Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-04-18)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 18de April 1809.

Deres Durchlauchtigheds Rapporter af 7de, 9de og 10de d. M. modtog jeg den 16de hujus med Overkvartermester Darre.

Jeg takker Dem meget for Deres Iver, De viser for Foreningen af de tre nordiske Riger.

Jeg kan ej virke aabenlyst i denne Sag; thi ubekjendt med den virkelige Mening af mine Allierede, bør jeg være saare forsigtig, for ej at kompromitteres.

Grev Ruuth er saa godt vunden, at han haver ladet mig forsikre, at han vilde gjøre alt, hvad der stod i hans Magt, for at jeg skulde blive valgt.

De to vigtigste Ting, hvorpaa det kommer an, er, at samme Succession antages, som i Danmark, for det andet, at Konstitutionen indrettes saaledes, at en tilsyneladende Frihed gives Nationen, og i Særdeleshed, at denne Konstitution ej bliver stødende for de Danske og Norske, hvor det absolute suveræne Dominium er indført.

Jeg finder, at De bør forlænge Vaabenstilstanden saaledes, at den kan opsiges, i Stedet for nu med 2 Dages Varsel, da med 4 Ugers Varsel, at De forstærker Kysterne og tillige permitterer saa mange, s. 47 Tjenesten vil tillade i Pløje- og Saatiden. Det er en Selvfølge, at dette gjøres af, uden at De nævner mig, som bør være udenfor i denne Sag.

Overkvartermester Darre beholder jeg her for at kunne afbenytte ham, saa snart jeg erholder Efterretningerne fra Petersborg og Paris; thi da kan han mundtlig sige Dem meget og paa hans Rejse virke til Maalet. Da han meget haver udmærket sig ved Armeen, saa vil jeg give ham Ordenen, forinden han afrejser.

I dette Øjeblik imodtager jeg Deres Depeche af 12te d. M. 1 ved Divisionsadjudant Brock. Jeg finder de af Dem anførte Sætninger aldeles rigtige; Vanskeligheden ligger blot i at faa sligt afgjort inden Rigsdagen, og dette synes mig meget vanskeligt. Kan vi blot faa en Gesandt til Rigsdagen, som jeg aldeles ej paatvivler, saa vil det nok kunne hjælpe. Blot vi i dette Punkt maatte være sikre for vore Allierede. Imidlertid overlader jeg til Dem, om De tror Sagen mulig, da at indlede alt til et frivilligt Tilbud.

Deres meget hengivne
Frederik R.