Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-03-24)

Fra Samme til Samme.
Kiel, den 24de Marts 1809.

Feltmarskalk Klingspor haver tilskrevet den højstkommanderende General for den danske Armé og berettet, at Hertugen af Sødermanland havde ad interim overtaget Regeringen i Sverig, og at dette var sket efter enstemmigt Forlangende af Folket, Armeen, de Store og Borgerne, samt at han forlangte en Vaabenstilstand, til hvilken Ende der var afsendt Officerer til samtlrge med Sverig krigførende Magter. To svenske Officerer og en Sekretær ere alt passerede Rendsborg i Nat, ledsagede af 2 af mine Officerer, til Hamburg.

Mit Svar er, at jeg ej vil eller kan høre Tale om Vaabenstilstand, forinden at Havnene i Sverig lukkes for de Engelske, Handelen med samme afbrydes, de i disse Havne værende Skibe, som ere danske og af England tagne, udleveres, og at vi faa fri Passage til Norge med Provisioner, samt at de svenske Havne aabnes for os og vore Allierede.

Den ulykkelige Konge skal være paa Drottningholm. Hertugregenten haver sammenkaldt en Rigsdag til den 21de Marts. Aarsagen, der haver paaskyndet denne Tildragelse, skal være, dels at Armeen i 4 Maaneder ej har faaet deres Sold, Gardernes Aftakning og endelig, at Kongen vilde have enten et Laan af 5 000 000 i Landet eller vilde tage Banken, hvor i skal være 2 000 000 Species.

s. 32 Til Kjøbenhavn er ankommen de paa Kongejagten tagne Officerer Riis, Fog og Top samt 144 Matroser.

Top har paa en Bankoseddel tilskrevet Dem det nye, han vidste, hvilket en Matros skal levere Dem.

Frederik R.