Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-02-13)

Fra Kongen til Christian August.
Kjøbenhavn, den 13de Februar 1809.

Saa snart Frostvejret indtraf ved Nytaarstiden, besluttede jeg ved Hjælp af denne at angribe Skaane; 25 000 Mand har jeg samlet for i deres Spidse at gjøre Angrebet. Alt 2 Gange har Tøvejret udsat dette bedste og sikreste Middel for at lukke de svenske Havne og for at skaffe Norge Ro for Fjendernes List.

Kejser Alexander haver helligen lovet at angribe Sverig, dels over Umeå, dels over Torneå. Det sidste er alt sket, og de Svenske flygte med et saare lidet Korps igjennem disse ubeboede Egne. Nogle af de nærmest Finland liggende Ålands - Øer ere alt af Russerne tagne.

Det vil nu komme an paa, om Kejser Alexanders Generaler vil vise samme Iver og Redebonhed, som deres Herre, paa hvis Redelighed og Venskab vi kan og bør bygge. Maatte blot hans indre Kraftenergi være ham i lige saa høj Grad tildelt, som hans Forstand, gode Hjærte og Redelighed er ham aldeles egen.

I Spanien ere Englænderne slaaet, men have dog reddet næsten 24 000 Mand, som ere embarkerede; derimod have de tabt 8000 Mand, meget Artilleri og den største Del af deres Heste. I øvrigt véd man lidet fra Spanien, og alle tale om Krig med Østerig. I Tilfælde af dette sidste, tror jeg ej, at Russerne tage Parti i Begyndelsen, men hvad længere hen vil ske, er umuligt at vide, da det alt ankommer paa det i Rusland værende engelske Parti, som en saadan Sag vil være kjærkommen for at benytte til deres Hensigters Opfyldelse.

1

s. 2 Min Plan til Overgangen over Isen er følgende: Jeg gjør en Attake paa Helsingborg og Malmø; fra Vedbæk og Svanemøllen gaar jeg selv med 4 Divisioner til Råå mellem Landskrona og Helsingborg, søger at tage Helsingborg, Landskrona og Malmø, dirigerer da Marchen paa Christianstad, søger at vinde Linien fra Halmstad til Christianstad, derpaa søger jeg at faa Linien fra Vexiö til Borås for at vinde Alingsås og Defiléerne til Gothenborg, som i Tilfælde, at dette Sted ej er besat af Dem, tages. Det er vigtigt, at De kunde trænge frem til Klaraelven og Carlstad, ligesom at jeg kunde faa Stillingen mellem Venern og Vettern til langs med Motalaelven. At jeg skal paa alle mulige Maader søge at underrette Dem om mine Bevægelser, derom beder jeg Dem at være forsikret.

Provisionernes Opsendelse, saa vel som Munderingssagerne, skal paadrives med al mulig Kraft. Vaabenstilstanden bør ej vare længere, end Deres Tilstand absolut udkræver det; derfor maa De i Tilfælde af min Fremrykning ej tøve med at lade denne Stilstand ophøre strax, og ellers maa det ske snarest muligt.

Jeg lader her istandsætte og ekvipere Transportskibe, ej fordi jeg tror, at det er muligt at udføre en stor Expedition paa Skaane paa denne Maade, saa længe vores Sømagt ej er beherskende i dette Farvand, men blot for at intet Øjeblik skal i mulige og uforudsete Tilfælde blive forsømt til Statens Redning.

Lieutenant Riis af Guidekorpset haver jeg ansat ved Deres Stab. Det er et Menneske, som hverken fattes Kundskab eller Evne til at udføre alt det, De vil overdrage ham.

Deres altid meget hengivne
Frederik R.