Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-04-09)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 9de April 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

I Følge min i Gaar og for 8 Dage siden indsendte allerunderdanigste Rapport, hvoraf Duplikatet af den først bemeldte vedlægges, overrækkes Deres Majestæt denne allerunderdanigste Rapport med Major von Darre, som jeg har valgt til Kurér, som nøje bekjendt med Landet og altsaa bedst i Stand til at give de Oplysninger, Deres Majestæt maatte forlange 1 . Ligeledes vedlægges allerunderdanigst s. 43 Afskrift af det af General Armfelt erholdte Brev og det derpaa givne Svar 1 .

6*

s. 44 Parlementærens egentlige Hensigt var at negociere en formel Vaabenstilstand paa 14 Dages Opsigelse, for at kunne anvende alle Tropper mod Kysten o. s. v., hvorpaa jeg ej har kunnet indlade mig, men svaret, at jeg herpaa skulde indberette til Deres Majestæt. Dernæst lod han sig mærke med, at General Armfelt ønskede en mundtlig Samtale med mig, som jeg, da det ej var ganske tydeligt sagt, syntes ej at forstaa og undgik Svaret, ligesom jeg haaber at kunne evitere Konversationen. Til Aarsag, hvorfor de ej endnu havde kunnet erklære dem mod England, blev de ubetydelige Forraad, Englænderne havde i Sverig, og den betydelige Mængde svenske Skibe, som var i England, og som man først maatte søge at redde, forinden man kunde erklære sig, angivet. I øvrigt formoder jeg, at denne Armfelt ej har nogen Indflydelse i Revolutionen, at Adlersparre, for at bortfjærne denne bekjendte Intrigant, har givet ham denne Ærespost, at Armfelt nu søger at gjøre sig vigtig, til Dels af den hos ham bekjendte Forfængelighed, til Dels maaske for at hverve sig et Parti, da han virkelig skal have mange Tilhængere og være elsket i Armeen, at han agter at anvende denne Armé til Rigsdagen og derfor ønsker at have Armene fri. At Russerne virkelig have trukket sig tilbage, og altsaa denne hele Operation ej mere er at bygge paa, er ingen Tvivl underkastet. Vi, det er at sige, Norge, staa altsaa i dette Øjeblik alene mod Sverig, og unægtelig kan det i den nuværende Stilling ej være andet end til Norges Fordel, ja muligen til sammes Redning, naar jeg kunde enten direkte eller indirekte bemyndiges at afslutte en militær Vaabenstilstand paa nogle Maaneder og med 4 Ugers Opsigelse. Aandetiden er for Haanden, og den betydelige Del af Jordbrugere i Armeen savnes højligen. I mange Bygder mangler Sædekornet, og Hungersnød er uundgaaelig, s. 45 naar man ej af Magasinerne kan komme til Hjælp. Dette er aldeles umuligt, naar Armeen skal holdes samlet til Landets Forsvar, og da er denne endog ej sikret indtil Høsten, en Armé, som ej kan blive aktiv, da den er aldeles isoleret, uden at trække sig hele Sverigs Magt paa Halsen, og da den ej kan forvente Hjælp af sammes Allierede, altsaa vilde sætte alt i Vove. Jeg beder ved den saa avancerede Aarstid, at Major Darre snarest muligt maatte expederes med Deres Kongelige Majestæts allernaadigste Resolution. Muligen vilde det meget bidrage til at forøge vores Indflydelse i Sverig, naar Vaabenstilstanden kunde afsluttes, førend at Rigsdagen blev aabnet, og ikkun opsagt med 4 Ugers Varsel, efter at den var sluttet. Denne Tid vilde i saa Fald tillige af mig kunne benyttes til den ansøgte Rej se, hvilket ved en plausibel Grund kan skjules, om det tillades. Ruslands Adfærd har forandret min Stilling. Maatte min Fremgang finde Deres Kongelige Majestæts allernaadigste Bifald. Øjensynlig vil man i Sverig oppebie Napoleons Bestemmelse, forinden man tager en endelig Beslutning.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.