Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6 FRA: Christian August (1809-04-10)

Fra Samme til Samme.
Christiania, den 10de April 1809.

Allerunderdanigst Rapport.

I det Major von Darre var færdig til at afgaa, imodtog jeg Deres Majestæts Befaling af 5te d. M. ved Divisionsadjudant Brock. Jeg opholder ham for at tilføje det af samme foranledigede og i min Rapport manglende.

Jeg beder Deres Kongelige Majestæt for alting, at alt maatte undgaas, som kan opirre de Svenske. Jeg kunde maaske benytte Konversationen med Armfelt, naar der gives noget Haab til længere Vaabenstilstand for de Svenske, og det af Darre tør ytres paa Retouren. Men denne Konversation maa finde Sted, forinden han afgaar til Rigsdagen, og jeg ønsker derfor, at Major Darre i 1 à 2 Dage maatte expederes. Man maa give dem Ro at raadslaa. Pengenød, Mangel paa de fleste Ressourcer og Had mod Russerne lader alt forvente. Adlersparre er en almindelig agtet Mand af Hoved, Kundskaber, og som har meget Tilhæng blandt de bedre Hoveder; Armfelt er en Fanfaron og et umoralsk Menneske. Han maa gives Udsigt under Haanden til, at hans personlige Interesse befordres. At Kammerherre Rosenkrantz er en af Deres Kongelige Majestæts dueligste, aktiveste s. 46 og tjenstivrigste Embedsmænd, at dette, hans Karakter, som ej kjender Egennytte, Samvittighedsfuldhed indtil Ængstelighed, retfærdig, bestemt og følsom, har erhvervet ham en almindelig Agtelse og Kjærlighed, at han er en af de virksomste Medlemmer af Deres Kongelige Majestæts Regeringskommission, er jeg pligtig at forsikre, for at en Mand, som, ligesom enhver Embedsmand, har Fjender, ej af Deres Kongl. Majestæt maatte miskjendes. Han er Kjøbmand; dette giver let Anledning til at skade ham, men i hver Henseende fortjener han ej Mistro, men Deres Kongelige Majestæts fulde Tillid. Deres Kongl. Majestæt tilgiver, at jeg med Frimodighed ytrer mig for at forekomme, at en af Deres Kongelige Majestæts agtværdige Embedsmænd ej maatte blive miskjendt. Maatte det ligeledes tilgives mig, naar jeg med samme Frimodighed vover at ytre, at Udmærkelsen afen saa almindelig agtet Mand og af et Medlem af Deres Kongelige Majestæts Regeringskommission vilde være et Bevis paa Deres Kongelige Majestæts Naade for denne Kommission og smigrende for den norske Nation.

Allerunderdanigst
Christian, Prins til S. Holsten.