Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-04-07)

Fra Christian August til Kongen.
Christiania, den 7de April 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

Jeg er pligtig at indmelde Erholdelsen af Deres Majestæts Befaling af 25de f. M. med Lieutenant Krogh af 1ste aggershusiske Infanteriregiment.

Paa den i min sidste Rapport ommeldte Skrivelse til Overadjudant Adlersparre erholdt jeg i disse Dage vedlagte besynderlige og tvetydige Svar 1 . Min Skrivelse indeholdt Anmodningen om Stadfæstelse af den Formodning, at ved en Revolution, som havde til Hensigt at gjengive Sverig Freden, endog Motiverne, som havde foranlediget Krigen, vare blevne bortfjærnede, og at i saa Fald sandsynlig ingen Forhindring vilde være for en fri Kommunikation igjennem Sverig imellem Norge og Danmark. Den ommeldte Direktør Bagge 2 , som blev sendt som Parlementær, har mange Liaisons i Sverig, er brugt ved Troldhættekanalen og blev som god Mathematiker dertil forlangt, medens Fjendtlighederne vedvarede, som jeg den Gang nægtede. Dette, s. 42 hans bekjendte redelige Karakter, og da han ved Ære og Interesser er knyttet fast til hans herværende Forbindelser, endelig hans Overbevisning om, at de tre nordiske Rigers fælles Interesse ikkun kunde være ét, nemlig det, at forenes under ét Scepter, gjorde ham fornemmelig skikket til det og sidst ommeldte Ærende. Efter den vedlagte Skrivelses Tendens holder jeg det for upassende indtil videre at indlade mig i Correspondance. Den frie Kommunikation holdes hemmelig, indtil Deres Kongelige Majestæts Befaling indløber. Da det i øvrigt er en af de i Deres Kongelige Majestæts Befalinger ommeldte Betingelser, da nogle Kjendemærker lade formode, at Englænderne selv vare i Forventning af et Brud med Sverig, da det altsaa er mulig, at dette er en Følge af det af Deres Kongelige Majestæt givne Svar, da Deres Kongelige Majestæt den Gang ej havde været underrettet om den russiske General Knorrings frivillige Retræte fra Grislehamn og de paa hans Erklæring fulgte Negociationer, saa har jeg besluttet at afsendə en Kurér igjennem Sverig, saa snart jeg erholder Efterretning om de for ham fornødne Passer, for at imodtage Deres Kongelige Majestæts Befalinger. Trængende nødvendig og ønskeligt var det paa flere Grunde, men fornemmelig ved Magasinernes Tilstand, naar Jordbrugerne i Armeen kunde undlades, forinden Aarstiden begynder, ja naar den større Del kunde hjempermitteres, Christianssand og Frederiksværn derimod mere sikres for fjendtlig Entreprise.

6

Da dette var sluttet, erholder jeg ved Parlementær en Skrivelse fra General Armfelt, som paa ny har overtaget Kommandoen over den vestre Armé. Brevet, som for det meste er et Komplimentbrev, indeholder Fornyelsen af de sidst ommeldte Efterretninger. Kureren, som jeg afsender paa Søndag til Kjøbenhavn, skal medbringe Afskrift af samme og Svaret samt min videre allerunderdanigste Rapport.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.