Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-03-03)

Fra den søndenfjæld ske Generalkommando i Norge til Kongen.
Christiania, den 3dje Marts 1809.

Den udi Deres Majestæts Befaling af 21de December forrige Aar 1 allernaadigst forlangte Opgave skulde Generalkommandoen ikke undlade herhos allerunderdanigst at insinuere.

Fortegnelse paa de i Felten og i Garnisonerne værende Tropper:

A. General Lowzows Brigade: 1) Den kombinerede Grenaderbataillon af det thelemarkske og 2det aggershusiske Infanteriregiment under Kommando af Oberstlieutenant Hegermann, 14 Officerer, 812 Mand Underofficerer, Spillemænd og Gemene. 2) 1ste aggershusiske Infanteriregiments Musketerbataillon under Kommando af Oberstlieutenant Meitzner, 16 Officerer, 820 Mand. 3) 2det aggershusiske Infanteriregiments Musketerbataillon under Kommando af Kapitajn Schrøder; af denne Bataillon er et Detachement i Laurvig, som er anført under General Kroghs Brigade; 8 Officerer, 601 Mand. 4) Oplandske Infanteriregiments Musketerbataillon under Kommando af Major de Place, 14 Officerer, 808 Mand. 5) 4 Kompagnier af den lette Infanteribataillon, iberegnet sammes Landeværn, 10 Officerer, 685 Mand. 6) 6 Stkr. 3pundige Kanoner, 1 Officer, 66 Mand. 7) 6 Stkr. Amusetter, 2 Officerer, 74 Mand. 8) Et Kommando Landeværn af nordenfjældske Infanteriregiment, 1 Officer, 182 Mand. 9) Et Kommando Landeværn af det søndenfjældske Infanteriregiment, 1 Officer, 197 Mand. 10) Et Pionerkompagni, 3 Officerer, 153 Mand. 11) Det Enebakske Dragonkompagni af det smaalehnske Dragonregiment, 2 Officerer, 82 Mand. Summa 72 Officerer og 4480 Mand. Ved denne Brigade befandtes efter sidst indkomne Rapport 274 Syge og 153 Vakante, og var Brigadens effektive Styrke til Udrykkelse med prima Plana 3372 Mand, naar de Syge m. m. vare fradragne.

B. Generalmajor Hoists Brigade: 1) En Division 3 &’s Fodartilleri, 2 Kanoner, 1 Officer, 34 Mand. 2) Søndenfjældske Inf. Regts. Grenaderbataillon under Kommando af Major Kjøbing, 16 Officerer, 600 Mand. 3) Nordenfjældske Inf. Rgts. Grenaderbataillon under Kommando af Major Stielau, 17 Officerer, 622 Mand. 4) Bergenhusiske Inf. Regts. Grenaderbataillon under Kommando af Oberstlieutenant Synnestved, 16 Officerer, 512 Mand. 5) Søndenfjældske Regts. 2den Musketerbataillon under Kommando af Major Krefting, 20 Officerer, 618 Mand. 6) Nordenfjældske Inf. Rgts. 1ste Musketerbataillon under Kommando af Oberstlieutenant Harboe, 16 Officerer, 618 Mand. 7) 3 Divisioner af det nordenfjældske Inf. Rgts. 2den Musketerbataillon under Kommando af Major Lützow, 12 Officerer, 447 Mand. 8) Det norske Jægerkorps under Kommando af Major Krebs, 16 Officerer, 736 Mand. 9) Et Kommando Skarpskytter af det søndenfjældske s. 25 Inf. Regt., 3 Officerer, 110 Mand. 10) Et Kommando Skarpskytter af det nordenfjældske Inf. Rgt., 4 Officerer, 150 Mand. Summa 121 Officerer, 4447 Mand. Herforuden er denne Brigade tildelt det gevorbne Dragonkompagni og det 3 &s ridende Batteri, som under Vintertiden er henlagt til Christiania og i Lægderne. Ved denne Brigade befandtes efter sidste Rapport 1461 Syge og 148 Vakante, og med Afdrag af de Syge m. m. var Brigaden effektive til Udrykning med prima Plana 2276 Mand.

C. Generalmajor Staffeldts Brigade: 1) Et Fodbatteri, bestaaende af 2 Stkr. 10 &’s Haubitser og 7 Stkr. 3 ’s Kanoner samt 4 Stkr. 6 &’s Kanoner, under Kommando af Lieutenant Anzée, 3 Officerer, 153 Mand. 2) Den kombinerede Grenaderbataillon af det 1ste aggershusiske og oplandske Inf. Rgt. under Kommando af Oberstlieutenant Muller, 13 Officerer, 810 Mand. 3) Grenaderbataillonen af lstetrondhjemske Inf. Rgt. under Kommando af Major Sommerschild, 17 Officerer, 656 Mand. 4) Grenaderbataillonen af 2det trondhjemske Inf. Rgt. under Kommando af Kapitajn Stang, 17 Officerer, 656 Mand. 5) En Musketerbataillon af det bergenhusiske Inf. Regt. under Kommando af Oberstlieutenant Grubeling, 18 Officerer, 641 Mand. 6) Søndenfjældske Skiløberbataillon under Kommando af Major Arntzen, 9 Officerer, 471 Mand. 7) 2 Kompagnier af den lette Infanteribataillon, 2 Officerer, 158 Mand. 8) Den trondhjemske Skarpskyttedivision, 4 Officerer, 162 Mand. 9) Det lejrdalske lette Infanterikompagni, 3 Officerer, 107 Mand. 10) Et Dragondetachement af det oplandske Dragonregiment, 1 Officer, 33 Mand. Summa 87 Officerer, 3887 Mand. Ved denne Brigade befandtes efter sidste Rapport 1165 Syge og 252 Vakante, og med Afdrag af de Syge m. m. var Brigaden effektive til Udrykkelse med prima Plana 2182 Mand.

Forommeldte tre ved Grænsen staaende Brigader ere dislocerede paa følgende Maade: 1) Generalmajor Holsts Brigade kantonnerer i Omegnen af Frederiksstad og Frederikshald, i Berg, Skjeberg, Id, Borge og Tunø Sogne og observerer Grænsen fra Svinesund til Otteis Vigen i Ødemark. 2) Generalmajor Lowzows Brigade kantonnerer i Rakkestad, Ejdsberg, Trygstad, Høland og Urskog og observerer Grænsen fra Otteis Vigen til Krogfos. 3) Generalmajor Staffeldts Brigade kantonnerer i Solør og Ousdalen og observerer Grænsen fra Krogfos til Trysil.

D. Generalmajor Kroghs1) Brigade, som er disloceret i Laurvig By og Omegnen af Frederiksværn, bestaar af: 1) Et 3 &’s Fodbatteri under Kommando af Major Schilling, 3 Officerer, 141 Mand. 2) Et Detachement af den under Generalmajor Lowzows Bri6ade staaende Musketerbataillon af 2det aggershusiske Inf. Rgt., b Officerer, 224 Mand. 3) Det thelemarkske Inf. Regts. Musketerg4taillon under Kommando af Oberst Gaarder, 15 Officerer, 800 Mand. la Et Skarpskyttedetachement af thelemarkske Inf. Regt., 1 Officer, (28 Mand. 5) Et Skarpskyttedetachement af samme Regt. i Brevig, 1 Officer, 45 Mand. 6) Et Skarpskyttedetachement af 2det aggershusiske Inf. Regt. paa Vallø Saltværk, 1 Officer, 73 Mand. Summa s. 26 27 Officerer, 1411 Mand. Ved denne Brigade befandtes efter sidste Rapport 74 Syge og 67 Vakante, og var Brigaden ved Afdrag af Syge m. m. effektive til Udrykning med prima Plana 1009 Mand.

E. Frederikshalds Garnison: 1) Af Artilleribrigaden 1 Officer, 19 Mand. 2) 1ste Musketerbataillon af det søndenfjældske Inf. Regt. under Kommando af Oberstlieutenant Petersen, 13 Officerer, 596 Mand. 3) Depot- og Landeværnsbataillonen af søndenfjældske Inf. Regt., 1 Division undtagen, som staar ved Grænsen og er anført under Generalmajor Lowzows Brigade, 7 Officerer og 611 Mand. Summa 21 Officerer, 1226 Mand. Denne Garnison havde efter sidste Rapport 340 Syge og 24 Vakante.

F. Frederiksstads Garnison: 1) Af Artilleribrigaden 4 Officerer og 227 Mand. 2) Et Garnisons-Artillerikompagni af søndenfjældske og nordenfjældske Inf. Regt., 3 Officerer, 107 Mand. 3) 2 Dragonkompagnier til Fods af smaalehnske Dragonregiment, iberegnet Reserven og Landeværn, 5 Officerer, 265 Mand. 4) En Division af nordenfjældske Inf. Regiments 2den Musketerbataillon, 5 Officerer, 149 Mand. 5) 2den Musketerbataillons Artillerister af nordenfjældske Inf. Regt., 1 Officer, 22 Mand. 6) Nordenfjældske Regts. Grenaderbataillons Artillerister, 1 Officer, 22 Mand. 7) Depot- og Landeværnsbataillonen af nordenfjældske Inf. Regt., 1 Division undtagen, som staar ved Grænsen og er anført under Generalmajor Lowzows Brigade, 15 Officerer, 464 Mand. 8) 2 Divisioner af 2det aggershusiske Inf. Regts. Depot- og Landeværnsbataillon, 5 Officerer, 431 Mand. Summa 39 Officerer, 1687 Mand. Garnisonen havde efter sidste Rapport 385 Syge og 120 Vakante.

G. Kongsvinger Garnison: 1) Af Artilleribrigaden 1 Officer, 22 Mand. 2) Artillerilandeværn 45 Mand. 3) Oplandske Inf. Regts. Depot- og Landeværnsbataillon, 8 Officerer, 901 Mand. Summa 9 Officerer, 968 Mand. Garnisonen havde efter sidste Rapport 257 Syge og 200 Vakante.

H. Aggershus Garnison: 1) Af Artilleribrigaden 9 Officerer, 249 Mand. 2) 1ste aggershusiske Inf. Regts. Depot- og Landeværnsbataillon, 12 Officerer, 769 Mand. Summa 21 Officerer, 1018 Mand. Garnisonen havde 68 Syge og 35 Vakante.

I. Frederiksværns Garnison: 1) 2 Divisioner af 2det aggershusiske Inf. Regts. Depot- og Landeværnsbataillon, 4 Officerer, 455 Mand. 2) Regimentsartillerister og Artillerilandeværn, 1 Officer, 73 Mand. 3) Thelemarkske Inf. Regts. Depot- og Landeværnsbataillon, 7 Officerer, 886 Mand. 4) Regimentsartillerister af thelemarkske Inf. Regt., 1 Officer, 44 Mand. Summa 13 Officerer, 1458 Mand. Garnisonen havde 118 Syge og 143 Vakante.

K. Christianssands Garnison: 1) Af Artilleribrigaden 3 Officerer, 54 Mand. 2) Det christianssandske Jægerkompagni, iberegnet den dertil af norske Jægerkorps afgivne Stamme, 2 Officerer, 141 Mand. 3) Det vesterlehnske Inf. Regt., foruden Landeværnet, 47 Officerer, 2188 Mand. Summa 52 Officerer, 2383 Mand. Garnisonen havde 86 Syge og 53 Vakante.

s. 27 L. Til Bevogtning af de Krigsfangne paa Kongsberg 1 Officer, 150 Mand Dragoner til Fods samt Landeværn og Reserve af det aggershusiske Dragonregiment.

M. Foruden Ovenmeldte er af Dragonregimenterne kommanderet til Ordonnanskjæden 130 Mand. Den øvrige ej anmeldte Styrke af Dragonregimenterne ligger marcliefærdig i Kvartererne. Ligeledes er Landeværnene af det vesterlehnske Infanteriregiment nu for Tiden i Lægderne. De anførte Vacancer vil ved nye Udskrivninger og afholdende unge Mandskabs Tegninger blive kompletterede.

De frivillige Korpser ere følgende: a) Det bærumske Jægerkorps, 150 Mand. b) Christiania Bys frivillige Artillerikorps, 68 Mand. c) Christiania Jægerkorps, 67 Mand. d) Drammens Jægerkorps, 50 Mand. e) Frederikshalds Jægerkorps, 20 Mand. Af de frivillige Korpser er for nærværende Tid intet i Felten.

Christian, Prins til S. Holsten.