Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-03-18)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 18de Marts 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

I dette Øjeblik modtog jeg de i Afskrift vedlagte Bilager fra General Staffeldt, som jeg iler med at afsende til Deres Majestæt 1 .

5

s. 34 I Stedet for de ommeldte tvende Officerer agter jeg strax at tilbagesende en Kapitajn Fahnehjelm, som er meget sygelig, og en anden Subaltern, og saa snart jeg bar Efterretniug, at de har lagt Embargo paa engelske Skibe og Ejendomme, agter jeg at permittere enkelte svenske Officerer paa nogle Uger og paa deres Æresord. Maatte mit Forhold finde Deres Majestæts allerhøjeste Bifald.

Hvorledes dette Parti, Armfelt og Hertug Carl, har kunnet forenes, er en Gaade, som jeg dog haaber snart at kunne opløse. Sverig er formodentlig nu sikker for Russerne. Men hvilken bedrøvelig Udsigt for os! Aldeles ubekjendt med vores politiske Stilling, ser jeg mig, foruden Instruktion, ej i Stand til at udrette noget, naar Omstændighederne ej særdeles maatte favorisere. Med Længsel imødeser jeg Deres Kongelige Majestæts Befalinger. Jeg skal forsøge — dersom det kan ske uden at kompromittere os —, om Kommunikationen er at aabne gjennem Sverig.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.