Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-02-10)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 10de Februar 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er intet forefaldet, som fortjente at indmeldes til Deres Majestæt. Et for nylig fra s. 12 Sverig kommet Rygte siger, at Alliancetraktaten med England er bleven fornyet og Subsidierne forhøjet, at man hvert Øjeblik havde ventet paa at tillige erholde denne Traktat ratificeret fra London, hvilket nu ved Isen sandsynlig er bleven forhindret. En Brig, som skal have haft Depecher og en betydelig Pengesum om Bord, er forlist paa Skjærene ved Korshavn. I Sverig har Stillingen ej forandret sig; deres Armé ligger altid med samme Styrke i Vinterkvartererne. Det siges, at af de ved Stockholm og Gefle staaende Tropper flere vare marcherede til Skaane. Almuen frygter for et Indfald i Skaane, men ej fra Russernes Side, da Ålands Haf ved de heftige sydlige Vinde ej var sikker. Rygterne, men upaalidelige, om Russernes Overgang m. m. krydse hverandre, men de modsiges igjen, og Kjendetegn, at samme virkelig har fundet Sted, mangler. Det stærke Tøvejr og Snefog, vi i nogle Dage have haft, har gjort aabent Vand paa nogle Steder udenfor, og paa andre Steder ligger Isen, saa vidt man øjner. En fjendtlig Fregat og nogle Brigger ere i Januar næsten hele Maaneden igjennem set krydsende imellem Christianssand og Næsset.

2*

Efter det ommeldte er vort eneste Haab, at ved Russerne og Deres Majestæt Sagen med Sverig afgjøres inden næste Maaned, da England i Forening med Sverig øjensynlig intenderer noget mod Norge næste Sommer, da Haabet paa første Transport, saa snart Farten aabnes, vort eneste Redningsmiddel, (thi Manglen paa alt tiltager frygtelig, og Hungersnødens Følger, smitsomme, dødelige Sygdomme, indfinde sig paa flere Steder, hvor endog Armeen ej staar,) er usikker, uagtet vore Brigger paa første Vink ere beordrede at krydse. Besiddelsen af de svenske Havne, Magasiner m. m. er da det eneste, som kan gjøre det muligt at subsistere til næste Høst, og dette maa bevirkes, forinden Vinterføret ophører, og Vejene paa nogle Uger her i Egnen blive aldeles utilgængelige. Det maa fornemmelig bevirkes fra Sjælland og Finland, thi jeg er nødt til at melde, at det er saare usikkert, hvad og om jeg kan udrette, thi 1) er det trods al anvendt Umage næppe muligt at erholde sikre Efterretninger og saaledes at træffe det rigtige Øjeblik; 12 á 14 Spioner ere sendte nordenfjælds fra, fra forskjellige Punkter, mod Vesterbotten m. m., her fra er bestandig et lige Antal i Gang; desuagtet haves endnu intet om Russernes Fremskridt; 2) Vinterføret har været standset ved det ommeldte Vejr, Transporten over Christiania Fjorden er umulig, saaledes denne vester fra kommende Transport gjort højst besværlig og vidtløftig, og vi ikke alene ej i Stand til hidindtil at forsyne Frederiksstad og Frederikshald paa en Maaned, som dog er det uomgængeligst fornødne til Operationen, men tillige sat i den yderste Forlegenhed for Armeens daglige Underholdning og at tilvejebringe 3) den højst fornødne Fourage og Heste; s. 13 4) at fra den mod os staaende Armé hidindtil intet er detacheret, og samme altsaa er os overlegen i Tallet; 5) at vi endda blotte Landet, muligen til en Tid, hvor vi kan vente Englændernes Angreb paa vore Kyster, til en Tid, hvor Vejene næsten ere impassable og Kommunikationen, om ej aldeles, dog for det meste spærret, og denne Tid er inden Enden af April og Maj Maaned. Desuagtet vil jeg paa de anførte Grunde ej se mig i Stand til forinden næste Maaned at bevæge mig. Deres Majestæt maa i øvrigt være forsikret, at alt skal ske, hvad menneskelige Kræfter tillade. Jeg venter med Længsel paa sikre Efterretninger. En lignende Pamflet, som den allerunderdanigst indmeldte, der blev tilstillet Kjøbmand Tank, underskreven af Landshøvding og Oberst Belfrage, er ligeledes tilkommen Stadshaupt- mand Thrane; de, som have faaet Kundskab herom, le derover og føle sig indignerede. Vi have altsaa holdt det for hensigtsmæssig at ignorere Sagen med den Foragt, det fortjener, indtil der kan gjøres et nyttigt Brug af samme. Deres Majestæt kan bygge paa Deres tro Nordmænd, som indsé, at Deres elskede Konge har gjort alt for at redde dem, og at Skæbnen alene foraarsager den Krisis, hvori Landet befinder sig, og som desværre truer os med Undergang. Regeringskommissionen har søgt at bruge de faa Ressourcer, som restere, for at afhjælpe Øjeblikkets Trang.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.