Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-03-21)

Fra Kongen til Christian August.
Kiel, den 21de Marts 1809.

Jeg haver rigtig modtaget Deres Durchlauchts Rapporter af 3dje, 10de og 24de Februar samt af 3dje og 11te d. M.

Jeg beklager meget, at ej alt det, som var bestemt for Norge, er ankommet, men jeg tør haabe, at mine Bestræbelser til at hjælpe mit kjære Rige Norge ej ere frugtesløse, og at jeg snart af Dem erfarer denne trøstelige Efterretning.

I Henseende til det Parti, der viser sig i Sverig, da kan jeg ej andet end takke Dem for ej at have sat for stor Lid til en saa farlig og sandelig slibrig Sag; thi man kan aldrig vide, om det er sket for at bedrage os, eller om det er virkeligt. Derfor raader jeg Dem til at tage Gisler, at forlange Gothenborg eller samtlige Søhavne af vore Tropper besat og i ethvert Tilfælde ej kontrahere, uden at det altid er paa nærmere Approbation. Kommer derimod Russerne frem, bør De ogsaa rykke frem og benytte i ethvert Tilfælde det lykkelige Øjeblik for os, som en mulig Borgerkrig kunde tilvejebringe.

s. 31 Rusland og Frankrig ere vore Allierede; vi kan derfor ej handle uden disse og med deres Medvirkning.

Skulde Sverig rent afsætte Kongen og erklære sig for Frankrig, saa maa, som naturligt, alt blive in statu quo.

Jeg beklager, at Kongejagten under Lieutenant Fog er tagen. Imidlertid glæder det mig ej lidet, at den haver forsvaret sig saa godt, hvilket jeg haver set af Lieutenantens Rapport om Bord paa Hospitalsskibet „St. Georg“ i Gothenborg. Da vi endnu have Englændere i Norge, saa ønsker jeg, at de udvexles snarest muligt.

Jeg haver beordret Generalmajorerne Tellequist og Stricker at imodtage enhver Emissær, der maatte komme fra de Svenske.

Jeg slutter med de bedste Ønsker for Norge og med de helligste Løfter at gjøre, hvad jeg kan, for samme.

Jeg har maattet beslutte at lade de til Norge bestemte Brigger blive i det store Bælt, da kontrær Vind haver afholdt deres Afsejling.

Deres altid meget hengivne
Frederik R.