Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-02-24)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 24de Februar 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Siden min sidste allerunderdanigste Rapport er intet forefaldet, som fortjener at indmeldes til Deres Majestæt. Saa ubegribeligt det s. 23 end er ved den i de sidste Dage hafte fordelagtige Vind, savnes Posten hidindtil.

Alle Efterretninger synes at stemme derhen overens, at Fjendtlighederne imellem den russiske og svenske Armé atter have begyndt den 12te eller 13de f. M., at Øerne i den bottniske Havbugt ere nu besatte af Russerne, hvorved Fjenden har lidt et betydeligt Tab, nogle paastaa den største Del af deres svækkede Korps, deres Magasiner m. m., men at Russerne endnu ej vare komne over til det egentlige Sverig, hvilket man dog meget frygtede i Sverig.

Det pludselig indtrufne heftige Tøvejr har aabnet Farvandet. Ingen fjendtlig Krydser er i sidste Uge bemærket. Maatte Tiden til Provianttransporten benyttes! Jeg har alt for flere Uger føjet Foranstaltning, at Kommandør Risbrigh med hver Post erholder Rapport om Havnenes og Indløbenes Tilgængelighed. Vi vente med Længsel paa at erholde Efterretningen stadfæstet, at Russerne ere ovre. Vi ere beredte i Begyndelsen af Marts og skal, naar nogenledes Sikkerhed haves, ej spilde nogen Tid. Maatte Deres Majestæt kim komme over! 2 á 3 Skibe med Korn fra Husum og Tønningen ere i disse Dage ankomne til Christianssand.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.