Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-02-17)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 17de Februar 1809.

Allerunderdanigst Forestilling.

I de af den kongelige Regeringskommission og Undertegnede til Deres Kongelige Majestæt indsendte Rapporter er det allerunderdanigst bleven indmeldt, hvorledes, ved Fjenden, det ufordelagtige Vejr og den tidlig indtraadte Vinter, Øjemedet af Deres Kongelige Majestæts landsfaderlige Hensigt og Foranstaltninger for Deres norske Folk ej er bleven opfyldt, og den Mangel paa Livets første Nødvendigheder for Deres Majestæts tro norske Undersaatter, som maa blive en uafvendelig Følge af forommeldte uheldige Skæbne. Haabet, at Konjunkturerne snart vilde forandre sig, at vores Allierede vilde komme os til Hjælp, forsvinder, da Naturen synes at lægge dette sidste uovervindelige Vanskeligheder i Vejen. Haabet, at erholde Undsætning af Levnedsmidler fra Danmark, bliver næsten tilintetgj ort ved en paa Søen overmægtig Fjende, som endnu i December og Januar Maaneder vidste at afskære Kommunikationen med Danmark, hvis Krydsere endnu forurolige den fra de vestlige Havne, og som altsaa i den mildere Aarstid formodentlig vil anvende alle deres Kræfter til deres menneskefjendske Øjemed. Efter Pligt har Undertegnede i hans til Deres Majestæt allerunderdanigst indsendte Rapport indgivet en detaileret Indberetning om Armeens Stilling og om det vovelige og Vanskeligheden, som vilde møde Armeens Operationer, i Fald samme blev nødt til at rykke ind i Sverig. Desuagtet er de Grunde, som tale for, at Armeen bliver aktiv, saa indlysende rigtige, at jeg tillader mig her at anføre dem. Armeens heldige Fremgang vil unægtelig beskæftige Nationen, oprejse dens Mod, som ved Mangelen trues at formindskes, og saaledes muligen skabe Ressourcer, som desuden vilde blive ubenyttede. Armeens heldige Fremgang kan, naar den finder en Del af sin Subsistence i Sverig, naar den kan sætte sig i Besiddelse af de paa denne Side af Gothenborg liggende svenske Havne, ej alene formindske Konsummationen her i Landet, men tillige muligen lette Kommunikationen med Danmark. I uheldig Tilfælde vilde den imidlertid organiserede Milits afholde den svækkede og for alle Ressourcer blottede Fjende at rykke ind i et Land, hvor han ej kunde haabe at finde Subsistance, og som han ej kunde forvente at indtage uden betydelig Tab og tidsspildende Operationer. Muligen kunde den Tid, indtil dette indtraf, benyttes for at erholde nogen Tilførsel fra Danmark, og saaledes vilde i alt Fald da, naar dette lykkedes, det derefter anførende fortvivlede Alternativ noget kunne udsættes, og Stillingen, i Fald af Uheld, endda ej betydelig forværres. Disse Grunde maa bevæge mig at opkyndige Vaabenstilstanden og s. 19 at rykke ind i Sverig, naar det er muligt at se den fortrinligste Mangel afhjulpen til rette Tid, nemlig den paa Klæder og Proviant, at se Frederiksstads og Frederikshalds Magasiner i det mindste forsynede for en Maaned, hvilket Vejret og Transporternes Vanskelighed hidindtil have gjort umulig, og hvor foruden jeg umulig kan begynde nogen Operation. Men desuagtet kan intet sikkert Resultat heraf uddrages uden det, at i Fald Landet falder, det da sker med Ære. Svarer denne Foranstaltning ej til vores Forventning, gjør Omstændighederne den umulig, da er Hungersnød, det deraf flydende Anarki med flere dens gyselige Følger uundgaaelige om nogle Maaneder, og den stolte norske Nation udsat for Undergang eller Trældom, for at blive et Rov for Deres Majestæts Fjender. Denne Landets Stilling har gjort det Regeringskommissionen til Pligt i vedlagte allerunderdanigste Forestilling, omendskjønt med blødende Hjærte, at fremlægge for Deres Majestæts Øjne Deres tro norske Riges fortvivlede Stilling og at ansøge allerunderdanigst om Deres Kongelige Majestæts allernaadigste Bestemmelse for deres Forhold, en Bestemmelse, som disse Deres Majestæts tro Embedsmænd med tillidsfuld Forventning, at Deres Majestæt vil tage deres Stilling i allernaadigst Overvejelse, ansøge om at maatte erholde snarest muligt. Det er i Undertegnedes Stilling hans Pligt allerunderdanigst at forestille Deres Majestæt, i Fald Fædrenelandets Stilling ej skulde tillade Deres Majestæt heri at afgive en nøjagtig Bestemmelse, i Fald det ej kunde tillades Regeringskommissionen direkte fra Deres Majestæt at afslutte en separat Vaabenstilstand for Norge med England og Sverig, en Foranstaltning, som maatte udsættes til det yderste Tidspunkt, men et Tidspunkt, som man desværre kan forudse snart at ville indtræffe, naar Landet skal reddes fra total Undergang: om i saa Fald Deres Majestæt indirekte herover allernaadigst maatte resolvere at meddele Undertegnede et Vink, og da haaber jeg, at Allerhøjstsamme er overbevist om, at jeg ej ved at misbruge dette er i Stand til at svige min Pligt, tilføjende den allerunderdanigste Forsikring, at jeg er beredt at ofre min Ære for Deres Majestæt og for Fædrenelandets Konstitution og Frelse, naar det udfordres. Vores Regeringskommissions Medlemmers Ed og Pligt, vores Ubekjendtskab med Fædrenelandets politiske Stilling gjør det os aldeles umuligt til ommeldte Øjemed at vove noget til sammes Frelse, uden dertil af Deres Majestæt at være bemyndiget, og det er paa denne Grund, jeg paa ny allerunderdanigst ansøger Deres Majestæt at benaade Regeringskommissionen eller Undertegnede med en enten umiddelbar eller middelbar Bestemmelse, hvor foruden jeg ej vilde se mig i Stand til at opfylde de med Deres Majestæts mig allernaadigst anbetroede Embeder forbundne Pligter, attraaende som en Mand af Ære indtil mit sidste Aandedræt at give Beviser paa min Troskab for Konge, Fædreneland og den Konstitution, jeg har svoret min Troskabsed!

Maatte Konjunkturerne snart fjærne de mørke Skyer, som svæve over Norge! Maatte Deres Maiestæts landsfaderlige Hensigter og de s. 20 af inderlig Taknemmelighed fremledte Bønner af det norske Folk for Deres Majestæt og Fædrenelandet opfyldes!

3*

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.