Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-04-05)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 5te April 1809.

Jeg haver med al den Opmærksomhed igjennemgaaet Deres Rapporter af 17de 1 , 18de og 24de f. M., som dets vigtige Gjenstande kan fordre. Jeg erkjender til fulde alt, hvad De haver gjort og vil gjøre. Jeg finder ogsaa, at, hvad De kan virke, er bedre, end om jeg selv direkte handlede. Sverigs Forening med Danmark er det store Maal, vi begge ville arbejde for. De af Dem valgte Midler approberer jeg aldeles. Jeg beder Dem ogsaa ej at se paa Udgifter, som maatte være forbundne med Planens Udførelse.

Det haarde Fangenskab, hvori Kongen holdes, synes ej at levne ham Haab til at komme bort. Skulde han komme til Norge, var det altid bedre at være ham med sin Familie løs ved at lade dem rømme til England, end at forvare en saadan Familie, som altid ved sammes Nærværelse vilde levne Haab for deres Parti i Sverig, at de dog en Gang kunde komme igjen.

Den svenske Oberst Suremain er sendt her igjennem Landet til Hamburg, for der [fra] at rejse til Kejser Napoleon. Ligeledes haver jeg faaet to svenske Officerer i Gaar, som have samme Bestemmelse. Grev Løwenhjelm, som var sendt til mig, haver jeg affærdiget med det Svar, at forinden deres Havne lukkedes for de Engelske, og at de tillode fri Passage med Provisioner til Norge, fik de ingen Vaabenstilstand her fra. Ligeledes gjorde jeg ham opmærksom paa, at al Underhandling var vanskelig med en Nation, som aldeles maatte ansés som Insurgenter.

I Henseende til de i Forslag bragte Riddere, da skal jeg vist mindes det; dog er Storkorset blot ved sjældne Lejligheder anvendelig for dem, der indtræde i Ordenen. Kammerherre Rosenkrantzes Fortjenester vare mig ej heller saa bekjendte, at jeg havde troet, han skulde have haft Adgang til strax at faa Storkorset.

Deres altid meget hengivne
Frederik R.