tillader mig ved disse Linjer at berøre en Gjenstand, som er min Embedsstilling aldeles uvedkommende, men som saa højligen interesserer mit Hjærte, min grænseløse Hengi

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-05-15)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 15de Maj 1809 Afsendt s. D. med Underlieutenant P. Torstenson. . Min kjære Kaas! Omendskjønt den foreslagne Konstitution aldeles ej behager mig, saa tror jeg dog at burde bringe Staten det

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-05-14)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 14de Maj 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Deres Majestæts Befaling af 4de d. M. har jeg modtaget ved Maanedslieutenant Knap. I Bilaget tager jeg mig den allerunderdanigste Frihed at oversende det

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-05-17)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 17de Maj 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Et fra Oberstlieutenant Adlersparre til General Staffeldt indløbet Brev maatte jeg i nedenstaaende Oversættelse allerunderdanigst indsende til Deres Kongelige Majestæt :

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-05-22)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 22de Maj 1809 Afsendt ved Premierlieutenant P. O. Rosenørn Grüner af nordenfjældske Infanteriregiment den 23de Maj 1809. . Jeg takker Dem meget for Deres Depecher af 14de og 17

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-05-28)
Fra Samme til Samme. Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 28de Maj 1809 Afsendt s. D. med Kapitajn Dødderlein. . I Sverig er da Aristokratiet paa sin højeste Spidse, og den hele Tendens synes at være, hellere at opofre deres Fædrelands Vel, end at gi

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-05-24)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 24de Maj 1809 . Allerunderdanigst Rapport! At jeg har imodtaget Deres Majestæts allernaadigste Befalinger af 12te, 15de denne Maaned, er jeg pligtig allerunderdanigst at indmelde. Den sid

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-05-28)
Fra Samme til Samme. Frederikshald , den 28de Maj 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Efter at min Rapport var sluttet, erholdt jeg Deres Majestæts Befaling af 22de d. M. med Lieutenant Grüner. Tvende Breve, denne Officer erholdt i Sverig af de paa Anhol

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-06-05)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 5te Juni 1809 Afsendt s. D. med Kurér Røsler. . Jeg haver rigtig modtaget Deres Rapporter, daterede den 24de og 28de Maj. De ere mig et nyt Bevis paa Deres Venskab for mig pers

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-06-05)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 5te Juni 1809 Afsendt s. D. med Kurér Røsler. . Min kjære Kaas! Jeg takker Dem meget for Deres Skrivelse af 26de Maj Denne Skrivelse af 26de Maj mangler; men dens Indhold er af Jessen i de

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-06-03)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 3dje Juni 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Siden min sidste Rapport er intet at indmelde. Maatte et Rygte, at en fjendtlig Landgang paa Sjælland er afslaaet med betydelig Tab for Fjenden, blive st

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-06-08)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 8de Juni 1809 . Afsendt s. D. med Major Hommel. Deres Depeche af 3dje Juni haver jeg rigtig imodtaget. Jeg frygter, at mine foregaaende Befalinger enten ej maa have været tydelige

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-06-08)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 8de Juni 1809 . Afsendt s. D. med Major Hommel. Min kjære Kaas! Alt viser mig mere og mere de Svenskes Falskhed. Den Maade, de ytrer paa, er alt for indlysende, til at jeg skulde sæ

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-06-10)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 10de Juni 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Jeg er pligtig at erkjende Modtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 5te d. M. ved Kurér Røsler. Med stor Glæde har jeg ved samme Lejlighed erfaret det

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-06-17)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 17de Juni 1809 . Afsendt 8. D. med Sekretær Juel. Deres Durchlauchtigheds Depeche af 10de Juni modtog jeg den 15de hujus. Jeg maa befrygte, at De aldeles ej forstaar de af mig giv

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-06-17)
Fra Samme til Samme. Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 17de Juni 1809 . Afsendt s. D. med Lieutenant Sigvard Schiøtz af 2det trondhjemske Infanteriregiment. Deres Durchlauchtighed vil have modtaget et Brev fra Os af Dags Dato, mærket Nr. 1, og hvis

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-06-14)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 14de Juni 1809 . Allernaadigste Konge! Den under 9de Juni ankomne Kurér bragte mig Deres Majestæts allernaadigste Skrivelse af 5te d. M. Fra Sverig modtager man ingen paalidelig Efterretning, og de,

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-06-14)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 14de Juni 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Jeg er pligtig at erkjende Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling ved Major Hommel og tillige at igjentage min allerunderdanigste Melding om at have im

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-06-22)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 22de Juni 1809 . Afsendt s. D. med Borgerkapitajn Mariboe. ) Jeg haver med megen Glæde imodtaget Deres Durchlauchtigheds Rapport, dateret den 14de d. M. Det glæder mig, at blot Udtryk havde ku

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-06-22)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 22de Juni 1809 . Afsendt s. D. med Borgerkapitajn Mariboe. ) Min kjære Kaas! Efter at have adtrykt mig med al den Bestemthed, som jeg i Kraft af min Stilling burde det, er jeg bleven tilfreds nu; thi ente

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-06-20)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 20de Juni 1809 . Allernaadigste Konge! Fra den kongelige interimistiske Regeringskommission vil Deres Majestæt allernaadigst modtage en Forestilling angaaende et Forslag fra en nordamerikansk Kjøbmand, som bef

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Jarlsberg, Johan Caspar Herman Wedel; Christian August; Kaas, Frederik Julius; Rosenkrantz, Marcus Gjøe; Regeringskommissionen , ; (1809-06-20)
Fra Regeringskommissionen til Kongen . Christiania , den 20de Juni 1809 . Allerunderdanigst Forestilling. Handelshuset Mathiesen & Schmidt i Christianssand har andraget for Regeringskommissionen, at en amerikansk Kiøbmand, som er ankommen til Chris

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-06-21)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 21de Juni 1809 . Allerunderdanigst Rapport. En i Gaar erholdt svensk Avis vedlægges allerunderdanigst Findes ikke vedlagt. ). Desuden har jeg følgende at melde: 1) Efter indkomne Efterre

BREV TIL: Jarlsberg, Johan Caspar Herman Wedel; Christian August; Kaas, Frederik Julius; Rosenkrantz, Marcus Gjøe; Regeringskommissionen , ; FRA: Frederik 6; (1809-06-28)
Fra Kongen til Regeringskommissionen . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 28de Juni 1809 Afsendt s. D. med Kommandørkapitajn Sølling. ). Regeringskommissionens Forslag bevilges saaledes, at samme herved berettiges til at udstede for nevtrale og

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-06-28)
Fra Kongen til Kaas . Brevet er ikke i Kopi- bogen opført med Dato, men den skal utvivlsomt være 28de Juni, paa hvilken Dag det er afsendt til Norge med Kommandørkapitajn Sølling. ) Jeg takker Dem meget for Deres Opmærksomhed og Iver. Jeg haaber, at min i Dag afgivne Resoluti

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-06-28)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 28de Juni 1809 Afsendt s. D. med Kommandørkapitajn Sølling. ). Jeg takker Dem meget for Deres Rapport af 21de d. M., som jeg imodtog med Artillerimajor, Ridder af Danebroge, Ho

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-06-27)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 27de Juni 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Deres Majestæts Befaling af 17de d. M. har jeg imodtaget i Gaar ved Kureren. Jeg tør haabe, at mine med Kommandør Sølling og Major Hommel afsendte Rappor

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-07-04)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 4de Juli 1809 Afsendt s. D. med Kapitajn Fleischer. ). Deres Depeche af 27de Juni imodtog jeg med Kurér Røsler. Jeg er Dem meget erkjendtlig for at lade komme nogen fra Norge i

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-07-02)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 2den Juli 1809 . Allernaadigste Konge! Ved den Anledning, som jeg daglig har til at kjende og bedømme en vis Mands Anskuelse af Tingenes Forfatning og Gang i Sverig samt hans derpaa grundede Fremgangsmaade, tr

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-07-03)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 3dje Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Over vedlagte Skrivelse fra den svenske Oberst Posse, som jeg modtog i disse Dage Skrivelsen lyder saaledes: Högqvarteret Wenersborg, den 26de Juni 180

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-07-09)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 9de Juli 1809 Afsendt den 10de Juli med Amtmand, Kammerjunker Løvenskjold. ). Min kjære Kaas! Jeg haver modtaget med megen Fornøjelse Deres Depeche af 2den Juli. Det er en stor Lykke, at T

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-07-09)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 9de Juli 1809 Afsendt 10de Juli med Amtmand, Kammerjunker Løvenskjold. ). Deres Rapport af 3dje Juli haver jeg imodtaget med Kureren, Lieutenant Frost. Oberst Posses Forslag tr

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-07-08)
Fra Kaas til Kongen . Christiania den 8de Juli 1809 . Allernaadigste Konge! Deres Kongelige Majestæts seneste allernaadigste Resolution, den nevtrale Skibsfart betræffende, har opvakt og kan ikke andet end frembringe taknemmelige Glæ

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-07-08)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 8de Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er intet forefalden, soin var at indmelde. Jeg er pligtig at erkjende Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Krogh, Georg Frederik von; (1809-07-01)
Fra General Krogh til Kongen . Trondhjem , den 1ste Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Jeg fordrister mig allerunderdanigst at tilmelde Deres Kongelige Majestæt, at efter Overlæg med Hs. Højfyrstelige Durchlauchtighed Prins Christian til Slesvig

BREV TIL: Krogh, Georg Frederik von; FRA: Frederik 6; (1809-07-14)
Fra Kongen til Krogh . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 14de Juli 1809 . Afsendt s. D. med Ritmester Baron Wedel Jarlsberg til Christian August, der skulde dechiffrere det og derpaa sende det til General Krogh (se næste Brev). ) Jeg takker Dem meget for Deres

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-07-14)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 14de Juli 1809 . Afsendt s. D. med Ritmester Baron Wedel Jarlsberg. ) Deres Rapport, som jeg modtog ved Kureren, Lieutenant Klee, dateret den 8de d. M., har jeg modtaget den 12te hujus.

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-07-14)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 14de Juli 1809 . Afsendt s. D. med Ritmester Baron Wedel Jarlsberg. ) Det glæder mig altid at blive forsikret om den herlige Stemning i den norske Nation; den Arbejdsomhed og de Fremskridt, Agerbruget alt

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-07-21)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 21de Juli 1809 . Afsendt s. D. med Ritmester Baron Wedel Jarlsberg. ) Omendskjønt jeg intet har at underrette Dem om, som angaar Tjenestesager, saa ansér jeg det dog for fornødent at holde Dem

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-07-15)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 15de Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Siden min sidste Rapport er intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt. Fra Sverig haves des værre ingen anden Efterretnin

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-07-16)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 16de Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Kort forinden Kureren, Lieutenant Friis, skulde afgaa, erholdt jeg følgende Efterretninger, hvorved han er bleven opholdt. 1. En Oberstlieutenant Skøldebrand,

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-07-16)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 16de Juli 1809 . Allernaadigste Konge! Jeg er bleven særdeles overrasket ved at læse de Depecher, som ere ankomne fra Stockholm, og som Prinsen meddeler mig. Jeg tror det min allerunderdanigste Pligt at nedlæg

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-07-25)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 25de Juli 1809 Afsendt s. D. i 2 Exemplarer: Originalen med Lieutenant Mansbach af Livgarden til Fods, som rejste igjennem Sverig, Duplikatet med Sekondlieutenant Bull, som rejste gjenne

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-07-25)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 25de Juli 1809 Afsendt i Original og Duplikat med de samme 2 Kurerer, som bragte foranstaaende Brev til Christian August. . Min kjære Kaas! De bedømmer alt aldeles efter min Maade at bedøm

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-07-21)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 21de Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Fra General Krogh er indløben vedlagte Melding De vedlagte Aktstykker ere en Skrivelse fra General Krogh til Prinsen af 14de Juli, hvori meldes en Del o

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-07-28)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 28de Juli 1809 Afsendt Dagen efter, den 29de, i 2 Exemplarer, Originalen med Lieutenant Frost, Duplikatet med Feltposten gjennem Jylland. . Deres Rapporter af 21de Juli haver j

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-07-21)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 21de Juli 1809 . Allernaadigste Konge. Prinsen er ikke at bevæge til at rykke ind i Sverig. Hans Grunde overtyde mig ikke, og mine virke ikke paa ham. Han øjner Vanskeligheder og Farer, som jeg ikke finder; m

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-07-28)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 28de Juli 1809 Afsendt Dagen efter, den 29de Juli, paa samme Maade i 2 Exemplarer som foranstaaende Brev til Prinsen. . Deres Depeche af 21de Juli haver jeg rigtig modtaget. Jeg beklager m

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-07-24)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 24de Juli 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Etter at det sidst ommeldte Svar var givet, meldte sig Oberst Grev Mørner som Kurér med den i Afskrift vedlagte Skrivelse af Hans svenske Majestæt Denne

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-07-24)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 24de Juli 1809 . Allernaadigste Konge. Norges Stilling bliver hver Dag mere og mere betænkelig. Det er nødvendigt, at Deres Kongelige Majestæt erholder snart en sand og nøjagtig Skildring deraf, og da jeg tror

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; Kaas, Frederik Julius; Jarlsberg, Johan Caspar Herman Wedel; Rosenkrantz, Marcus Gjøe; Regeringskommissionen , ; (1809-07-25)
Fra Regeringskommissionen til Kongen . Christiania , den 25de Juli 1809 . Til Kongen. Alt ofte har det været en tung Pligt for os at saare Deres Majestæts landsfaderlige Følelser med allerunderdanigste Forestillinger om den Nød, som siden Krigens Be

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-07-31)
Fra Kaas til Kongen . Kjøbenhavn , den 31te Juli 1809 . Adskillige sammenstødende Omstændigheder og Tildragelser, hvilke fulgte saare hastig paa hinanden og forekom mig at staa i nøje Forbindelse med hinanden, gjorde Norges Stilling i mine Tanker meget betænk

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-08-01)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 1ste Avgust 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Lieutenant Mansbach har overbragt mig Deres Majestæts Befaling af 25de f. M., hvis Indhold er for mig et trøstende Bevis paa Deres Majestæts Tillid, so

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-08-06)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 6te Avgust 1809 Afsendt den 7de Avgust med Kancellipræsident Kaas. . Jeg haver rigtig modtaget saa vel Deres Depecher af 24de Juli med Præsident Kaas som den af 1ste Avgust med

BREV TIL: Christian August; Kaas, Frederik Julius; Jarlsberg, Johan Caspar Herman Wedel; Rosenkrantz, Marcus Gjøe; Regeringskommissionen , ; FRA: Frederik 6; (1809-08-06)
Fra Kongen til Regeringskommissionen . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 6te Avgust 1809 . Vi have ved Kancellipræsident Kaas modtaget Vor Regeringskommissions Skrivelse, som ej var sat i Sifre. Vi finde Os ej foranlediget til at indgaa en Vaabenstils

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-08-07)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 7de Avgust 1809 . Allerunderdanigst Rapport. For nogle Dage lod sig atter en Parlementær melde, men da jeg, indtil jeg erholder Deres Majestæts nærmere Befaling, ej agter hverken mundtlig eller skr

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-08-14)
Fra Kaas til Kongen . Ladegaardsøen , den 14de Avgust 1809 . Allernaadigste Konge! Efter megen Ophold i Sverig, som foraarsages ved den nye Skydsanordning, saa snart man nødes til at benytte flere end de tvende Kurérheste, som staa til alle Tider pa

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-08-14)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 14de Avgust 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Vedlagt tager Undertegnede sig den Frihed allerunderdanigst at indrække til Deres Majestæt: 1) En officiel Rapport af Kapitajn S. Bille over

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-08-20)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 20de Avgust 1809 Afsendt s. D. med Kureren, Lieutenant Wegener tillige med de to følgende Breve. ). Deres Durchlauchtigheds Depecher af 7de og 14de Avgust haver jeg rigtig imod

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-08-20)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 20de Avgust 1809 . Jeg kan ej andet end takke Dem for Deres Omhu, med hvilken De haver behandlet den bevidste delikate Sag. Jeg er, for saa vidt mig angaar, meget vel tilfreds med Prins Christian Augusts

BREV TIL: Frederik; FRA: Frederik 6; (1809-08-20)
Fra Kongen til Frederik af Hessen . Hovedkvarteret Kjøbeuhavn , den 20de Avgust 1809 . Jeg haver intet nyt at underrette Deres Durchlauchtighed om, men mig er i dette Øjeblik intet saa vigtigt som Efterretningen om Deres lykkelige Ankomst til Norge.

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Frederik; (1809-08-17)
Fra Frederik af Hessen til Kongen . Christiania , den 17de Avgust 1809 . Allernaadigste Konge! Deres Kongelige Majestæt indberettes allerunderdanigst, at jeg i Aftes Kl. 10½ den 16de dennes lykkelig er ankommen til Christiania efter at have tilbragt

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-08-18)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 18de Avgust 1809 . Allerunderdanigst Rapport. De i min sidste Rapport indmeldte Depecher bleve ved Grev Mørner afsendte. Jeg skrev tillige det en chiffres vedlagte Brev til Statsraad Adlersparre D

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-08-27)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenliavn , den 27de Avgust 1809 Afsendt med Kystanfører Rørbye. ). Jeg kan aldeles ej finde en Vaabenstilstands Afsluttelse fornøden eller raadelig, først fordi vi alt have en saadan, for de

BREV TIL: Frederik; FRA: Frederik 6; (1809-08-27)
Fra Kongen til Frederik af Hessen . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 27de Avgust 1809 Afsendt med Kystanfører Rørbye. ). Prins Christian har atter begyndt at negociere. For det første er det upassende, men særdeles i den dobbelte Stilling, han

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Frederik; (1809-08-27)
Fra Frederik af Hessen til Kongen . Christiania , den 27de Avgust 1809 . Deres Kongelige Majestæts Depecher har jeg modtaget. Jeg har flere Gange søgt at overbevise Feltmarskalken, at det var bedst, at han forlod Norge for derved at tilintetgjøre alle over ha

BREV TIL: Frederik; FRA: Frederik 6; (1809-09-04)
Fra Kongen til Frederik af Hessen . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 4de September 1809 Afsendt med Lieutenant Birch. )• Deres Depeche af 27de Avgust haver jeg rigtig modtaget. Feltmarskalk Prins Christian Augusts Ønske at forlænge Vaabenstils

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-08-28)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 28de Avgust 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Jeg er pligtig at erkjende Modtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 20de d. M. ved Lieutenant Wegener. Efter at have modtaget Deres Kongeli

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-09-04)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 4de September 1809 Afsendt med Lieutenant Birch. ). Deres Durchlauchtigheds Depeche af 28de Avgust har jeg rigtig modtaget. De Grunde, jeg haver anført for, at ingen

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-08-22)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 22de Avgnst 1809 . Allernaadigste Konge! Uagtet der ikke er bestemt nogen Kurérs Afgang til Kjøbenhavn, saa tillader jeg mig dog allerunderdanigst at udfærdige denne Depeche for det Tilfælde, at en Kurér maatt

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-08-26)
Fra Samme til Samme. Svinesund , den 26de Avgust 1809 . Allernaadigste Konge ! General Armfelt forlader mig i dette Øjeblik, og jeg haster med at nedskrive det vigtigste af vor Samtale for at kunne faa denne Depeche afsendt med den Kurér, som skal afg

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-08-28)
Christiania , den 28de Avgust 1809 . Da Kurerens Afgang er bleven udsat til denne Dags Aften formedelst en Deliberation, som fandt Sted i Gaar i Følge hans Durchlauchtighed Feltmarskalkens Anmodning, saa tillader jeg mig at tilføje noget til min forestaaende allerunderdanigste D

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-09-04)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 4de September 1809 2). Min kjære Kaas! Jeg haver rigtig imodtaget Deres Depeche af 22de og 26de Avgust. Jeg ser deraf den Samtale, De haver haft med Baron Armfelt. Jeg maa aabenhjærtigen bekjende, at jeg

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-09-03)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 3dje September 1809 . Deres Kongelige Majestæt ville allernaadigst tilgive, at jeg endnu en Gang bringer den Materie paa Bane, som var Gjenstand for mine seneste Depecher af 26de og 28de Avgust. Den kan ikke være lige

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-09-09)
Fra Samme til Samme. Ladegaardsøen , den 9de September 1809 . Allernaadigste Konge ! Da jeg har ligget nogle Dage syg paa Ladegaardsøen af den her almindelig herskende Sygdom, en meget stærk Diarrhoe, som hos mange udarter til Blodgang og bortrykker m

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-09-10)
Fra Samme til Samme. Ladegaardsøen , den 10de September 1809 . Allernaadigste Konge ! Da Kurerens Afgang er bleven udsat til i Dag, saa tillader jeg mig allerunderdanigst at indberette Udfaldet af den Samtale, som jeg havde i Gaar Aftes med Hans Durch

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-09-26)
Fra Kongen til Kaas . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 26de September 1809 Afsendt med Overkvartermester du Plat. ). Det gjør mig ondt at vide Dem i den Uenighed med Prins Christian August. Der hører stor Forsigtighed til at omgaas ham; thi de

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-09-03)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 3dje September 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Som sidst til Deres Majestæt allerunderdanigst er bleven iudmeldt, blev Major Darre sendt til Kongsvinger, hvor han havde Sammenkomst med Grev Ancka

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-09-10)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 10de September 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Jeg er pligtig at erkjende Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 4de d. M. ved Lieutenant Birch. Jeg har og jeg skal fremdeles vise mig ved god Vilj

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-09-26)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 26de September 1809 Afsendt med Overkvartermester du Plat. ). Deres Rapporter af 3dje og 10de September haver jeg rigtigt modtaget. Jeg ser deraf Deres Ønske snart at faa en Fo

BREV TIL: Frederik; FRA: Frederik 6; (1809-09-26)
Fra Kongen til Frederik af Hessen . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 26de September 1809 Afsendt med Overkvartermester du Plat. ). Deres Durchlauchtigheds Rapporter fra 3dje og 9de September Disse Rapporter indeholde intet af Interesse, hvorfo

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-09-20)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 20de September 1809 . Allernaadigste Konge! Jeg modtager i dette Øjeblik den Efterretning, at en Kurér skal afgaa i Aften til Frederikshald, hvor nu Deres Durchlauchtigheder Prinserne Christian August og Frede

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-09-22)
Fra Christian August til Kongen . Frederikshald , den 22de September 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I Bilagene tager Undertegnede sig den allerunderdanigste Frihed at overrække den sluttede Konvention Konventionen til Magnor lød saaledes: Paa

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-10-08)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 8de Oktober 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Jeg er pligtig at indmelde Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 26de f. M. ved Major du Plat. I øvrigt er siden min sidste Rapport intet forefaldet, som fortjen

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-10-21)
Fra Kongen til Christian August . Kiel , den 21de Oktober 1809 . Jeg takker Dem meget for Deres Depeche, af 8de Oktober. Jeg vil aldeles henstille til Dem, om De vil rejse eller ikke. Det kommer an paa, hvad Indflydelse det kunde have paa alt; thi intet bør s

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Frederik; (1809-10-08)
Fra Frederik af Hessen til Kongen . Christiania , den 8de Oktober 1809 . Allernaadigste Konge! Deres Majestæts Depecher og Breve af 26de September haver jeg ved Overkvartermester du Plat rigtig modtaget. Prins Christian August tror nu snar

BREV TIL: Frederik; FRA: Frederik 6; (1809-10-21)
Fra Kongen til Frederik af Hessen . Kiel , den 21de Oktober 1809 . I Gjensvar paa Deres Durchlauchtigheds Depeche tjener, at Prins Christian August kan gjærne rejse lige fra Norge til Sverig og tiltræde sin nye Post, saa snart han først formelig er afgaaet af

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Kaas, Frederik Julius; (1809-10-08)
Fra Kaas til Kongen . Christiania , den 8de Oktober 1809 . Allernaadigste Konge! Den Skaansel, hvormed Deres Kongelige Majestæt allernaadigst har betragtet saa vel mine heftige Udtalelser ved Dejeuneren i Svinesund, som de uforsigtige Ytringer, som

BREV TIL: Kaas, Frederik Julius; FRA: Frederik 6; (1809-10-21)
Fra Kongen til Kaas . Kiel , den 21 de Oktober 1809 Sendt med Artillerilieutenant Krogh til Kjøbenhavn, og der fra med Overkrigskommissær Budde til Norge. ). Min kjære Kancellipræsident Kaas! De maa aldeles afbryde al Konnexion med

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-10-18)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 18de Oktober 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Siden min sidste allerunderdanigste Melding er en svensk Parlementær med en Skrivelse fra Statsraad Adlersparre bleven mig tilstillet. Skrivelsen saa

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-10-25)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 25de Oktober 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt , end at et ej ubetydeligt Antal Skibe, hvoriblandt fl

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-11-04)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 4de November 1809 . Allerunderdanigst Rapport! Jeg erkjender med allerunderdanigst Taknemmelighed Imodtagelsen af Deres Majestæts Befaling af 21de f. M. I Følge heraf haver jeg opgivet min forehavende Rejse til Da

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-11-08)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 8de November 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Jeg holder det for en hellig Pligt uden Ophold at tilstille Deres Majestæt vedlagte nøjagtige Afskrift af en Artikel af en engelsk Avis, som jeg har vovet at lade t

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-11-09)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 9de November 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I dette Øjeblik, da Kureren Lieutenant Holten skulde afgaa, erholder jeg under Haanden fra Statsraad Adlersparre det Bilag, hvoraf Afskrift allerunderdanigst vedlægge

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-11-15)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 15de November 1809 Afsendt med Kurér Lieutenant Bull. ). Deres Rapporter af 18de og 25de Oktober samt af 3dje og 10de Skal være 4de og 8de. ) November haver jeg rigtig modtage

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-11-21)
Fra Samme til Samme. Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 21de November 1809 Afsendt med Kureren Lieutenant Krogh. ). Vi have denne Gang blot at underrette Dem om, at Fredsunderhandlingerne i Jønkøping ere i fuld Gang, og at de Svenske søge at lette

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-11-22)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 22de November 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Siden min sidste allerunderdanigste Melding er intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt. Fra Provideringskommissione

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-11-22)
Fra Samme til Samme. Christiania , den 22de November 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I det samme Øjeblik, da Kureren, Lieutenant Vahrendorff, skulde afgaa, var jeg saa lykkelig at modtage Deres Majestæts naadigste Befaling af 15de d. M. ved Lieutena

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-11-29)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 29de November 1809 Afsendt med Kureren Lieutenant Beichmann af jyske Skarpskyttekorpses 1ste Bataillon. ). Deres Kapporter af 22de November haver jeg rigtig modtaget. Det bedrø

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-11-28)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 28de November 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Da jeg modtog Deres Majestæts allernaadigste Befaling af 15de d. M., løb et temmelig almindeligt Rygte, som paa de anførte Grunde foranledigede min u

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-12-06)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 6te December 1809 Afsendt med Kureren Lieutenant Vahrendorff. ). Jeg haver med megen Fornøjelse imodtaget Deres Skrivelse, betræffende Kancellipræsident Kaas, som et nyt Bevis

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-12-07)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 7de December 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Deres Majestæts allernaadigste Befaling af 29de f. M. er mig bleven overleveret ved Kureren, Lieutenant Beichmann. Jeg har holdt det for Pligt at medd

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-12-13)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 13de December 1809 Afsendt med Baron Wedel Jarlsberg. ). Deres Rapport af 7de December haver jeg rigtig modtaget. Da Freden i disse Dage vil være undertegnet, saa indsér jeg in

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-12-13)
Fra Samme til Samme. Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 13de December 1809 Afsendt med Lieutenant Richtern af søndenfjældske Regiment, med Lieutenant Andersen. ). Herved tilstilles Dem Traktaten med Sverig. Jeg haaber, at dette er et vist og sikker

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-12-19)
Fra Samme til Samme. Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 19de December 1809 Afsendt ). Nyt véd jeg aldeles intet at berette Dem. Jeg har truffet den Foranstaltning, at De strax bliver fra Gehejmekonferensraad Baron Rosenkrantz underrettet om Fredsra

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-12-14)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 14de December 1809 . Allerunderdanigst Rapport. Med allerunderdanigst Erkjendtlighed har jeg imodtaget Deres Majestæts allernaadigste Befaling af 6te d. M., da den bevidner Deres Majestæts allerhøj

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1809-12-24)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 24de December 1809 Afsendt med Lieutenant Kjerulff. ). Jeg takker Dem meget for Deres Skrivelse af 14de December. Jeg er aldeles enig med Dem i at bedømme det norske Folk, og t

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-12-24)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 24de December 1809 . Allerunderdanigst Rapport. I Gaar Aftes erholdt jeg ved Kancellist Borch, som qua Kurér af Kammerherre Rosenkrantz var afsendt fra Jønkøping, den officielle Kommunikation, at d

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-12-29)
Fra Samme til Samme Christiania , den 29de December 1809 . Deres Majestæts sidste naadigste Skrivelse er mig bleven overleveret ved Kureren, Lieutenant Andersen. Jeg haver hidindtil ej erholdt Svar fra Sverig paa min Proposition, under visse Kondition

BREV TIL: Christian August; FRA: Frederik 6; (1810-01-03)
Fra Kongen til Christian August . Hovedkvarteret Kjøbenhavn , den 3dje Januar 1810 Afsendt med Lieutenant Ancher. ). Deres Durchlauchtigheds Skrivelser af 24de og 29de December f. A. indtraf begge paa én Gang i Gaar Aftes, endskjønt de vare a

BREV TIL: Frederik 6; FRA: Christian August; (1809-12-30)
Fra Christian August til Kongen . Christiania , den 30te December 1809 . Deres Majestæt er jeg pligtig at indmelde Imodtagelsen af Deres Majestæts naadigste Skrivelse af 24de December. Den Tiltro og naadige Bevaagenhed, Deres Majestæt giver mig Bevi