Danmarks Breve

BREV TIL: Christian August FRA: Frederik 6 (1809-04-25)

Fra Kongen til Christian August.
Hovedkvarteret Kjøbenhavn, den 25de April 1809 1 .

Da Stiftamtmand Thygeson rejser til Norge, saa benytter jeg denne Lejlighed for at tilskrive Dem. Overkvartermester Darre beholder jeg her, indtil at jeg kan erholde bestemte Efterretninger fra Rusland om, hvad de agte at gjøre i Henseende til Sverig. Den lange Tid, det varer, forinden man hører noget derover, synes nok at bevise den forskjellige Interesse, Rusland haver med Danmark i Henseende til Foreningen af alle tre nordiske Riger.

Imidlertid ønske de Svenske aldrig en Prins paa deres Trone, som var afhængig af Rusland, særdeles nu, da Russerne ere saa forhadte i Sverig, og desuden da Finland, Sverigs fornemste Spisekammer, er ved Rusland for evig adskilt.

Fra Frankrig vide vi intet andet end det, den for de udenlandske Sager værende Minister Champagny haver sagt til vores Minister, Gehejmekonferensraad Dreyer, nemlig, at Kejseren altid vilde gjøre alt for sine Allierede. Men da Kejser Napoleon er meget forviklet i Henseende til den udbrudte Krig med Østerrig, samt da han maa smigre Rusland i denne Tid, gjør, at man næppe kan vente en virksom Del af ham i dette Øjeblik, omendskjønt hans Ønske vist maa være det samme som mit. Saa er altsaa intet vigtigere, end igjennem den svenske Nation at virke til Øjemedet.

Jeg er overbevist, at naar jeg blot bliver valgt, saa er det fornemste overvundet, og naar blot de Svenske faa den Frygt, at dersom vi ikke faa det hele Sverig, bliver dog nogle Provinser, som Skaane, Halland, Bleking og Bohus, os tildelte, og derhos, at enten maatte de vælge mig eller imodtage en Konge af Rusland, da vil de vist hellere vælge mig.

7

s. 50 Ønskeligt var det, om de Svenske vilde lukke deres Havne for de Engelske. Dels vil det lette Danmark Krigens Byrder, dels vil det gjøre mig det muligt, at jeg kan faa en Gesandt der hen for at være ved Rigsdagen og bruge de Grunde, som for saa mange ere uimodstaaelige.

Krigen er udbrudt i Tyskland, og England bereder en stor Expedition. Mange mene, at det gjælder Holsten. Omendskjønt jeg ej tror dette, haver jeg beordret alt til at imodtage dem. Min Mening er, at de vil søge at angribe Bornholm og Christiansø og desuden søge ved en betydelig Magt at lande paa Weseren eller Hollandskysten. Jeg slutter med de bedste Ønsker for Dem, og anbefalende Dem den svenske Sag, hvis Vigtighed er stor for Norden, og den eneste Maade at sikre samme er Foreningen af de tre nordiske Riger.

Endnu maa jeg tilføje, at De vilde tilkjendegive General Krogh, at jeg har ladet opkjøbe i Archangel 60 000 Tønder Rug, som paa russiske Skibe vil blive ført til de trondhjemske Havne.

Desuden er oplagt i Archangel 10 000 Tschetwert Rug og bestemt til Ladninger for norske, didsendende Skibe.

Frederik R.