Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-01-13)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 13de Januar 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

For nogle Dage siden modtog jeg Deres Majestæts Originalbefalinger af 17de og 19de f. M. og flere Dage senere Duplikaterne af Deres Majestæts Befalinger af 15de og 22de f. M., hvoraf Originalerne hidindtil ej ere indløbne.

Strax efter at have modtaget de første, henvendte jeg mig til General Krogh i Henseende til den attraaede Kommunikation med den russiske Armé og var altsaa saa lykkelig alt at have opfyldt Deres Majestæts i seneste mig tillagte Befaling, da jeg modtog samme. Jeg bad Generalen om efter mine Propositioner at lade forfærdige et Siffer og tilstille samme den russiske General til videre Afbenyttelse. Jeg bad ogsaa, at Generalen vilde tilsende mig en instrueret Officer incognito for med ham at kunne tage nærmere Aftale. Men jeg frygter for, at det vil og maa vare længe, forinden vi erholde Efterretning fra Russerne, om det er muligt, da Kommunikationen vil være meget vanskelig at bevirke, førend Russerne have naaet Torneå. Hidindtil ligger Fjenden temmelig rolig i hans Kantonnering. General Cederstrøm er retourneret fra Stockholm, hvorom han har underrettet mig. I Medfør heraf og Indholdet af Deres Kongelige Majestæts Befaling, maatte det være mig tilladt at bemærke: 1) Vel er 43 000 Tønder Kornvarer af alle Slags for Regeringens Regning kommen her, og som maa og vil for det meste anvendes for Armeen, men en stor s. 4 Del afgaar for Magasinerne af de kongelige Anlæg i Laurvig, Kongsberg m. m.; endnu mere vilde udfordres og endda ej være tilstrækkelig for at sikre Almuen for Hungersnød. Naar hertil lægges, at ovenmeldte Kvantum er indkommet fra September Maaned til nu, at altsaa ved Magasinernes Tilstand en betydelig Del alt er konsumeret, saa er det desværre alt for vist, at dette Forraad ej vil være tilstrækkelig for Armeen længere end i det højeste til medio Marts Maaned. Vinteren, som begyndte tidlig at indfinde sig og alt har gjort flere Havne utilgængelige, formindsker Udsigten til at erholde en klækkelig Tilførsel daglig. Af det ommeldte Forraad ligger endnu en Del siden September og Oktober i de vestlige Havne, som ved de bestandige østlige Vinde og ved den overordentlige, ja uovervindelige, Vanskelighed af Landtransport ej har kunnet hidbringes. 2) Af Munderingssorter ere nogle, men faa, ubetydeligt, kommen over. Uagtet Tjenesten saa meget som muligt er indskrænket, og Kantonneringen bleven udvidet, saa tiltager de Syges Antal daglig; alene Brigaden Holst har henimod 1200 Syge. Disse Grunde maa bevæge mig til at opsætte Opkyndelsen af Vaabenstilstanden, indtil Armeen kan begynde at blive aktiv, og dette tør jeg haabe at finde Deres Kongl. Majestæts allernaadigste Bifald. 3) Det fjendtlige Land, men fortrinlig Jemteland og Bohus ere ganske blottede for alle Ressourcer. Søtransporten er paa denne Tid af Aaret næppe at tilvejebringe, og Landtransporten ved den yderlige Mangel paa Heste og Fourage ej i tilstrækkelig Mængde at bevirke. Jeg holder det næsten for umuligt at gaa frem med nogenledes stærke Korpser, endda blottet for det nødvendigste Artilleri og Kavaleri. Jeg holder det for aldeles umuligt at gjøre raske Fremskridt i et altid fattigt, men nu aldeles udsuget Land, hvor man ej kan subsistere af Rekvisitioner eller i det mindste ej uden megen tidsspildende Forberedelse, i et Land, som ej har Landsbyer eller Stæder, i den haardeste Vinter og med næsten nøgne Folk. Hertil kommer, at en meget smitsom Epidemi dér er udbrudt. 4) General Krogh, som har afgivet to Batailloner og ét Kompagni til den Staffeldtske Brigade, beholder altsaa 4 Batailloner, 3 Skiløber- Kompagnier med Landeværn tilbage, af hvilket endda Trondhjems og Christianssunds Havne skal holdes besatte. Altsaa bliver ikkun lidet til at anvende til et Indfald i Sverig. I Jemteland kan han, som før ommeldt, ej subsistere, forinden Magasiner dér ere blevne anlagte; og jeg tør vove at tilføje, at Kombinationen imellem vore Operationer, med Hensyn til vores Styrke og Grænsens Vidtløftighed, næppe vilde være mulig. Efter de Syges Afdrag beholder jeg næppe 7000 Mand til at agere med. naar endog alt bliver anvendt; det bliver altsaa umuligt at extendere mig længere nord, endnu mindre for nogen af os, hvilket dog i saa Fald vilde være uomgængelig fornødent, at have et Observationskorps i Egnen af Røros og mod Trysil. Et Blik paa Kortet maa tale for det af mig anførtes Sandfærdighed. 5) I Medfør heraf er kraftige Operationer fra vores Side fysisk umulige, og alt, hvad her fra kan gjøres, er ved stærke Strejfkorpser at beskæftige og s. 5 afholde Fjenden fra betydelig at detachere, ved disse at søge en Kommunikation med Russerne igjennem Vermeland og Dalarne; i saa Fald at besætte Carlstad, de nordlige Overgange over Klaraelven, endelig ved disse at søge om muligt at tilvejebringe Subsistance, og i Fald dette lader sig bevirke, da at benytte dette til raskere Fremskridt. Dette er alt, om det er muligt, og Deres Kongl. Majestæt vil allernaadigst være forsikret om, at alle Kræfter skal anstrænges. Jeg haaber alt af de hastigste Operationer af vores Allierede! Norge maa reddes før Februar Maaneds Udgang; thi Besiddelsen af de svenske Havne hæver de største Vanskeligheder af Provianteringen, og efter den forommeldte Tid ere alle Forraadene fortærede og Hungersnød uundgaaelig.

1*

Ej bekjendt med Generalerne Kroghs og Schmettows nuværende Tilstand, ser jeg mig ej i Stand til at opfylde Deres Kongl. Majestæts Befaling. At den første er almindelig agtet og elsket, at den anden skal have været en aktiv og brugbar Officer, er Deres Kongl. Majestæt bekjendt; dog er det min Pligt at bemærke, at i Fald General Kroghs Sundhedstilstand tillader det, vilde det være gavnligt, om han kunde konserveres, saa længe Krigen varer. Efter at have sluttet dette, erholder jeg følgende til Grosserer Carsten Tank adresserede Brev 1 , som han, uden at vide Maaden, hvorpaa det er ham tilkommet, har fundet i hans Hus henlagt. Han, som finder sig højligen fornærmet, beder, at han ej maatte blive nævnet, da han har betydelige Ejendomme tæt ved Grænsen. Jeg skal oppebie, om flere deslige Missiver indløbe, forinden jeg benytter samme til Publikation m. m. Jeg holder det hele for et Charlataneri, for at skjule os deres Tilstand, og haaber, at dette vil finde Deres Kongl. Majestæts højeste Bifald.

s. 6 Jeg erholder desværre med denne Post Efterretninger, at Isen ligger langt ud for Frederiksværn. Christianssands Havn skal endnu være aaben. Manglen tiltager frygtelig; maatte der findes Udveje til at aabne Tilførslen, hvor det kan bevirkes.

Kapitajn Sigholdt af det 2det trondhjemske Regiment, som jeg adskillige Gange har anbefalet til Deres Majestæts Naade, er, omendskjønt for det meste helbredet, dog i Følge Lægernes Bestemmelse ej i Stand i de første Maaneder at gjøre Tjeneste, og det er uvist, om han nogen Sinde bliver det. Det er paa disse Grunde, jeg har bevilget ham hans Ansøgning om at blive nogle Maaneder i Trondhjem iblandt hans Familie. De af alle hans Foresatte ham givne fortrinlige Vidnesbyrd, hans udmærkede Konduite og Bravour i Affæren ved Jahren og i de andre Affærer, hvor han er bleven anvendt, har foranlediget mig i Følge den mig givne allernaadigste Bemyndigelse at lade ham tilstille Korset af Danebrog-Ordenens 4de Klasse, hvilken Udnævnelse jeg paa de anførte Grunde tør smigre mig med at finde Deres Majestæts allernaadigste Bifald.

Af de danske Statstidender ser jeg, at Deres Majestæt skal have benaadet mig med Udnævnelsen til Kommandør af Danebrog-Ordenens Storkors. Det maatte være mig tilladt for dette nye Bevis paa Deres Majestæts Naade at aflægge min allerunderdanigste Taksigelse. Lykkelig i den Tanke, ved mine ringe Bestræbelser at have vundet Deres Majestæts Tilfredshed, skal og kan det fornemste Motiv for mine Anstrængelser fremdeles ikkun være det at vise mig Deres Majestæts Naade og Tillid værdig. Maatte ikkun Kræfterne svare til Viljen.

Allerunderdanigst

Christian, Prins til S. Holsten.