Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-01-20)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 20de Januar 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Siden min sidste allerunderdanigste Rapport ere ingen videre Befalinger af Deres Majestæt indløben og intet forefalden, som fortjener til Deres Majestæt at indmeldes. Fjendens Stilling synes hidindtil at være uforandret. Vinteren, som saa usædvanlig tidlig og strængt har indfunden sig, spærrer alle svenske og ligeledes de østlige norske Havne. Christianssands og de vestligere norske Havne giver Haab til Kommunikationen med Jylland. Nogle Skibe, hvoraf Besætningen er bleven reddet, haver forlist i Isen nogle Mile fra Kysten.

Fra General von Krogh er mig bleven kommuniceret en Skrivelse fra den iJemteland kommanderende Oberst tillige med hans Svar paa s. 7 samme, og modtog jeg i Gaar en Skrivelse fra den svenske General over denne Gjenstand. Samtlige disse Skrivelser vedlægges denne allerunderdanigste Rapport 1 udi verificeret Afskrift.

Jeg agter ej at besvare denne Skrivelse i de første Dage, for forinden at oppebie nogle Transporter til Fæstningerne, som næsten ere blottede, da saa vel Sø- som Landtransporten bar været spærret. Nu tillader Isens Styrke at føre dem over Fjorden, men desværre er der næsten intet kommen til de sidst meldte Beholdninger. General Krogh har hidsendt en Krigskommissær Sandborg for at træffe nærmere Aftale med mig. Herover, saa vel som over vores fortvivlede Stilling og de besluttede Foranstaltninger, skal jeg med næste Post affatte min underdanigste Rapport. Det er uundgaaeligt, at Armeen for det meste i Marts Maaned alt kan leve paa Fjendens Bekostning, eller at Sagen da er afgjort. Maatte vi snart erholde Efterretning fra Russerne, fra de Danskes lykkelige Overgang; dette er vores eneste Haab, det er almindeligt her, det er det eneste Middel til at redde Norge; men Spionernes Efterretninger ere desværre saa usikre og utilforladelige, at- man uagtet al anvendt Umage ej kan fæste Lid til dem. Jeg haaber, at den indtraadte Aarstid tillader at bestemme en Dag. Gid at jeg snart er saa lykkelig i denne Henseende at erholde Deres Majestæts Befaling.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.