Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-01-27)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 27de Januar 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

En Del sig modsigende og temmelig utilforladelige Efterretninger vover jeg vedlagt desuagtet at oversende Deres Majestæt, da de sammenholdt med andre muligen kunde give et Resultat.

Ved de fjendtlige Tropper var hidindtil alting rolig. Vinteren tiltager og blokerer de fleste søndenfjældske Havne.

Ingen dansk Post er siden min sidste allerunderdanigste Rapport ankommen.

Om Etatsraad Tønder Lund haves hidindtil ingen bestemt Underretning.

Jeg har end videre allerunderdanigst at indmelde:

1. Til Kommunikations Erholdelse med General Knorring er fra General Krogh gjort flere Forsøg; Tiden maa lære, om de lykkes. Nøglen til et af sidst bemeldte General opfunden Siffer bliver afsendt til den russiske General.

2. Flere udenskjærs fra Gothenborg til Moss og Frederikshald deserterede Matroser øjnede intet aabent Vand undervejs. Jeg skal lade forsøge, om Kommunikation med Sjælland er mulig. Gud give det maatte lykkes.

3. General Krogh og alle Kyndige erklære det Indfald i Jemteland for fysisk umulig før Skareføret begynder der, altsaa medio Marts; han forstærker Oberst Bang i Røros, og der skal forsøges alt muligt for at aabne til sin Tid Kommunikation igjennem Dalarne. Alt, hvad der kan ske med 8 á 9000 Mand, som for det meste mangler Klæder, i denne Aarsens Tid, derom maa Deres Kongelige Majestæt allernaadigst være overbevist, skal ske; men om føje Tid mangler alt, og Vanskelighederne ere virkelig næppe at overvinde. Epidemierne i Sverig ere meget sandsynlige.

4. Sverigs Skæbne maa være decideret til Ende næste Maaned, og vi i Besiddelse af Magasinerne, som vi højligen trænge til for Armeens Subsistance, som ellers Enden af Marts Maaned sandsynlig dissolveres, eller det yderste voves; hvilket alligevel vilde have samme Resultat.

Det mere forbeholder jeg min næste allerunderdanigste Rapport.

Allerunderdanigst

Christian, Prins til S. Holsten.